Aktuellt om växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Nya regler om skyddsämnen och synergister

(2024-06-18)
EU-kommissionen har beslutat om en ny förordning (EU) 2024/1487 om skyddsämnen och synergister som börjar att gälla den 19 juni 2024. Skyddsämnen är ämnen eller blandningar som tillsätts ett växtskyddsmedel för att eliminera eller reducera fytotoxiska effekter av medlet på grödan. Synergister samverkar med det verksamma ämnet för att förbättra dess effekt. På Kommissionens webbplats kan du läsa mer om de nya reglerna.

Läs mer om den nya förordningen om skyddsämnen och synergister hos EU-kommissionen. Länk till annan webbplats.

Här hittar du den nya förordningen om skyddsämnen och synergister på vår regelsida.

Sex produkter med glyfosat återkallas

(2024-04-30)
Kemikalieinspektionen har beslutat att återkalla godkännandena av sex produkter med glyfosat, och samtidigt beslutat om anståndstider för utfasning. Återkallandet beror på att det inte inkommit någon ansökan om att förnya godkännandena. Det gäller för produkterna Roundup Ultra reg nr 5773, Roundup Plug reg nr 5831, Roundup Flex 5844, Roundup Flick reg nr 5845, Jablo FL reg nr 5871 och Spectra FL 5872.

På vår webb finns mer information om vad som gäller för enskilda medel och registreringsnummer.

Läs mer här om enskilda växtskyddsmedel i Sverige som innehåller glyfosat.

Hitta besluten i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Information om Hjälpredan

(2024-04-18)
Vid användning av växtskyddsmedel finns ofta villkor med krav på användning av Hjälpredan för att bestämma anpassade skyddsavstånd. Hjälpredan har hittills tillhandahållits av samverkansorganisationen Säkert växtskydd, som kommer att avvecklas under första halvåret 2024. Hjälpredan kommer att finnas tillgänglig för nedladdning och beställning på Säkert växtskydds webbplats till och med 30 juni 2024.

Kemikalieinspektionen utreder nu hur Hjälpredan ska tillgängliggöras från och med den 1 juli 2024. Villkoren om användning av Hjälpredan kommer fortsatt att gälla, och den nu gällande versionen av Hjälpredan kommer att kunna användas till dess vi meddelar något annat. Det finns inte några planer på att sluta använda anpassade skyddsavstånd som riskhanteringsåtgärd.

Läs mer om avvecklingen av Säkert växtskydd på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om och hitta Hjälpredan på Säkert växtskydds webbplats. Länk till annan webbplats.

Miljömål om minskad användning av särskilt farliga ämnen

(2024-03-13)
Regeringen beslutade 2021 om ett nytt etappmål inom miljömålssystemet som innebär att användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030. Etappmålet bidrar till att uppnå bland annat miljömålen för giftfri miljö, god vattenkvalitet och ett rikt odlingslandskap.

För att nå etappmålet behöver användningen av växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen för substitution minska. Kandidatämnen har särskilt farliga egenskaper och kan vara mycket långlivade i miljön. De kan också vara cancerframkallande eller hormonstörande. De som använder växtskyddsmedel i sitt yrke kan bidra till att målet nås genom att, när det är möjligt, välja preparat som inte innehåller kandidatämnen för substitution eller behovsanpassa användningen. Andra viktiga aktörer för att kunna nå målet är myndigheter, forskningsinstitutioner, tillverkare av växtskyddsmedel, rådgivare och försäljare.

Inom kort lanserar Kemikalieinspektionen en ny version av bekämpningsmedelsregistret. Där kommer det vara enkelt att sortera fram vilka produkter som innehåller kandidatämnen för substitution. Mer information kommer att läggas ut på Kemikalieinspektionens webbplats när den nya versionen lanseras.

Läs mer om etappmålet för minskad användning av växtskyddsmedel med särskilt farliga ämnen. Länk till annan webbplats.

Fungiciden Zorvec Endavia återkallas

(2024-01-30)
Kemikalieinspektionen har beslutat att återkalla Zorvec Endavia med reg nr 5614 från och med 13 juni 2024. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandet för det verksamma ämnet bentiavalikarb, på grund av att ämnet är potentiellt cancerframkallande och uppvisar hormonstörande egenskaper.

Zorvec Endavia används mot potatisbladmögel och svampangrepp i lökodlingar. Anståndstiden för utfasning är till och med 13 december 2024 för försäljning, användning, lagring och bortskaffning, vilket är den maximalt tillåtna enligt kommissionens beslut.

Hitta besluten om återkallande och anstånd för Zorvec Endavia i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Glyfosat får förnyat godkännande i tio år

(2023-11-30)
EU-kommissionen har beslutat att förnya godkännandet för glyfosat till och med den 15 december 2033. Beslutet, som kommer efter en omfattande vetenskaplig utvärdering av miljö- och hälsorisker, innebär att växtskyddsmedel som innehåller glyfosat som verksamt ämne kan fortsätta användas. Företag som vill fortsätta att sätta ut växtskyddsmedel med glyfosat på den svenska marknaden behöver ansöka senast den 15 mars 2024 om ett förnyat produktgodkännande hos Kemikalieinspektion.

Läs mer om det förnyade godkännandet för glyfosat i Kemikalieinspektionens nyhet.

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om glyfosat som verksamt ämne på Kemikalieinspektionens webbplats.

Nya krav för adjuvanter (hjälpämnen) från 1 januari 2024

(2023-11-29)
Kemikalieinspektionen kommer att börja begära in fler uppgifter för adjuvanter (även kallade hjälpämnen), vid ansökan om produktgodkännande för växtskyddsmedel. Framöver kommer det som gäller för användning av hjälpämnen att regleras i villkoren för varje enskilt växtskyddsmedel. För både obligatoriska och rekommenderade hjälpämnen kommer Kemikalieinspektionen att begära in uppgifter om kemiskt namn eller handelsnamn, fullständig sammansättning och visad kompatibilitet med växtskyddsmedlet. För obligatoriska hjälpämnen krävs även visad effektivitet tillsammans med växtskyddsmedlet, precis som idag.

De nya kraven kommer att gälla för ansökningar som skickas in från och med 1 januari 2024.

Bakgrunden är att från och med den 24 mars 2023 får hjälpämnen till växtskyddsmedel inte innehålla tillsatsämnen som finns listade i Bilaga III till förordning 1107/2009. Bilaga III tar upp 144 tillsatsämnen som är förbjudna i både hjälpämnen till växtskyddsmedel och i växtskyddsmedel, enligt förordning (EU) 2021/383.

Läs mer om kraven för hjälpämnen i Bilaga III i förordning (EU) 2021/383 Länk till annan webbplats.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, maj 2024 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 juni 2024