Svenska regler om kadmium i gödsel­medel

Innehållsförteckning:

Gödselmedel kan innehålla kadmium som förorening. Det är förbjudet att saluföra eller överlåta vissa gödselmedel som innehåller mer än 100 gram kadmium per ton fosfor. Syftet med förbudet är att minska kadmiumhalten i åkermark och därigenom minska halten i grödor. 

Begränsning av kadmium i gödselmedel

Kadmium är en metall som är giftig både för hälsan och miljön. Kadmium lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig för mycket kadmium under en längre tid. Kadmium kan också vara cancerframkallande och ge benskörhet. Vanligaste sättet att få i sig kadmium är genom maten eftersom växter lätt tar upp kadmium från marken.

För att minska kadmiumhalten i åkermark och därigenom minska halten i grödor finns svenska regler för hur mycket kadmium som får finnas i vissa gödselmedel. Det är endast gödselmedel med tulltaxenummer 2510, 2809, 2835, 3103 och 3105 som omfattas av förbudet. Stallgödsel omfattas inte av förbudet.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 3§ Länk till annan webbplats.

Registrera kadmiumhalter till produktregistret

Du som tillverkar eller för in gödselmedel till Sverige ska bland annat rapportera kadmiumhalterna till Kemi­ka­lie­inspek­tionens produktregister.

Du rapporterar in uppgifterna till produktregistret via e-portalen.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer, 3 kap, 16§

Dispens från förbudet

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från förbudet. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och redovisa tillräckliga skäl för en dispens. Vi kan endast ge dispens i enskilda fall.

EU-regler om gödselmedel

EU-förbud mot ammoniumkarbonat i gödselmedel

Det är förbjudet att använda ammoniumkarbonatgödselmedel inom EU. Förbudet är en del av genomförandet av direktiv (EU) 2016/2284, det så kallade takdirektivet om luftföroreningar. Syftet med förbudet är att närma sig luftkvalitetsnivåer som inte ger upphov till betydande negativa effekter för människors hälsa och miljön.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 3 a§ Länk till annan webbplats.

Läs mer om EU:s direktiv om utsläpp av luftföroreningar på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

EU-gödselprodukter

Det finns en särskild EU-förordning, (EU) 2019/1009, som reglerar EU-gödselprodukter. En EU-gödselprodukt är en gödselprodukt som är CE-märkt när den tillhandahålls på marknaden.

Läs mer om regler för EU-gödselprodukter

Senast uppdaterad 13 februari 2024