Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för svenskt statsskick och innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet.

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att regeringens och andra myndigheters verksamheter ska vara öppna så långt det är möjligt. I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

När gäller sekretess?

Som huvudregel gäller sekretess för uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat i verksamheter där det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifter röjs. För Kemikalieinspektionens del gäller detta i:

  • produktregistrets verksamhet i fråga om sammansättningsuppgifter, kvantiteter och leverantörens namn
  • pågående utredningar, tillståndsgivning och i tillsynsärenden i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer eller genetiska modifierade organismer. Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110).

Läs mer om att ta del av allmän handling

Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Länk till annan webbplats.

Läs mer om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2023