Svenska regler om vissa hälso- och miljöfarliga produkter och varor

Det finns svenska regler om förbud och begränsningar för vissa ämnen i några olika typer av produkter och varor. Syftet med reglerna är att minska risken för hälsoskador vid användning. Om produkterna inte uppfyller reglerna får de inte säljas i Sverige. Det finns dock möjlighet för den som säljer den här typen av produkter att söka dispens från förbuden.

Begränsning av vissa ämnen i några hälso- och miljöfarliga produkter och varor

För att förhindra hälsoskador vid användning av vissa typer av produkter gäller särskilda regler i Sverige för den som säljer

  • tändstickor som innehåller vit eller gul fosfor
  • flytande medel för rensning av avlopp
  • bilvårdsmedel som innehåller metanol
  • avloppsslam för jordbruksändamål.

Flytande medel för rensning av avlopp

Förbudet gäller produkter i flytande form som används för rensning av avlopp och som innehåller syra i en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i en halt som överstiger två viktprocent. Eftersom förbudet gäller produkter i flytande form kan även vissa produkter i gelform omfattas av förbudet. Däremot omfattas inte produkter i granulatform.

Medel för rensning av avlopp, så kallade propplösare, är ofta starkt frätande och kan snabbt ge allvarliga frätskador i mun, matstrupe, ögon och på huden. Även små mängder kan leda till svåra skador.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 15§, punkt 2. Länk till annan webbplats.

Bilvårdsmedel som innehåller metanol

Förbudet gäller motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel i flytande form som innehåller metanol. Förbudet gäller dock inte om produkten samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst 5 viktprocent av mängden etanol. Förhållandet mellan halten metanol och etanol i produkten är betydelsefullt för att skadeverkningarna av metanol ska mildras.

Förbudet har tillkommit för att minska risken för allvarlig metanolförgiftning hos den som avsiktligt eller oavsiktligt förtär vätskorna. Därför omfattas endast bilvårdsmedel i flytande form av förbudet. Bilvårdsmedel i annan form, till exempel i pastaform, omfattas därmed inte av detta förbud.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 15§, punkt 3. Länk till annan webbplats.

Observera att det svenska förbudet för metanol i bilvårdsmedel inte längre ska tillämpas för spolarvätska och avfrostningsvätska för vindrutor. Sedan den 9 maj 2019 gäller EU-gemensamma regler för metanol i spolarvätska och avfrostningsvätska för vindrutor. Reglerna finns i post 69 i bilaga XVII till Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 och innebär att dessa produkter inte får säljas till allmänheten om de innehåller metanol i en koncentration av 0,6 viktprocent eller mer.

Här hittar du Reach-förordningen

Avloppsslam för jordbruksändamål

Avloppsslam för jordbruksändamål får inte säljas eller överlåtas om slammet innehåller metaller som överstiger vissa haltgränser. Förbudet har tillkommit för att minska tillförseln av metaller i åkermark. De metaller som omfattas av förbudet är bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 20§ Länk till annan webbplats.

Dispens från förbuden

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från förbuden. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och redovisa tillräckliga skäl för en dispens. Vi kan endast ge dispens i enskilda fall.

Senast uppdaterad 8 maj 2023