Lödning med tenn.

Förbjudet att sälja lödtenn med bly till privatpersoner

Det är förbjudet att sälja metallegeringar som innehåller bly till privatpersoner sedan den 1 mars 2018. Det gäller till exempel lödtenn eller gjutmetall för tennsoldater om halten bly är 0,3 procent eller högre. Däremot får du sälja sådana produkter till yrkesmässiga användare om förpackningarna är märkta med texten ”Endast för yrkesmässigt bruk”. Företag som vill sälja produkterna måste också ha tillstånd av länsstyrelsen.

Ny klassificering för metalliskt bly

Metalliskt bly kan skada förmågan att få barn eller skada det ofödda barnet under graviditeten. Det kan också skada spädbarn som ammas som får i sig bly via bröstmjölken. Myndigheterna inom EU har därför beslutat att metalliskt bly ska klassificeras och märkas som reproduktionstoxiskt i kategori 1A.

I EU finns en regel som innebär att kemiska blandningar inte får säljas till allmänheten om de innehåller ämnen med sådana farliga egenskaper över vissa haltgränser. Metallegeringar som används vid lödning och gjutmetall för tennsoldater är exempel på kemiska blandningar som omfattas av förbudet.

I Sverige finns dessutom bestämmelser om att företag som vill sälja särskilt farliga kemiska produkter måste söka tillstånd från länsstyrelsen. Metallegeringar som innehåller minst 0,3 procent bly omfattas av reglerna. Det innebär att du behöver ansöka om tillstånd om du ska sälja sådana produkter till andra företag.

Var finns reglerna?

Förbud mot bly

Enligt post 28-30 i bilaga XVII till Reach-förordningen får cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (så kallade CMR-ämnen) inte förekomma i konsumenttillgängliga produkter i sådana halter att blandningen klassificeras som cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk. Det gäller om ämnet finns i tillägg 1-6 till Reach-förordningen. Bly finns i tillägg 5.

Läs mer i Reach-förordningen

Klassificering av bly

CLP-förordningen innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som till exempel lödtenn. Sedan 1 mars 2018 gäller en EU-gemensam klassificering och märkning av metalliskt bly i bilaga VI.

Läs mer om CLP-förordningen

Tillstånd för överlåtelse

Läs mer om det svenska kravet på tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Senast uppdaterad 3 november 2022