Kort om leksaksreglerna - leksaksdirektivet

Innehållsförteckning:

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dem är leksaksdirektivet det mest omfattande regelverket. Kemikaliekraven och regler för brännbarhet i leksaksdirektivet är införda i svenska regler genom Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:8. Förutom leksaksdirektivet finns även kemikaliekrav för leksaker i flera andra regelverk som gäller parallellt. Här kan du läsa om vad som gäller om du tillverkar, importerar eller distribuerar leksaker.

Leksaksdirektivet

Leksaksdirektivet (2009/48/EG) är ett omfattande regelverk för leksaker som gäller i hela EU. Direktivet handlar om leksakers säkerhet och innehåller bland annat regler om kemiskt innehåll, brännbarhet, allmän säkerhet, elsäkerhet, dokumentation och märkning. Enligt leksaksdirektivet får innehållet av kemiska ämnen inte innebära någon risk för hälsan när barn använder leksakerna på avsett eller förutsebart sätt med tanke på barns beteende. Leksaksdirektivet innehåller bland annat gränsvärden och förbud för olika kemiska ämnen. På den här sidan kan du läsa om vad som gäller om du tillverkar, importerar eller distribuerar leksaker.

Kemikaliekraven och regler för brännbarhet i direktivet har införts i svensk lagstiftning genom lag (2011:579) och förordning (2011:703) om leksakers säkerhet, samt genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8).

Här hittar du länkar till alla lagtexter och föreskrifter som gäller i Sverige

Förutom i leksaksdirektivet finns kemikaliekrav för leksaker i flera andra regelverk som gäller parallellt med leksaksdirektivet.

Läs mer om kemikaliekraven i andra regelverk

Vad är en leksak?

Leksaker definieras som varor utformade eller avsedda att användas för lek av barn under 14 år. Även om produkten också har andra syften kan den ändå betraktas som en leksak i lagens mening, som till exempel en nalle fäst vid en nyckelring.

De flesta leksaker är varor, men det finns även leksaker som är kemiska produkter. Beroende på om en leksak är en kemisk produkt eller en vara omfattas de av olika krav i olika regelverk, utöver de krav som finns i leksaksdirektivet. En kemisk produkt är antingen endast ett kemiskt ämne eller en blandning av flera kemiska ämnen. Exempel på leksaker som är kemiska produkter är målarfärg, modellera och smink för dockor. En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Leksaker som är varor är exempelvis dockor, gosedjur och elektriska leksaksbilar.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en produkt ska räknas som en leksak eller inte. Europeiska kommissionen har tagit fram vägledningar som stöd. Vägledningarna hjälper dig bland annat att avgöra om en produkt är en leksak och om en leksak är avsedd för barn under eller över tre år.

Vägledningar till leksaksdirektivet hittar du på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kemikaliekrav i leksaksdirektivet

Kemikaliekraven i direktivet började tillämpas den 20 juli 2013. Alla leksaker som släpps ut på marknaden måste uppfylla kraven. Definitionen av att "släppa ut på marknaden" kan vara olika i olika regelverk. I leksaksdirektivet innebär det att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden. Kraven finns i bilaga II till direktivet och i Kemikalieinspektionens föreskrift 2017:8. Här är några exempel:

