Svenska regler om formal­de­hyd i trä­bas­erade skivor

Träbaserade skivor som tillverkas i Sverige eller förs in i Sverige får inte avge mer än 0,124 milligram formaldehyd per kubikmeter luft. Skivor som avger mer än gränsvärdet får heller inte yrkesmässigt säljas, överlåtas eller användas. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av formaldehyd i inomhusluft.

Förbud mot formaldehyd i träbaserade skivor

Formaldehyd är ett ämne som kan ge flera allvarliga hälsoeffekter, som till exempel cancer och allergi. Därför är det viktigt att minska exponeringen för ämnet.

I Sverige finns ett förbud som innebär att träbaserade skivor som tillverkas eller förs in i Sverige inte får avge mer än 0,124 mg formaldehyd per kubikmeter luft. Skivor som avger mer än gränsvärdet får heller inte yrkesmässigt säljas, överlåtas eller användas.

Det svenska förbudet gäller råa, träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser. Med träbaserade skivor menas spånskivor, plywood, träfiberskivor, lamellträ och liknande. Vid tillverkning av denna typ av skivor används bindemedel för att foga samman träfibrerna. Bindemedlet kan innehålla formaldehyd som kan avges från den träbaserade skivan.

Bestämmelserna finns i 8 kap. 1-7 §§ i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7

Metoder för provning

Gränsvärdet för emission ska provas enligt standarden SS-EN 717-1:2004 eller likvärdig standard för emissionsprovning av träbaserade skivor. Att enbart utföra egenkontroll enligt SS-EN 120 är ofta inte tillräckligt, utan man behöver korrelera den metoden till standarden SS-EN 717. Träbaserade skivor som är CE-märkta enligt emissionsklass E1 ska anses uppfylla kraven för högsta tillåtna formaldehydavgivning. Reglerna ställer särskilda krav på de laboratorier som utför denna typ av emissionsmätningar.

Standarder kan beställas från SIS, Svenska institutet för standarder Länk till annan webbplats.

Träbaserade skivor som inte omfattas av förbudet

Förbudet gäller endast råa skivor utan något ytskikt. Målade eller lackade skivor omfattas alltså inte av förbudet. Reglerna ska heller inte tillämpas på fenollimmade skivor, där formaldehyd förekommer endast som en sampolymer med fenol och därmed inte avges.

Förbudet gäller inte råa träbaserade skivor monterade i färdiga möbler eller andra varor.

Dispens från förbudet

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från förbudet. För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och redovisa skälen för en dispens.

Ny begränsning av formaldehyd inom EU

EU-kommissionen har beslutat om regler för hur mycket formaldehyd som får avges från konsumenttillgängliga varor som är avsedda att användas inomhus. De nya EU-reglerna omfattar många typer av varor och inte bara råa träbaserade skivor som idag regleras genom vårt svenska förbud. Även vissa fordon omfattas av begränsningen.

De nya reglerna innebär att det införs gränsvärden för hur mycket formaldehyd som får avges från varor som släpps ut på marknaden. Reglerna har införts i bilaga XVII till Reach-förordningen. Det svenska förbudet kommer att behöva ses över med hänsyn till den nya EU-begränsningen.

Läs mer om den nya begränsningen för formaldehyd och formaldehydavgivande ämnen i varor

Senast uppdaterad 13 februari 2024