Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

Inget samråd pågår.

Översyn av begränsade ämnen

Inget samråd pågår.

Förslag på undantag

Det pågår samråd för ett antal ansökningar om undantag. Du kan lämna synpunkter på bland annat förnyade undantag för användning av bly i legeringar av stål och aluminium (undantag 6a och 6b i bilaga III) samt för bly i lödningar med hög smälttemperatur (blybaserade legeringar som innehåller 85 viktprocent eller mer bly, undantag 7a i bilaga III).

Lämna dina synpunkter hos EU-kommissionens konsult Biosis senast 11 december 2023. Länk till annan webbplats.

Ytterligare ett samråd pågår för ett antal ansökningar om undantag. I det kan du lämna synpunkter på bland annat förnyat undantag för användning av kadmium i elektriska kontakter (undantag 8b i bilaga III).

Lämna dina synpunkter hos EU-kommissionens konsult Biosis senast 19 januari 2024. Länk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 10 november 2023