 • För ett tjugotal ämnen finns en gräns för hur mycket som får läcka ut (migrera) ur leksaken. Exempel på sådana ämnen är aluminium, bor, bly och nickel. Det finns tre olika gränsvärden för varje ämne beroende på vilket sorts material det finns i. De tre olika kategorierna för material är
  1. torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial
  2. vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial
  3. avskavt leksaksmaterial.
 • Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, skadliga för arvsmassan eller kan störa fortplantningsförmågan (så kallade CMR-ämnen) får inte användas i åtkomliga delar i leksakerna. Förbudet gäller CMR-ämnen som är klassificerade i kategori 1A, 1B eller 2 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och gäller för halter över gränsen för klassificering. Förbudet gäller för flera tusen ämnen.
 • 58 allergiframkallande doftämnen är förbjudna i leksaker, till exempel citronverbenaolja och geraniol.
 • Det finns krav på märkning för 72 andra allergiframkallande doftämnen. Exempel på ämnen som kräver märkning är citronellol och d-limonen. Namnen på ämnena ska stå på leksaken, på en etikett, på förpackningen eller i en medföljande broschyr.
 • Vissa ämnen är förbjudna i leksaker för barn under tre år eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Ett exempel är flamskyddskemikalierna TCEP, TCPP och TDCP som det finns haltgränser för. För vissa ämnen finns det gränsvärden för hur mycket som får läcka ur leksaken. Exempel på sådana ämnen är bisfenol A som kan finnas i vissa plasttyper och formamid som kan finnas i cellplast.

Läs om aktuella ändringar i leksaksdirektivet här.

Regler om leksakers brännbarhet

Leksaker får inte utgöra eldfarliga inslag i barnets omgivning. Därför finns det regler som berör leksakers brännbarhet. Reglerna gäller alla typer av leksaker men exempel på leksaker att ha koll på är maskeradkläder och kemiska leksaker.

Reglerna handlar bland annat om:

 • att leksaker inte ska brinna under direkt inverkan av en öppen låga eller bestå av lättantändliga material,
 • om leksaken ändå skulle antändas ska den brinna långsamt och med en låga som sprids med låg hastighet,
 • leksaker får inte heller vara explosiva eller innehålla beståndsdelar som kan explodera vid användning eller vid upphettning,
 • de får inte heller innehålla flyktiga ämnen som är antändliga i luft.

Läs mer om reglerna för leksakers brännbarhet i bilaga II till leksaksdirektivet (om särskilda säkerhetskrav), avsnitt II. Länk till annan webbplats.

Regler om märkning, information och dokumentation

I leksaksdirektivet finns krav på att tillverkaren ska sammanställa teknisk dokumentation. Den ska bland annat innehålla resultat från en kemisk säkerhetsbedömning och en bedömning av leksakens överrensstämmelse med de krav som finns i direktivet. Det ska också finnas ett dokument som kallas EG-försäkran om överensstämmelse (DoC, Declaration of conformity) som intygar att leksaken uppfyller alla tillämpliga krav i leksaksdirektivet. Leksaken ska ha CE-märkning, märkning som gör att leksaken kan spåras, namn och postadress till tillverkare och importör och i vissa fall ytterligare märkning.

Marknadskontrollmyndigheter har rätt att få ta del av teknisk dokumentation och EG-försäkran om överrensstämmelse i tio år efter att leksaken släppts ut på marknaden.

Information vid e-handel

Enligt leksaksdirektivet ska varningar finnas på förpackningen eller på annat sätt vara klart synliga för konsumenten vid försäljning. Det gäller även vid försäljning via internet. Exempelvis ska vissa leksaker som innehåller kemiska produkter, till exempel experimentlådor, märkas med följande varning:

"Inte lämplig för barn under (*) år. Ska användas under tillsyn av vuxen."

Varningen ska alltså även finnas på webbplatsen där leksaken marknadsförs till konsumenter.

Läs mer om kraven på märkning, dokumentation med mera i vägledningen för leksaksdirektivet hos EU-kommissionen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om kraven på teknisk dokumentation i vägledningen hos EU-kommissionen. Länk till annan webbplats.

Din roll och ditt ansvar enligt leksaksdirektivet

Alla företag som levererar leksaker har ansvar för att se till att leksakerna är säkra och uppfyller de regler som finns. Ditt ansvar varierar beroende på vilken roll ditt företag har. Generellt sett är kraven mer omfattande för dig som tillverkar leksaker jämfört med dig som är importör. Ännu mindre omfattande är kraven för dig som är distributör av leksaker.

