Aktuellt om växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Kommissionen återkallar förslag om ny EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

(2024-02-27)
EU-kommissionen har beslutat att återkalla sitt förslag om att ersätta direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) med en ny förordning. Syftet med förslaget var att minska användningen av växtskyddsmedel och riskerna för människans hälsa och miljön. Medlemsländerna har dock inte kunnat enas om förslaget och EU-parlamentet har avvisat det. Förslaget återkallas därför från den 31 mars 2024. Kommissionen nämner samtidigt att en fortsatt dialog och ett annat angreppssätt behövs eftersom frågeställningen fortfarande är angelägen.

Läs mer om återkallandet av förslag till ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel hos EU-kommissionen. Länk till annan webbplats.

Fungiciden Zorvec Endavia återkallas

(2024-01-30)
Kemikalieinspektionen har beslutat att återkalla Zorvec Endavia med reg nr 5614 från och med 13 juni 2024. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandet för det verksamma ämnet bentiavalikarb, på grund av att ämnet är potentiellt cancerframkallande och uppvisar hormonstörande egenskaper.

Zorvec Endavia används mot potatisbladmögel och svampangrepp i lökodlingar. Anståndstiden för utfasning är till och med 13 december 2024 för försäljning, användning, lagring och bortskaffning, vilket är den maximalt tillåtna enligt kommissionens beslut.

Hitta besluten om återkallande och anstånd för Zorvec Endavia i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Godkännandet för verksamma ämnet bentiavalikarb upphör

(2024-01-16)
EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandet för det verksamma ämnet bentiavalikarb. I beslutet anges även att medlemsländerna senast den 13 juni 2024 måste återkalla de produkter som innehåller bentiavalikarb. Den maximala anståndstid som kan ges för både användning och försäljning är till den 13 december 2024. I Sverige finns produkten Zorvec Endavia, reg nr 5614, som berörs och Kemikalieinspektionen kommer därför att besluta om ett återkallande av den produkten.

Läs mer i EU-kommissionens beslut om bentiavalikarb. Länk till annan webbplats.

Återkallelse och utfasning av produkten Safari 50 DF

(2023-12-12)
Kemikalieinspektionen har beslutat att återkalla växtskyddsmedlet Safari 50 DF reg nr 5424, som innehåller det verksamma ämnet triflusulfuron-metyl. Skälet till återkallandet är att EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandet för triflusulfuron-metyl, eftersom det inte har inte kunnat uteslutas att metaboliter av triflusulfuron-metyl kan ge oacceptabla effekter på grundvattnet och på människors hälsa.

Kemikalieinspektionen har beslutat om en utfasningsperiod för Safari 50 DF fram till och med 2024-08-20 i enlighet med Kommissionens beslut. Därefter får produkten varken säljas, användas eller lagras.

Hitta beslutet om återkallande av Safari 50 DF i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Läs mer om återkallandet av ämnet triflusulfuron-metyl i EU-kommissionens beslut. Länk till annan webbplats.

Glyfosat får förnyat godkännande i tio år

(2023-11-30)
EU-kommissionen har beslutat att förnya godkännandet för glyfosat till och med den 15 december 2033. Beslutet, som kommer efter en omfattande vetenskaplig utvärdering av miljö- och hälsorisker, innebär att växtskyddsmedel som innehåller glyfosat som verksamt ämne kan fortsätta användas. Företag som vill fortsätta att sätta ut växtskyddsmedel med glyfosat på den svenska marknaden behöver ansöka senast den 15 mars 2024 om ett förnyat produktgodkännande hos Kemikalieinspektion.

Läs mer om det förnyade godkännandet för glyfosat i Kemikalieinspektionens nyhet.

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om glyfosat som verksamt ämne på Kemikalieinspektionens webbplats.

Nya krav för adjuvanter (hjälpämnen) från 1 januari 2024

(2023-11-29)
Kemikalieinspektionen kommer att börja begära in fler uppgifter för adjuvanter (även kallade hjälpämnen), vid ansökan om produktgodkännande för växtskyddsmedel. Framöver kommer det som gäller för användning av hjälpämnen att regleras i villkoren för varje enskilt växtskyddsmedel. För både obligatoriska och rekommenderade hjälpämnen kommer Kemikalieinspektionen att begära in uppgifter om kemiskt namn eller handelsnamn, fullständig sammansättning och visad kompatibilitet med växtskyddsmedlet. För obligatoriska hjälpämnen krävs även visad effektivitet tillsammans med växtskyddsmedlet, precis som idag.

De nya kraven kommer att gälla för ansökningar som skickas in från och med 1 januari 2024.

Bakgrunden är att från och med den 24 mars 2023 får hjälpämnen till växtskyddsmedel inte innehålla tillsatsämnen som finns listade i Bilaga III till förordning 1107/2009. Bilaga III tar upp 144 tillsatsämnen som är förbjudna i både hjälpämnen till växtskyddsmedel och i växtskyddsmedel, enligt förordning (EU) 2021/383.

Läs mer om kraven för hjälpämnen i Bilaga III i förordning (EU) 2021/383 Länk till annan webbplats.

Uppdaterade kursplaner för utbildning av distributörer

(2023-11-29)
Kemikalieinspektionen har beslutat om uppdaterade kursplaner för utbildning av distributörer av växtskyddsmedel. Utbildningar av distributörer samordnas med och är desamma som Jordbruksverkets utbildningar för användning av växtskyddsmedel utomhus eller användning i och omkring växthus. Ändringarna i de uppdaterade kursplanerna är helt i linje med de ändringar som Jordbruksverket har beslutat om i sina kursplaner för utbildning av användare av växtskyddsmedel.

Här kan du läsa mer om utbildning av distributörer och hitta den uppdaterade kursplanen.

Produkter med glyfosat är administrativt förlängda ett år

(2023-11-09)
Kemikalieinspektionen har beslutat att administrativt förlänga godkännandena för de produkter med glyfosat vars tidigare godkännandeperiod löpte ut den 15 december 2023. Det gäller för produkterna Gallup 360-K reg nr 5550, Gallup Hi-Aktiv reg nr 5517, Gallup Biograde 360 reg nr 5518, KRYPT 540 reg nr 5551, Credit Xtreme reg nr 5602, Glypper reg nr 5519, Roundup Ultra reg nr 5773, Roundup Flex 5844, Roundup Flick reg nr 5845 och Glyphomax 480 reg nr 5750. Samtliga produkter är nu godkända till den 15 december 2024.

Läs mer om växtskyddsmedel i Sverige som innehåller glyfosat.

Hitta besluten i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, december 2023 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 februari 2024