Svenska regler om ammunition som innehåller bly

I Sverige får ammunition i form av blyhagel inte användas vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Blyhagel får heller inte användas vid skytte som inte är jakt, till exempel sportskytte. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön.

Förbud mot bly i ammunition

Bly är en metall som kan orsaka skador på nervsystemet och ge försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Bly kan ge skador redan vid mycket låga doser, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och hos små barn. Det finns även betydande miljörisker när bly sprids i miljön, till exempel vid jakt med blyammunition. Eftersom sjöfågel gärna pickar i sig hagel finns det starka miljöskäl att inte använda bly i ammunition som används på våtmarker.

Läs mer om förbudet i Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 14a-d§§länk till annan webbplats

Undantag från förbudet

Trots det generella förbudet får hagel som innehåller bly i vissa fall användas vid skytte som inte är jakt, enligt det undantag som anges i 14c§ i förordningen. Det gäller om det inte finns godtagbara blyfria alternativ vid användningen, till exempel vid skjutprov för jägarexamen. Däremot finns inget undantag från förbudet att använda blyhagel för jakt på våtmark eller i grunda vatten.

Naturvårdsverket har också meddelat föreskrifter om undantag från förbudet, som innebär att blyhagel får användas i vissa internationella skyttegrenar.

Läs mer om undantaget för vissa internationella skyttegrenar i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:9länk till annan webbplats

Kommande begränsning inom EU

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förbud för användning av blyhagel i våtmarker som ska gälla i samtliga länder inom EU/EES. Om förslaget antas kommer förbudet att föras in i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar i Reach-förordningen

Senast uppdaterad 14 juni 2020