Det är viktigt att du tar reda på vilken roll du har för respektive leksak som du säljer. Du kan ha olika roller för olika leksaker, till exempel beroende på om du köper leksaken från ett land utanför EU/EES eller om du sätter ditt eget varumärke på leksaken.

Är du tillverkare, importör eller distributör?

 • Jag har egen produktion av leksaker i Sverige, annat EU-land eller land utanför EU.
  Roll: Tillverkare
 • Jag köper leksaker av ett företag i Sverige eller annat EU-land.
  Roll: Distributör
 • Jag köper leksaker från ett land utanför EU och säljer dem under mitt företags varumärke.
  Roll: Tillverkare
 • Jag köper leksaker från ett land utanför EU.
  Roll: Importör
 • Jag köper leksaker utanför EU där jag är med och påverkar utformningen. - Sedan sätter jag på företagets varumärke.
  Roll: Tillverkare

Tillverkare – ansvar enligt leksaksdirektivet

Du är tillverkare om du säljer en leksak under ditt eget varumärke eller namn eller ändrar på en leksak som redan finns på marknaden. Tillverkare är även den som har egen produktion av leksaker i Sverige, annat EU-land eller ett land utanför EU. Det kan bara finnas en tillverkare för varje leksak.

Som tillverkare ska du se till att leksakerna följer de krav som finns i leksaksdirektivet, bland annat vad gäller

 • säkerhetsbedömning
 • förfarande för bedömning av överensstämmelse med direktivet
 • teknisk dokumentation
 • CE-märkning
 • varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska
 • spårbarhetsmärkning
 • märkning med ditt namn och postadress
 • EG-försäkran om överensstämmelse (DoC)
 • identifiering av leveranskedja
 • skadeförebyggande åtgärder.

Importör – ansvar enligt leksaksdirektivet

Du räknas som importör när du köper leksaker från ett land utanför EU och säljer till konsumenter eller företag. Observera att du räknas som tillverkare om du säljer leksaken under ditt eget varumärke eller namn. När du som importör köper in leksaker, ska du säkerställa att leksakerna uppfyller lagstiftningen och är försedda med:

 • CE-märkning
 • varningar, instruktioner och säkerhetsinformation på svenska
 • namn och postadress till tillverkare och till ditt företag som importör
 • spårbarhetsmärkning.

Du ska ha en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse (DoC). Om en tillsynsmyndighet begär det, så ska du även kunna förse myndigheten med den tekniska dokumentationen som tillverkaren tagit fram för de leksaker du köper in. Du behöver inte ha den tekniska dokumentationen på ditt företag, utan den får finnas hos tillverkaren av leksaken.

Distributör – ansvar enligt leksaksdirektivet

Du räknas som distributör när du köper leksaker av ett företag i Sverige eller annat EU-land och säljer till konsumenter eller företag. Observera att om du säljer leksaken under ditt eget varumärke eller namn räknas du som tillverkare.

När du som distributör köper in leksaker, ska du säkerställa att leksakerna uppfyller lagstiftningen och är försedda med

 • CE-märkning
 • varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska
 • namn och postadress till tillverkare och importör
 • spårbarhetsmärkning.

Om en tillsynsmyndighet begär det, så ska du kunna förse myndigheten med en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) och den tekniska dokumentationen för de leksaker du köper in. Du behöver dock inte ha dokumentationen på ditt företag.

Skyldighet att anmäla felaktiga produkter

Du måste genast sluta sälja en leksak om du får vetskap om att den inte uppfyller säkerhetskraven. Om du har sålt en leksak som utgör en risk är du ansvarig att informera marknadskontrollmyndigheterna i de länder du sålt leksaken. I Sverige ska du kontakta Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och/eller Kemikalieinspektionen. Du är även ansvarig för att dra tillbaka leksaken från de som köpt den om det behövs.

Informationen ska innehålla uppgifter om vilken produkt det är och vad företaget har vidtagit för åtgärder. Exempel på åtgärder är att du har återkallat produkten från kunderna, att du har stoppat försäljningen och rättat till produkten inför framtida leveranser. Skicka även in eventuell dokumentation såsom analysrapporter.

