Svenska regler om klorerade lösningsmedel

Innehållsförteckning:

I Sverige finns ett förbud som innebär att kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid (diklormetan) eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till privatpersoner. Metylenklorid får inte heller saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt. För metylenklorid finns det undantag från förbudet och möjlighet att söka dispens.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 5-7 §§ Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet för metylenklorid

Trots det generella svenska förbudet får kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid överlåtas och användas yrkesmässigt vid forskning och utveckling samt i analysarbete. Undantag från förbudet framgår av 5 kap. i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Kemikalieinspektionens (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Det svenska förbudet gäller inte heller för färgborttagningsmedel med metylenklorid som omfattas av begränsningsregler i EU:s Reach-förordning, punkt 59 i bilaga XVII. I Reach-förordningen används benämningen diklormetan istället för metylenklorid. 

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006

Vad är klorerade lösningsmedel?

Klorerade lösningsmedel är kolväten med en till två kolatomer där flera väteatomer är utbytta mot kloratomer. Klorerade lösningsmedel har använts i stor omfattning i svensk industri. Bland annat som lösnings- och extraktionsmedel framför allt inom metall- och verkstadsindustrin. Men användningen har minskat kraftigt sedan förbuden trädde ikraft och kravet på dispenser infördes. Deras goda fettlösande egenskaper gör att klorerade lösningsmedel används som avfettningsmedel för bland annat metaller, och som kemtvättvätskor. Ämnena är lättflyktiga och i allmänhet hälsoskadliga, exempelvis kan de orsaka cancer och genetiska förändringar. Ämnena är även skadliga för vattenlevande organismer.

Dispens från förbudet för metylenklorid

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från förbudet att saluhålla, överlåta eller använda metylenklorid. Vi kan endast bevilja dispens i enskilda fall.

Dispens får inte ges för sådan användning eller sådant utsläppande på marknaden som regleras i punkt 59 i bilaga XVII till Reach-förordningen.

För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du som sökande redovisa tillräckliga skäl för en dispens. Det är det sökande företaget som ska styrka att kriterierna för att få en dispens är uppfyllda. Du måste därför skicka in ett skriftligt underlag för vi ska kunna bevilja en dispens.

En dispensansökan ska innehålla en redogörelse av din verksamhet, vilket behov av metylenklorid som finns i verksamheten, vilka alternativ som har utretts och en motivering till varför alternativen inte fungerar. För att visa att användningen inte medför oacceptabel exponering ska en riskbedömning bifogas till ansökan, där alla steg i hanteringskedjan redovisas. Du ska också ange en plan för att fasa ut användningen av ämnet.

Informationen som ska ingå i en ansökan framgår av ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan om dispens för metylenklorid (DOCX 71 kB) , 70.8 kB.

För att främja utvecklingen av alternativ beviljar Kemikalieinspektionen i regel inte dispens för längre tid än två år i taget.

Vår handläggningstid för dessa ärenden är cirka tre månader och ansökningsavgiften är 15 000 kronor. Om du redan har dispens och söker förlängning, kom ihåg att ansöka i god tid innan dispensen löper ut. Dispensen börjar gälla från och med beslutsdatum.

Senast uppdaterad 3 april 2023