Straff- och sanktionsregler

Vissa regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde är sanktionerade. Det innebär att om bestämmelserna inte följs kan det leda till åtal eller beslut om miljösanktionsavgift. Straff- och sanktionsregler beslutas nationellt.

Överträdelser av vissa regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde är straffsanktionerade enligt 29 kap. miljöbalken. Det innebär att om bestämmelserna inte följs kan de leda till sanktion, till exempel i form av böter. Enligt 26 kap. miljöbalken är tillsynsmyndigheterna skyldiga att anmäla misstanke om miljöbrott till polis eller åklagare. Därefter avgör de om en förundersökning ska inledas, vilken kan leda till att ärendet avgörs i domstol. Påföljden kan bli böter eller fängelse.

Vissa överträdelser är förenade med miljösanktionsavgift (MSA) med stöd av 30 kap. miljöbalken. Miljösanktionsavgifter beslutas av de ansvariga tillsynsmyndigheterna.

Läs mer i miljöbalken Länk till annan webbplats.

Uppgifter om vilka överträdelser som kan leda till miljösanktionsavgift och avgiftens storlek finns i 7 kap. förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Avgiften kan variera mellan 5 000–20 000 kr beroende på vad överträdelsen gäller.

Läs mer i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.

Straff- och sanktionsregler beslutas nationellt. Det innebär att varje medlemsstat har egna straff- och sanktionsregler även vid överträdelser av EU-gemensamma direktiv och förordningar.

Senast uppdaterad 13 juni 2023