Begränsning av mikroplaster – mikropartiklar av syntetiska polymerer

Innehållsförteckning:

EU-kommissionen har nyligen beslutat om en begränsning av mikroplaster, det vill säga mikropartiklar av syntetiska polymerer. Begränsningen omfattar både mikropartiklar som sådana och som innehåll i olika typer av kemiska produkter. Några exempel på produkter som omfattas av begränsningen är glitter, kosmetiska produkter, rengöringsmedel och växtskyddsmedel.

Begränsningen träder i kraft den 17 oktober 2023 och gäller omgående vid utsläppande på marknaden för vissa produkter. För flera användningar finns övergångsperioder och det finns även användningar som är undantagna.

Begränsningen finns i post 78 i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du reglerna i sin helhet: Förordning (EU) 2023/2055 om ändring av bilaga XVII vad gäller mikropartiklar av syntetiska polymerer Länk till annan webbplats.

Läs mer om Reach-förordningen

Vad innebär begränsningen?

Begränsningen innebär att mikroplaster inte får släppas ut på marknaden i kemiska produkter i en koncentration som är lika med eller högre än 0,01 procent av vikten. Produkter som släppts ut på marknaden före den 17 oktober 2023 får dock fortsätta att säljas i alla led.

Det finns övergångsperioder för vissa användningar. Till exempel gäller en övergångsperiod på 5 år för vissa tvätt- och rengöringsmedel och 8 år för granulat som används på konstgräsplaner. För kosmetiska produkter finns flera olika övergångsperioder från 4 år upp till 12 år.

Du hittar alla övergångsperioder i punkt 6 i begränsningen

Vilka mikropartiklar omfattas?

Begränsningen omfattar fasta polymerer som ingår i partiklar och som utgör minst 1 viktprocent av partiklarna, eller som utgör en heltäckande ytbeläggning på partiklar. Minst 1 viktprocent av dessa partiklar ska uppfylla något av följande villkor:

  • Partiklarnas dimensioner mäter högst 5 mm.
  • Partiklarna är högst 15 mm långa och förhållandet mellan längd och diameter är större än 3.

En polymer är ett ämne som består av en lång kedja av byggstenar som kallas för monomerer. En fast polymer innebär att polymeren inte är en vätska eller en gas. En partikel definieras som ett mycket litet stycke materia med definierade fysiska gränser, som är något annat än enskilda molekyler.

En del polymerer är undantagna från begränsningen. Det gäller naturligt förekommande polymerer som inte är kemiskt modifierade, samt polymerer som inte innehåller kolatomer i sin kemiska struktur. Även polymerer som är nedbrytbara eller vattenlösliga är undantagna begränsningen. Vilka krav som ställs för att polymeren ska betraktas som nedbrytbar eller vattenlöslig framgår av begränsningen.

Undantag

Begränsningen gäller inte för utsläppande på marknaden för användning i industrianläggningar. Även användning i läkemedel, livsmedelstillsatser och EU-gödselprodukter är exempel på undantag.

Undantag gäller också för användningar där:

  • mikropartiklarna innesluts med tekniska metoder så att utsläpp till miljön förhindras
  • mikropartiklar vars fysiska egenskaper ändras permanent under avsedd slutanvändning
  • mikropartiklar som är permanent inneslutna i en fast matris under avsedd slutanvändning.

Mer information om produkter och användningsområden som är undantagna begräsningen finns i punkterna 4 och 5 i begränsningen.

Krav på information, märkning och rapportering

I begränsningen finns krav på att leverantörer ska informera mottagarna om hur de kan använda och bortskaffa produkterna. Leverantören ska också tillhandahålla uppgifter om mängden eller koncentrationen av mikropartiklar i produkten samt informera om vilka polymerer som ingår. Kraven finns i punkterna 7 och 8 och gäller för vissa produkter som är undantagna begränsningen.

För läpp-, nagel- och sminkprodukter införs ett märkningskrav från den 17 oktober 2031. Produkterna måste vara märkta med texten: ”Den här produkten innehåller mikroplast”. Kravet finns i punkt 9 i begränsningen.

Tillverkare, importörer och industriella nedströmsanvändare av mikropartiklar ska även lämna information till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa och på begäran till nationella myndigheter.

Kraven på information, märkning och rapportering finns i punkterna 11, 12 och 14 i begränsningen.

Mer information

För att underlätta för dig som är företagare har EU-kommissionen publicerat två texter på sin hemsida med frågor och svar om begränsningen. Den ena texten ger en preliminär tolkning av vad som gäller för glitter och varor med glitter. Den andra texten ger en allmän beskrivning av vad begränsningen innebär. Du hittar texterna här:

Senast uppdaterad 18 december 2023