Anmäl till kemi@kemi.se

Läs om tillverkares ansvar för leksakers säkerhet hos Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

På EU-kommissionens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till marknadskontrollmyndigheter Länk till annan webbplats. i andra EU-medlemsländer.

Standarder

Det finns standarder som tagits fram för att göra det lättare för dig som företagare att följa reglerna i leksaksdirektivet. De används ofta för att testa och säkerställa att leksakerna uppfyller kemikaliekraven. Flera av kemikaliekraven i direktivet täcks in av standarder i EN 71-serien men inte alla. Det är upp till tillverkaren av leksaken att avgöra vilka ämnen och standarder som är relevant att testa leksaken för. Standarderna går att köpa hos SIS, Svenska institutet för standarder.

Följande europeiska standarder finns för kemikaliekraven i leksaksdirektivet:

 • EN 71-3 Migrering av vissa ämnen
 • EN 71-4 Experimentlådor för kemi
 • EN 71-5 Kemiska leksaker (hobbyutrustning utom kemilådor)
 • EN 71-7 Fingerfärger
 • EN 71-9 Organiska kemiska föreningar - Krav
 • EN 71-10 Organiska kemiska föreningar - Provberedning
 • EN 71-11 Organiska kemiska föreningar – Metoder för analys
 • EN 71-12 N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen
 • EN 71-13 Doftspel, kosmetiklådor och smakspel.

Det finns dessutom en standard för leksakers brännbarhet:

 • EN 71-2 Brännbarhet

Information om standarderna finns på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om standarder på SIS webbplats. Länk till annan webbplats.

Andra regler om kemiska ämnen i leksaker

Förutom leksaksdirektivet finns flera andra regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker. De reglerna är samma i alla EU-länder och gäller parallellt med leksaksdirektivet.

Reach-förordningen

Vissa ämnen i leksaker finns det förbud eller andra begränsningar för enligt bilaga XVII till Reach-förordningen. Exempel på sådana ämnen är vissa ftalater i leksaker av mjukgjort material och vissa ämnen i textilier som kan ge cancer, påverka arvsmassan eller reproduktionen.

Leksaker omfattas också av informationskravet som finns i artikel 33 i Reach-förordningen. Kravet innebär att den som säljer leksaker som innehåller mer än 0,1 % av ett ämne som finns på EU:s kandidatförteckning måste informera sina kunder om det.

För leksaker som är kemiska produkter gäller även krav på säkerhetsdatablad och registrering av ämnen i de fall det krävs enligt Reach-förordningen.

Läs mer om Reach-förordningen.

POPs-förordningen

I POPs-förordningen finns förbud och begränsning av användningen av vissa långlivade organiska föroreningar som också gäller för leksaker. Till exempel finns förbud mot bromerade flamskyddsmedel, det smuts- och vattenavvisande ämnet perfluoroktansulfonsyra (PFOS) samt kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Läs mer om POPs-förordningen.

RoHS-direktivet

Om leksaken är elektrisk måste den uppfylla kraven i RoHS-direktivet. De ämnen som regleras i RoHS-direktivet är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, de bromerade flamskyddsmedlen PBD och PBDE samt de mjukgörande ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP. RoHS-direktivet ställer också krav på dokumentation och märkning.

Läs mer om RoHS-direktivet.

CLP-förordningen

En leksak som är en kemisk produkt ska vara klassificerad, märkt och förpackad enligt CLP-förordningen. Tillverkare och importörer av sådana leksaker kan också behöva anmäla uppgifter om ämnens klassificering och märkning till det så kallade klassificerings- och märkningsregistret hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Läs mer om CLP-förordningen.

Produktregistret

Den som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige kan behöva anmäla verksamheten och produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller även leksaker som är kemiska produkter.

Läs mer om produktregistret.

Förpackningsdirektivet

Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av vissa tungmetaller i förpackningsmaterial. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser i förpackningar till leksaker och andra varor.

