Svenska regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

I Sverige finns ett förbud mot att sälja vissa kosmetiska produkter som innehåller små plastpartiklar, så kallade mikroplaster. Syftet med regeln är att minska spridningen av mikroplaster i miljön.

Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter

För att minska spridningen av mikroplaster i miljön finns det ett svenskt förbud mot att sälja eller på annat sätt tillhandahålla kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar med rengörande, skrubbande eller polerande effekt. Förbudet omfattar sådana produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut efter att de använts på hud, hår, slemhinnor eller tänder. Det kan till exempel vara tvål med skrubbande effekt eller tandkräm med polerande effekt.

Förbudet gäller plastpartiklar i fast form som är mindre än 5 millimeter i någon dimension och som är olösliga i vatten. Det finns ingen nedre gräns för storleken på partiklarna vilket betyder att även plastpartiklar i nanoform omfattas.

Plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer, till exempel cellulosa, omfattas inte av förbudet.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 4-4b §§ Länk till annan webbplats.

Läs mer om bakgrunden till förbudet i Kemikalieinspektionens rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter”.

Vad är mikroplast?

Mikroplast är mycket små plastpartiklar som bryts ner väldigt långsamt i miljön. När mikroplast hamnar i sjöar och hav finns det risk för negativa effekter på exempelvis musslor, kräftdjur och fiskar. När de vattenlevande djuren får i sig mikroplast kan det exempelvis leda till minskat födointag, inflammationer och påverkan på fortplantningen. Mikroplasten kan också innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av vattenlevande organismer.

Dispens från förbudet

Kemikalieinspektionen får bevilja dispens från förbudet i enskilda fall. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. Vi kan ge dispens för kosmetiska produkter som tillverkats med naturligt förekommande polymerer som råvara och som snabbt bryts ner till monomerer i vattenmiljö och inte innebär någon risk för skada på vattenlevande organismer. I din dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och visa att kraven i 4b § i förordningen är uppfyllda.

Ny begränsning av mikroplaster i kemiska produkter inom EU

EU-kommissionen har beslutat om en begränsning av mikropartiklar av syntetiska polymerer, så kallade mikroplaster. Exempel på produkter som omfattas av begränsningen är kosmetiska produkter (både sådana som sköljs av och de som inte sköljs av), tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger och fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Syftet med begränsningen är att minska spridningen av mikroplaster till miljön. Reglerna har införts i bilaga XVII till Reach-förordningen. Det svenska förbudet kommer att behöva ses över med hänsyn till den nya EU-begränsningen.

Kommissionens förordning (EU) 2023/2055 om ändring av bilaga XVII vad gäller mikropartiklar av syntetiska polymerer Länk till annan webbplats.

Läs mer om mikroplaster på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ytterligare regler för kosmetiska produkter

Merparten av de regler som gäller för kosmetiska produkter, till exempel märkningsregler, finns i lagstiftningen för kosmetiska produkter.

Läs mer hos Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet för kosmetikalagstiftningen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om regler för kosmetiska produkter.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023