Extern kanal för visselblåsning – rapportera om missförhållanden till Kemikalieinspektionen

Innehållsförteckning:

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden. Visselblåsare får skydd i lagen respektive förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Visselblåsare får skydd i lagen (2021:890) respektive förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:949 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen är verksamhetsutövare och behörig myndighet enligt visselblåsarlagen. Det innebär bland annat att vi har två olika kanaler för visselblåsning, en intern och en extern.

 • Den interna kanalen riktar sig till personer som till exempel är, eller har varit, anställda, konsulter eller arbetssökande hos oss på Kemikalieinspektionen och som vill rapportera om missförhållanden hos oss.
  Läs mer om vår interna visselblåsarkanal.
 • Den här texten handlar om den externa kanalen som riktar sig till anställda och vissa andra personer med koppling till ett företag eller en verksamhet där man misstänker att det sker överträdelser av den lagstiftning där Kemikalieinspektionen är behörig myndighet. Läs vidare nedan för att läsa hur du rapporterar om missförhållanden.

Vilka missförhållanden kan rapporteras till oss?

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden.

Vår externa kanal för visselblåsning kan användas för att rapportera missförhållanden som handlar om överträdelser av viss lagstiftning på kemikalieområdet där Kemikalieinspektionen är behörig myndighet.

Ett exempel på sådana missförhållanden är om ett företag importerar leksaker som innehåller otillåtna kemiska produkter till Sverige.

Lagstiftningen som reglerar vårt ansvar som behörig myndighet kan vara svår att förstå. För att du ska vara säker på att vi är rätt behörig myndighet är det därför bra om du kontaktar oss och ber att få information av chefsjuristen eller någon annan som är utsedd att vara behörig person. Du kan även få annan information från någon av våra behöriga personer.

För att lagen ska kunna tillämpas behöver du använda något av sätten som anges nedan för rapportering.

Vem kan visselblåsa?

Det är bara personer med en viss koppling till Kemikalieinspektionen som omfattas av lagen och får det skydd som lagen ger. Det är

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • den som tidigare har tillhört någon av kategorierna och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Personer som inte har rätt att larma om missförhållanden enlig visselblåsarlagen är till exempel anhöriga, vårdnadshavare, kommunmedlemmar och förtroendevalda.

Vilket skydd har en visselblåsare?

Ett ärende enligt visselblåsarlagen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet inte får röjas. Uppgifter som kan avslöja identiteten på en annan person som förekommer i ärendet får bara röjas om det står klart att det kan göras utan att den enskilde lider skada eller men. Sekretess för uppgifter om sådana personer kan även gälla för att syftet med uppföljningen inte ska motverkas.

Det är bara behöriga personer som kommer att hantera ärendet när det kommer in till Kemikalieinspektionen. De har utsetts för att de anses vara oberoende och självständiga.

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra rapportering av missförhållanden. Det finns också ett förbud mot repressalier mot en rapporterande person, den som bistår vid rapporteringen, och fysiska och juridiska personer som har en koppling till den rapporterande personen. En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden mot hindrande åtgärder eller repressalier ska betala skadestånd.

Visselblåsarlagen ger också ett skydd i form av ansvarsfrihet. Den innebär att en rapporterande person som huvudregel inte får göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Läs mer om skyddet för visselblåsare i 2-4 kap. visselblåsarlagen på Sveriges Riksdags webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur rapporterar du?

Tänk på att visselblåsarlagen bara skyddar visselblåsare som tillhör någon av de personkategorier som nämns i lagen. Det måste också gälla sådana missförhållanden som är arbetsrelaterade och omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar som behörig myndighet.

Du kan rapportera både skriftligt och muntligt eller vid ett fysiskt möte med en behörig person.

 • Om du vill rapportera skriftligt skickar du ett brev till följande adress:
  Chefsjuristen/behörig person
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg
 • Du kan även lämna rapporten till Kemikalieinspektionen i den brevlåda som finns till vänster om receptionen på entréplanet, Löfbergs allé 5 i Sundbyberg. Receptionen är öppen vardagar klockan 07.30-17.30.
 • Du kan ringa till Kemikalieinspektionens växel på telefonnummer 08-519 4100, och be om att få tala med chefsjuristen, HR-chefen eller någon annan person som är behörig att hantera visselblåsarärenden.
 • Du kan även boka in ett fysiskt möte med någon av dessa personer.

Om vi ska kunna kontakta dig för att ställa frågor eller lämna information, behöver du ange en postadress eller ett telefonnummer.

Du kan inte använda e-post. Det beror på att vi inte kan säkerställa sekretessen för uppgifter när de skickas via mejl.

Vad händer med rapporten?

Rapporten kommer bara att följas upp av de personer som har utsetts att vara behöriga för att hantera ärenden från visselblåsare.

Inom sju dagar kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din rapport, om du inte har avsagt dig bekräftelse, eller om vi har anledning att anta att en bekräftelse skulle kunna avslöja din identitet.

Inom tre månader därefter får du återkoppling om vilka åtgärder vi har vidtagit vid uppföljningen av din rapport och skälen för dessa. Om det finns särskilda skäl, kan tidsfristen förlängas till högst sex månader.

Om uppföljningsärendet inte har kunnat avslutas inom nämnda tidsfrister, kommer vi att skicka resultatet av uppföljningen av din rapport senare.

Under vissa förutsättningar kan vi lämna ut en uppgift som kan identifiera dig. I sådana fall får du information om att vi kommer att lämna ut uppgiften.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser som strikt reglerar ändamålen för behandling av personuppgifter i ett visselblåsarärende. Huvudregeln är att behandlingen ska vara nödvändig för ett uppföljningsärende.

Endast behöriga personer får ha tillgång till personuppgifter i ett uppföljningsärende och tillgången ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en viss rapport får inte samlas in och ska raderas snarast möjligt om de har samlats in av misstag.

Personuppgifter i ett uppföljningsärende får inte behandlas längre än två år efter det att ärendet avslutas, men det hindrar inte att vi som myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet.

Meddelarskyddet med mera

Utöver visselblåsarlagen finns andra oberoende skydd som gäller.

Meddelarskyddet som finns enligt våra grundlagar innebär att alla människor har rätt att ta kontakt med massmedia, en journalist eller en författare för att lämna uppgifter för publicering.

Anskaffarfriheten kompletterar meddelarfriheten och innebär till exempel en rätt att ta fotografier eller på annat sätt anskaffa information som i nästa steg överlämnas för publicering.

Efterforskningsförbud. Det är också förbjudet för en myndighet att efterforska vem som med stöd av meddelarfriheten har lämnat en uppgift för publicering.

Repressalieförbud. Myndigheten får inte heller utsätta meddelaren för repressalier i de fall meddelaren är känd.

Senast uppdaterad 29 december 2023