Läs mer om förpackningsdirektivet.

Batteriförordningen

Batteridrivna leksaker måste uppfylla kraven i batteriförordningen. Den innebär bland annat att batterier inte får innehålla över en viss halt av tungmetallerna kvicksilver och kadmium.

Läs mer om batteriförordningen.

Avfallsdirektivet

Från och med den 5 januari 2021 måste leverantörer av varor lämna information till en särskild databas hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa, den så kallade SCIP-databasen. Det ska leverantörer göra om varorna innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne på EU:s kandidatförteckning. Kraven gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter.

Läs mer om avfallsdirektivet.

Uppfyller leksaken kraven?

Det är ditt ansvar att de leksaker du säljer är säkra och att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar, oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör. Förutom kemikalieregler finns även regler om allmän säkerhet, elsäkerhet och brännbarhet i leksaksdirektivet. Konsumentverket har det huvudsakliga ansvaret för regler och kontroll av leksakers allmänna säkerhetskrav. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet när det gäller leksakers kemiska egenskaper och brännbarhet. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för elsäkerheten hos leksaker. Du behöver säkerställa att leksaken uppfyller kraven som ställs i föreskrifter från alla tre myndigheter. Se till att få information från din leverantör så du vet att leksaken uppfyller alla krav som lagstiftningen ställer.

Läs mer om hur du kontrollerar om leksaker är säkra hos Konsumentverket (broschyr). Länk till annan webbplats.

Läs mer om att ställa krav på leverantörer av varor.

Mer om regler för leksaker hos andra

EU-kommissionen

Här hittar du information om leksaksdirektivet hos EU-kommissionen. Länk till annan webbplats.

Blå guiden

Det finns ett vägledningsdokument för flera produktdirektiv som kräver CE-märkning. Vägledningen kallas Blå guiden eller Blå boken och täcker frågor om utsläppande på marknaden, ansvarsområden för ekonomiska aktörer, tillsyn och teknisk dokumentation.

Här hittar du Blå guiden (pdf, 2,66 MB). Länk till annan webbplats.

Safety gate

Varje dag tar EU-kommissionen emot varningar från nationella myndigheter om farliga produkter på deras marknader, bland annat leksaker. Varningarna skickas genom “Safety Gate”. Det är EU:s system för snabbt informationsutbyte om farliga konsumentprodukter. De innehåller bilder på och information om leksakerna, riskerna och ländernas åtgärder för att förhindra eller begränsa saluföringen av produkterna.

Här hittar du Safety Gate hos EU-kommissionen. Länk till annan webbplats.

Konsumentverket

Konsumentverket har sammanställt information om lagstiftning gällande leksakers säkerhet och informerar om ditt ansvar som företagare.

På Konsumentverkets webbplats finns bland annat vägledningar och guider samt information om CE-märkning, EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) och varningstexter på leksaker.

Här hittar du information om leksakers säkerhet hos Konsumentverket Länk till annan webbplats..

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har information om elsäkerheten hos leksaker på sin webb.

Här hittar du information om elsäkerhet för leksaker hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 handlar dels om hur kosmetiska produkter ska vara förpackade, vilket språk informationen om produkterna ska vara skriven på, samt regler av kemikalier i kosmetik. Exempel på leksaker som också är kosmetiska produkter är smink för barn. I Sverige är det Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet för förordningen.

Läs mer om kosmetikaförordningen på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Faktablad och broschyrer

Kort om regler för kemikalier i leksaker (faktablad)

Rules for chemicals in toys (faktablad)

Är leksaken säker? (broschyr) Länk till annan webbplats.

Tillverkare – Ditt ansvar för leksakers säkerhet (broschyr) Länk till annan webbplats.

Importör - Ditt ansvar för leksakers säkerhet (broschyr) Länk till annan webbplats.

Distributör - Ditt ansvar för leksakers säkerhet (broschyr) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 januari 2024