Svenska regler om kvick­silver och kvick­silver­haltiga varor

Det finns ett generellt förbud mot kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor i Sverige. Enligt förbudet får kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver inte släppas ut på den svenska marknaden eller yrkesmässigt föras ut ur Sverige. Dessutom gäller att kvicksilver som ämne, kemisk förening och blandning inte får användas. Det finns undantag från vissa av förbuden och möjlighet att söka dispens.

Läs mer om kvicksilver och reglerna

Förbud mot kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 8-11 §§ Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet

Trots de generella svenska förbuden får kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver ibland användas, släppas ut på den svenska marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige enligt de undantag som anges i 10§ i förordningen.

Dessutom finns ytterligare nationella undantag från förbuden i 7 kap. och bilaga 3 i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7. Flera av dessa undantag är tidsbegränsade.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Dispens från förbudet

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från kvicksilverförbudet. Vi kan endast ge dispens i enskilda fall.

För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du som sökande redovisa tillräckliga skäl för en dispens. Det är det sökande företaget som ska styrka att kriterierna för att få en dispens är uppfyllda. Du måste därför skicka in ett skriftligt underlag för vi ska kunna bevilja en dispens.

En dispensansökan ska innehålla en redogörelse av din verksamhet, vilket behov av kvicksilver som finns i verksamheten, vilka alternativ som har utretts och en motivering till varför alternativen inte fungerar. För att visa att användningen inte medför oacceptabel exponering ska en riskbedömning bifogas till ansökan, där alla steg i hanteringskedjan redovisas. Du ska också ange en plan för att fasa ut användningen av ämnet.

Informationen som ska ingå i en ansökan framgår av ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan om dispens för kvicksilver (DOCX 74 kB) , 73.7 kB.

För att främja utvecklingen av alternativ beviljar Kemikalieinspektionen i regel inte dispens för längre tid än två år i taget.

Vår handläggningstid för dessa ärenden är cirka tre månader och ansökningsavgiften är 15 000 kronor. Om du har en dispens vars giltighet börjar närma sig sitt slut och du önskar fortsätta med din användning, så måste du skicka in en ny dispensansökan. Kom ihåg att ansöka i god tid innan dispensen löper ut.

Senast uppdaterad 1 februari 2022