Kort om elektronikreglerna – RoHS

Innehållsförteckning:

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen som innebär risker för hälsan och miljön. Det så kallade RoHS-direktivet syftar till att ersätta och begränsa farliga ämnen i elektronik. Direktivet ska också förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från elektronikavfall.

Se RoHS-direktivet och regler som grundar sig på RoHS-direktivet

RoHS-direktivet

Det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning.

RoHS står för engelskans Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Det är viktigt att tänka på att det finns kemikaliekrav för elektronik i flera andra regelverk. De kraven gäller parallellt med kraven i RoHS-direktivet.

Typ av elektronik som omfattas av RoHS

RoHS-direktivet gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera. Från och med den 22 juli 2019 omfattas all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan som uttryckligen är undantagen.

RoHS omfattar elva kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning:

 1. Stora hushållsapparater
 2. Små hushållsapparater
 3. IT- och telekommunikationsutrustning
 4. Konsumentutrustning
 5. Belysningsutrustning
 6. Elektriska och elektroniska verktyg
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter
 8. Medicintekniska produkter
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument
 10. Automater
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

RoHS började gälla från olika datum för de olika produktkategorierna:

 • 1 juli 2006 för kategori 1 till och med 7 samt 10
 • 22 juli 2014 för kategori 8 och 9
 • 22 juli 2016 för utrustning för in vitro-diagnostik (tillhör kategori 8)
 • 22 juli 2017 för industriella kontroll- och övervakningsinstrument (tillhör kategori 9).
 • 22 juli 2019 för all övrig utrustning inklusive kategori 11.
Den 1 juli 2006: kategori 1–7 och kategori 10. Den 22 juli 2014: Kategori 8 och kategori 9. Den 22 juli 2016: Kategori 8 (utrustning för in vitro-diagnostik). Den 22 juli 2017: Kategori 9 (industriella kontroll- och övervakningsinstrument). 22 juli 2019: All övrig utrustning (inklusive kategori 11).

Bilden visar de datum när RoHS började gälla för de olika produktkategorierna.

Elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på marknaden före datumen för respektive kategori får repareras med reservdelar som inte uppfyller ämnesbegränsningarna. Ett exempel är medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden före 22 juli 2014 som får repareras med sådana reservdelar.

Definitionen av att "släppa ut på marknaden" kan vara olika i olika regelverk. I RoHS-direktivet innebär det att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden.

Observera att det finns elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av kraven i RoHS-direktivet. Sådan utrustning kan bland annat vara solcellspaneler, produkter som är avsedda att sändas ut i rymden, utrustning för specifika militära ändamål eller storskaliga stationära industriverktyg och storskaliga fasta installationer.

Ämnen och gränsvärden i RoHS

I RoHS-direktivet finns gränsvärden för vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, dessa gäller i så kallade homogena material. Ett homogent material kan inte delas upp i olika material på mekanisk väg till exempel genom slipning, skärning eller krossning. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

De ämnen som regleras i RoHS-direktivet är

 • kvicksilver
 • kadmium
 • bly
 • sexvärt krom
 • flamskyddsmedlen PBB och PBDE
 • mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

Gränsvärdena för vad som är tillåtet för vart och ett av de begränsade ämnena är 0,1 viktprocent i homogent material, förutom kadmium som har ett lägre gränsvärde; 0,01 viktprocent i homogent material.

Gränsvärdena för DEHP, BBP, DBP och DIBP gäller för varje enskild produkt som släppts ut på marknaden från och med den 22 juli 2019.

Användning av DEHP, BBP, DBP och DIBP i medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument var tillåten fram till den 22 juli 2021.

Utvärdering av nya ämnen

EU-kommissionen har utvärderat om fler farliga ämnen ska begränsas i RoHS-direktivet. Det ämne som är föreslaget att begränsas är tetrabrombisfenol A (CAS-nummer 79-94-7).

Läs mer om översynen av ämnen hos Öko-Institut. Länk till annan webbplats.

Om processen för att ansöka om undantag

Det finns många undantag från ämnesbegränsningarna i RoHS-direktivet. Undantagen gäller för ett ämne i en specifik användning eller i ett material i en viss komponent eller del av en elektrisk eller elektronisk produkt. Om bara en viss del av elektriska och elektroniska produkter är undantagen från ämnesbegränsningarna i direktivet omfattas ändå andra delar i samma produkt av begränsningarna. Kravet på CE-märkning och teknisk dokumentation gäller alltid för produkter som omfattas av direktivet även om något undantag gäller för produkten.

Företag kan ansöka om undantag hos Europeiska kommissionen som beslutar om nya undantag i samråd med medlemsstaterna. Du hittar ansökningsformulär och vägledning på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats..

Undantag medges om något av följande kriterier är uppfyllda:

 • det inte är tekniskt möjligt att byta ut det farliga ämnet i den aktuella användningen
 • alternativets negativa hälso-, säkerhets- och miljökonsekvenser är större än nyttan med alternativet
 • alternativets tillförlitlighet inte är säkrad.

