Oljelampa med låga. Illustration av Maja Modén

Regler för lampoljor och prydnadsoljelampor

Innehållsförteckning:

Lampoljor och prydnadsoljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till allmänheten. Det innebär att oljorna måste vara förpackade och märkta på ett visst sätt och lamporna måste vara konstruerade så att små barn inte kan komma åt lampoljan inuti.

Varför finns reglerna?

Varje år skadas barn efter att ha druckit av lampolja. Det händer också att barn får i sig lampolja efter att ha sugit på veken på en oljelampa. Lampolja kan lätt glida ner i luftvägarna och ge livshotande lungskador. För att minska risken för att små barn ska komma åt lampoljan ställs vissa krav på utformningen av lampoljeförpackningar och prydnadsoljelampor.

Vad innebär reglerna för lampoljor?

Lampoljor som säljs till allmänheten och är märkta med faroangivelsen "Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna" ska förpackas i svarta, ogenomskinliga behållare om högst 1 liter. De ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande texter:

  • "Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn".
  • "Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador".

Regeln finns i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 i bilaga XVII, post 3.5.

Förutom denna märkning ska produkterna även ha märkning enligt CLP-förordningen.

Läs om märkning enligt CLP här.

Vad innebär reglerna för prydnadsoljelampor?

Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten måste följa den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) för att få släppas ut på marknaden. Regeln finns i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 i bilaga XVII, post 3.4.

Hur ska prydnadsoljelampor vara utformade?

Här är några exempel på krav som prydnadsoljelampor ska uppfylla enligt standarden:

  • Oljelampan ska vara gjord av ett lämpligt material.
  • Oljelampan ska inte välta omkull på lutande underlag.
  • Oljelampan ska vara utrustad med skydd för veken.
  • Det ska krävas två oberoende rörelser för att öppna lampan för påfyllnad av olja.
  • Oljelampan ska kunna hållas upp och ner i 10 sekunder utan att olja läcker ut.
  • Lampans märkning ska vara varaktig och tydligt läsbar.
  • Oljelampan får inte vara designad på ett sätt som verkar lockande för små barn.

De fullständiga kraven finns hos Svenska Institutet för standarder

De fullständiga kraven på hur prydnadsoljelampor ska vara utformade och märkta finns i standarden som heter EN 14059, Oljelampor för dekoration - Säkerhetskrav och provningsmetoder. Du kan köpa den hos SIS, Svenska institutet för standarder Länk till annan webbplats..

Reglerna finns i Reach-förordningen.

Läs mer om bilaga XVII och begränsningar i Reach-förordningen.

Senast uppdaterad 20 december 2023