Regler för bly i hagelammunition i eller kring våtmarker

Den 16 februari 2023 blir det förbjudet inom EU att använda ammunition i form av blyhagel vid skytte på våtmarker. Sverige har sedan 2006 haft ett liknande förbud men de nya reglerna är mer omfattande. Det nya förbudet är ett initiativ av EU-kommissionen och syftet är att minska förekomsten av bly i miljön i hela EU.

De nya reglerna innebär att det från och med den 16 februari 2023 är förbjudet att

  • avlossa hagelammunition med en blyhalt (uttryckt som metall) som motsvarar eller överstiger 1 viktprocent i våtmark eller inom 100 meter från en våtmark
  • medha sådan hagelammunition vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark.

Reglerna gäller både i själva våtmarken och i området som omger våtmarken, inom 100 meter från våtmarkens yttre gräns.

Med våtmark avses sumpmarker, kärr, torvmossar eller vattenområden, oavsett om de är naturliga eller konstgjorda, permanenta eller tillfälliga eller består av vatten som är stillastående eller rinnande, sött, bräckt eller salt. Även havsområden med ett djup på högst sex meter vid lågvatten omfattas av begränsningen.

Reglerna har förts in i bilaga XVII (post 63) till Reach-förordningen. Du kan läsa reglerna i sin helhet på sidan 6 i Kommissionens förordning (EU) 2021/57 om ändring av Reach bilaga XVII vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker Länk till annan webbplats.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har samlat informationen som låg till grund för förslaget på sin webbplats. Här kan du bland annat hitta begränsningsrapporten, synpunkter från de offentliga samråden och yttrandena från Echas vetenskapliga kommittéer Länk till annan webbplats..

Reglerna ersätter den svenska regleringen av jakt med blyhagel på våtmark. Den svenska regleringen av blyhagel kommer i övrigt att ses över. Här kan du läsa mer om det och om det befintliga svenska förbudet.

Naturvårdsverket har mer information om förbudet på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

Syftet med begränsningen

Eftersom sjöfågel gärna pickar i sig hagel finns det starka miljöskäl att inte använda bly i ammunition som används på våtmarker. Uppemot en miljon vattenfåglar beräknas dö av blyförgiftning varje år i EU. Användning av bly i hagelammunition innebär också en risk för andra djurarter som äter fåglar som har kontaminerats med blyhagel. Det är också en risk för människor som äter vattenfåglar som har skjutits med blyhagel. Hos människan kan bly orsaka skador på nervsystemet och ge försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Bly kan ge skador redan vid mycket låga doser, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och hos små barn.

Förslag till förbud mot bly i ammunition utanför våtmark

Det pågår ett arbete inom EU med att utvidga blybegränsningen i Reach-förordningen. Enligt förslaget ska förbudet även omfatta bly i ammunition (både hagel och kulor) som används vid jakt utanför våtmark och vid sportskytte. Dessutom föreslås ett förbud mot att använda bly i fiskeutrustning, till exempel sänken och fiskedrag.

Läs mer om det pågående arbetet med att utvidga begränsningen av bly i Reach-förordningen på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 september 2023