Den som ansöker om undantag måste kunna visa att dessa kriterier är uppfyllda. De undantag som sedan beslutas gäller för alla som vill använda ämnet på det sätt som undantaget beskriver.

Processen för utvärdering

Processen för EU-kommissionens utvärdering av ansökningar om undantag omfattar ett antal steg:

Relevanta länkar

Du kan hitta aktuella undantag som EU-kommissionen beslutat om här på vår webbplats.

Mer information om undantagen finns på konsulterna Öko-Instituts Länk till annan webbplats., Biosis Länk till annan webbplats. och BiPROs Länk till annan webbplats. webbplatser.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats om hur processen går till, vilka undantag som beslutats och vilka det finns ansökan om förlängning för. Länk till annan webbplats.

Undantagen finns i bilaga III och IV till RoHS-direktivet Länk till annan webbplats..

I de svenska reglerna finns undantagen i bilaga 4 och 5 i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Regler om märkning, information och dokumentation

Sedan 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning ha CE-märkning för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket fungerar som en garanti för att visa att du som tillverkare uppfyllt samtliga krav i RoHS-direktivet samt ska vara det enda märke som visar detta.

Som ekonomisk aktör ska du kunna identifiera dina yrkesverksamma kunder och dina egna leverantörer under en tioårsperiod efter det att produkten är släppt på marknaden. Du ska också på begäran av tillsynsmyndigheten kunna lämna sådan information och dokumentation som behövs för att visa att produkten uppfyller kraven. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och kommunernas miljöförvaltningar som har tillsyn över RoHS-direktivet.

Ditt ansvar som tillverkare

Enligt RoHS-direktivet är du tillverkare om du tillverkar eller låter tillverka en produkt och marknadsför den i eget namn eller eget varumärke. Driver du en butikskedja och säljer produkter med ditt eget varumärke räknas du alltså också som tillverkare.

Som tillverkare av en elektrisk eller elektronisk produkt ska du se till att samtliga produktens olika delar och komponenter uppfyller ämneskraven. Men du ska också

 • ta fram teknisk dokumentation
 • förse den färdiga produkten med CE-märkning efter kontroll av att alla krav i direktivet är uppfyllda
 • ta fram en EU-försäkran om överensstämmelse (på engelska: Declaration of Conformity, DoC)
 • förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning (exempelvis artikelnummer eller batch-nummer)
 • ange firmanamn, postadress och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument
 • kunna redovisa för tillsynsmyndigheter vilka dina leverantörer är och till vilka företag du sålt produkterna.

Den tekniska dokumentationen som tillverkaren ska upprätta beskrivs i Modul A i bilaga II till Beslut 768/2008/EG Länk till annan webbplats.. Standarden EN 50581 tydliggör hur den tekniska dokumentationen kan utformas. Den tekniska dokumentationen ska kunna visas upp under tio år efter att produkten är släppt på marknaden.

I Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7), bilaga 6 framgår hur en EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas. I en EU-försäkran om överensstämmelse intygar du som tillverkare att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet.

Om produkten berörs av flera EU-direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse intyga att den individuella produkten uppfyller samtliga dessa direktiv.

Ditt ansvar som importör

Du räknas som importör när du importerar en produkt från ett land utanför EU/EES och släpper ut den på den på EU-marknaden. Som importör ska du

 • försäkra dig om att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet och göra ändringar eller förbättringar om så krävs
 • försäkra dig om att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten är CE-märkt och att tillräcklig dokumentation finns
 • se till att tillverkarens kontaktuppgifter finns på den färdiga utrustningen, eller om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument
 • ange firmanamn, postadress och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument
 • inneha och spara en EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) tio år efter det att den individuella produkten satts ut på marknaden
 • kunna redovisa för tillsynsmyndigheter vilka dina leverantörer är och till vilka företag du sålt produkterna.

Observera att en importör som släpper ut elektriska eller elektroniska produkter på marknaden i eget namn eller under eget varumärke också betraktas som tillverkare.

Ditt ansvar som distributör

Du räknas som distributör när du säljer en produkt på marknaden, oavsett om du säljer till andra företag eller till en privatperson. Som distributör ska du

 • försäkra dig om att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet och även göra ändringar eller förbättringar om så krävs
 • se till att produkterna har CE-märkning och identifikationsmärkning samt namn och postadress till tillverkare och importör
 • kunna hjälpa tillsynsmyndigheten att få tag på all relevant information och dokumentation om tillsynsmyndigheten begär det
 • kunna redovisa för tillsynsmyndigheter vilka dina leverantörer är och till vilka yrkesverksamma kunder du sålt produkterna.

Observera att en distributör som släpper ut elektriska eller elektroniska produkter på marknaden i eget namn eller under eget varumärke också betraktas som tillverkare.

Skyldighet att anmäla felaktiga produkter

Du som säljer en produkt och får vetskap om att den inte uppfyller ämnesbegränsningarna, ska vidta åtgärder. Antingen genom att åtgärda felet eller återkalla produkten. Du ska anmäla till Kemikalieinspektionen och de behöriga myndigheterna i de EU-medlemsstater där du sålt utrustningen. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken produkt det är och vad företaget har vidtagit för åtgärder. Exempel på åtgärder är att du har återkallat produkten från kunderna, att du har stoppat försäljningen och rättat till produkten inför framtida leveranser. Skicka även in eventuell dokumentation såsom analysrapporter.

