Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Svenska regler om ammunition som innehåller bly

I Sverige får ammunition i form av blyhagel inte användas vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Blyhagel får heller inte användas vid skytte som inte är jakt, till exempel sportskytte. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön.

 

Syftet med förbudet mot bly i ammunition

Bly är en metall som kan orsaka skador på nervsystemet och ge försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Bly kan ge skador redan vid mycket låga doser, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och hos små barn. Det finns även betydande miljörisker när bly sprids i miljön, till exempel vid jakt med blyammunition. Eftersom sjöfågel gärna pickar i sig hagel finns det starka miljöskäl att inte använda bly i ammunition som används på våtmarker.

Läs mer om förbudet i Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 14a-d§§ Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet

Trots det generella förbudet får hagel som innehåller bly i vissa fall användas vid skytte som inte är jakt, enligt det undantag som anges i 14c§ i förordningen. Det gäller om det inte finns godtagbara blyfria alternativ vid användningen, till exempel vid skjutprov för jägarexamen. Däremot finns inget undantag från förbudet att använda blyhagel för jakt på våtmark eller i grunda vatten.

Naturvårdsverket har också meddelat föreskrifter om undantag från förbudet, som innebär att blyhagel får användas i vissa internationella skyttegrenar.

Undantaget för vissa internationella skyttegrenar finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:9, 21a§. Länk till annan webbplats.

Ny och kommande blybegränsning inom EU

EU-kommissionen har beslutat om ett förbud för användning av blyhagel i eller inom hundra meter från en våtmark. Definitionen av våtmark i de nya EU-reglerna innebär att större områden omfattas jämfört med det nu gällande svenska förbudet. EU-förbudet omfattar även medhavande av hagelammunition vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark. Reglerna har förts in i bilaga XVII (post 63) till Reach-förordningen och gäller i samtliga länder inom EU/EES från och med den 16 februari 2023.

Kommissionens förordning (EU) 2021/57 om ändring av Reach bilaga XVII vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker Länk till annan webbplats.

Det pågår även ett arbete inom EU med att utvidga blybegränsningen i Reach-förordningen. Enligt förslaget ska förbudet även omfatta bly i ammunition (både hagel och kulor) som används vid jakt utanför våtmark och vid sportskytte. Dessutom föreslås även ett förbud att använda bly i fiskeutrustning, till exempel sänken och fiskedrag.

Läs mer om det pågående arbetet med att utvidga begränsningen av bly i Reach-förordningen på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om begränsningar i Reach-förordningen

Senast uppdaterad 1 februari 2022