Ta del av allmän handling

Innehållsförteckning:

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos oss på Kemikalieinspektionen. En allmän handling kan till exempel vara en rapport, ett beslut eller en inspelning av något slag.

För att en handling ska vara allmän ska handlingen förvaras hos oss på Kemikalieinspektionen och ha upprättats (skapats) här eller ha kommit in till oss via brev, mejl eller liknande. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Läs mer om allmänna handlingar i Tryckfrihetsförordningen (1949:105). Länk till annan webbplats.

Läs mer om sekretess i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Länk till annan webbplats.

Kontakta registraturen

Om du vill ta del av en allmän handling eller har frågor i övrigt som berör diarieföring och arkiv kan du vända dig till vår registratur. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har alltså rätt att vara anonym. Vi får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

Om du vill vara anonym bör du inte använda en e-postadress där ditt namn eller andra personuppgifter framgår. Du kan även begära ut allmänna handlingar anonymt genom att ringa eller besöka oss.

Det är viktigt att komma ihåg att din begäran blir en allmän handling som kan komma att begäras ut av någon annan.

Här hittar du kontaktuppgifter till registraturen på Kemikalieinspektionen.

Så hanterar vi din begäran

En myndighet som får en förfrågan om att lämna ut handlingar och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. Vi prövar om

  • handlingen finns hos oss
  • det är en allmän handling
  • uppgifter i handlingen omfattas av sekretess.

Om vissa uppgifter i en handling omfattas av sekretess maskeras uppgifterna innan handlingen lämnas ut. Beslutar vi att en handling, eller delar av en handling, inte kan lämnas ut får du en motivering om varför. Om din begäran avslås kan du be om att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

Senast uppdaterad 7 oktober 2022