Anmäl till kemi@kemi.se

Är du importör ska du även meddela tillverkaren om felaktigheterna. Är du distributör ska du meddela tillverkaren eller importören.

På EU-kommissionens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till marknadskontrollmyndigheter Länk till annan webbplats. i andra EU-medlemsländer.

Standarder

Det finns standarder som tagits fram för att göra det lättare för företagen att följa reglerna i RoHS-direktivet. Standarderna är antagna som europeisk standard, EN, och fastställda som svensk standard, SS-EN av SEK Svensk Elstandard.

 • Standarden SS-EN IEC 63000 beskriver vilken teknisk dokumentation som tillverkaren behöver sammanställa.
 • Standarden SS-EN IEC 62321 beskriver bland annat hur analyser av de reglerade ämnena i RoHS-direktivet kan gå till.
 • Standarden SS-EN IEC 62474 består av två delar: själva standarden som beskriver vad tillverkaren behöver deklarera om det kemiska innehållet i materialen och en databas. Mer information om databasen för IEC:s standard 62474 hittar du här Länk till annan webbplats..

Standarderna går att köpa från SEK, Svensk Elstandard Länk till annan webbplats., och SIS, Svenska institutet för standarder Länk till annan webbplats.

Fler regler som gäller för elektronik på kemi­kalie­området

Reach-förordningen

Reach-förordningen är, till skillnad från RoHS-direktivet, inte produktspecifikt utan gäller för många olika typer av varor och kemiska produkter. Kraven i Reach-förordningen kan till exempel gälla att lämna information till kunder om elektroniken innehåller särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen eller att det kan krävas tillstånd för att få använda vissa ämnen i tillverkningen av elektroniken. Kemikaliekraven i Reach-förordningen gäller parallellt med krav i andra regelverk.

Mer om Reach-förordningen

POPs-förordningen om långlivade organiska föroreningar

Så kallade POPs-ämnen (Persistent Organic Pollutants) är långlivade organiska föroreningar som kan ge upphov till hälsoeffekter som cancer, reproduktionsstörningar och beteendeförändringar. Användning av POPs-ämnen är förbjuden eller begränsad beroende på vilket ämne det gäller. Ett exempel på POPs-ämne är flamskyddsmedlet och mjukgöraren kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som till exempel kan finnas i PVC-plast. HBCDD är ett annat exempel. Kraven gäller parallellt med övriga regler för elektronik.

Mer om POPs-förordningen

Leksaksdirektivet

Om elektroniken är en leksak gäller även kemikaliekraven i leksaksdirektivet och de gäller parallellt med kemikaliekraven i övriga regler.

Mer om leksaksdirektivet

Avfallsdirektivet

Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) måste leverantörer av varor från och med den 5 januari 2021, lämna information till en särskild databas hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Databasen kallas för SCIP. Kravet på anmälan gäller om varorna innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne på EU:s kandidatförteckning som hör till Reach-förordningen. Kravet gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter.

Mer om avfallsdirektivet och att anmäla till SCIP

Andra myndigheter

Energimyndigheten Länk till annan webbplats. ansvarar för Ekodesigndirektivet med tillhörande produktförordningar, där vissa kemikaliekrav finns.

Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall. Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU). I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet för WEEE-direktivet Länk till annan webbplats..

Från den 1 juli 2017 tas det ut en skatt på kemikalier i viss elektronik i Sverige. Den nya kemikalieskatten regleras i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik Länk till annan webbplats.. Skatteverket är ansvarig myndighet för reglerna.

Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats.och Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.är exempel på andra myndigheter som ansvarar för regler om elektronik bland annat vad gäller produktsäkerhet.

Mer information om RoHS

Här hittar du utbildningsfilmer som Substitutionscentrum har tagit fram Länk till annan webbplats.. Filmerna handlar om vilken lagstiftning som gäller för varor som innehåller elektronik, vilka kemiska ämnen och ämnesgrupper du behöver ha koll på och hur du kan arbeta med substitution av dessa.

EU-kommissionens information

EU-kommissionens information om RoHS Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen har tillsammans med ett antal medlemsländer tagit fram ett dokument med vanliga frågor och svar som ska hjälpa dig som företagare att tolka RoHS-direktivet.
EU-kommissionens dokument med vanliga frågor och svar om RoHS Länk till annan webbplats.

Det finns ett vägledningsdokument för flera produktdirektiv som kräver CE-märkning. Vägledningen kallas Blå guiden eller Blå boken och täcker frågor om utsläppande på marknaden, ansvarsområden för ekonomiska aktörer, tillsyn och teknisk dokumentation.
Här hittar du Blå guiden (pdf, 2,66 MB). Länk till annan webbplats.

Faktablad

Kemikalieinspektionens faktablad om RoHS-direktivet

Kemikalieinspektionens faktablad Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor


Senast uppdaterad 7 november 2023