Aktuellt om växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

(2023-05-02)
Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel som ska gälla för åren 2023-2027, eller till dess att en ny plan beslutas. Planen är den tredje i Sverige som tas fram enligt regler i EU:s direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel. Den reviderade planen ska säkerställa ett fortsatt arbete för människors hälsa, minskade risker för pollinerare och andra nyttoinsekter samtidigt som utvecklingen av hållbara odlingssystem ska öka. Jordbruksverket har ansvarat för att ta fram ett förslag till handlingsplan, i samarbete med bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Läs mer och hitta den reviderade handlingsplanen på regeringens webbsida. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad broschyr om märkning av växtskyddsmedel

(2023-04-27)
Kemikalieinspektionen har uppdaterat broschyren Märkning av växtskyddsmedel och den finns i både en svensk och engelsk version. I broschyren kan du se vilken information som ska finnas med i märkningen och även se exempel på hur en etikett och bruksanvisning kan utformas. Både etiketten och bruksanvisningen ingår i märkningen för ett växtskyddsmedel. Märkningen ska följa både regler i EU:s förordning 547/2011 om märkning av växtskyddsmedel och regler i EU:s CLP-förordning.

Här hittar du den uppdaterade broschyren om märkning på svenska.

Här hittar du den uppdaterade broschyren på engelska.

Alla produkter med godkända NIS får fortsätta användas

(2023-04-20)
Alla de arter av nematoder, insekter eller spindeldjur (så kallade NIS), som tidigare varit produktgodkända som bekämpningsmedel, är nu godkända av Naturvårdsverket. De sista produktgodkännanden som har funnits kvar hos Kemikalieinspektionen upphör nu formellt. Sedan 2016 behöver en produkt som innehåller NIS inte längre vara godkänd av Kemikalieinspektionen, utan istället är det arten som ska vara godkänd. Det går alltså att fortsätta använda alla de biologiska medlen med godkända NIS-arter, även när produktgodkännandena har upphört.

Läs mer om godkännandet av nematoder, insekter och spindeldjur hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Godkännandet för ogräsmedlet Kerb Flo 400 har upphört på grund av risk

(2023-04-04)
Kemikalieinspektionen har beslutat att godkännandet för växtskyddsmedlet Kerb Flo 400 inte förnyas. Skälet är att användning av produkten riskerar att leda till att misstänkt cancerframkallande ämnen hamnar i grundvattnet. Eftersom användning av växtskyddsmedlet innebär en oacceptabel risk trädde ett försäljningsförbud i kraft redan den 31 mars 2023. Användare har därefter tre månader på sig att lämna den Kerb Flo 400 de har hemma eller på lager till godkänd avfallshanterare. I Sverige har produkten varit godkänd att användas mot ogräs i odlingar av höstraps, höstrybs, äpple, päron, plommon, körsbär, energiskog, skogsplanteringar, sallat, prydnadsväxter, läplanteringar och plantskolor.

Läs mer om beslutet om Kerb Flo 400 i Kemikalieinspektionens nyhet.

Växtskyddsmedlet Vertimec återkallas

(2023-03-22)
Godkännandet för det verksamma ämnet abamektin, som ingår i produkten Vertimec, har förnyats inom EU från den 1 april 2023. EU Kommissionen har samtidigt beslutat om nya gränsvärden för resthalter av abamektin, som ska tillämpas från och med den 20 augusti 2023. Innehavaren av Vertimec har meddelat att de inte kommer att ansöka om ett förnyat produktgodkännande. Kemikalieinspektionen återkallar därför produktgodkännandet för Vertimec med registreringsnummer 4693 från och med den 1 april 2023. På grund av risk att överstiga de nya gränsvärdena beviljas en anståndsperiod för utfasning endast fram till och med 31 juli 2023.

Läs mer i beslutet om återkallande av Vertimec som du hittar i vårt Bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Insektsmedel med spirotetramat upphör 2024

(2023-03-14)
Godkännandet av det verksamma ämnet spirotetramat upphör inom EU. Skälet är att inget företag ansökt om att förnya ämnets godkännande. I Sverige återkallas därför insektsmedlet Movento 100 SC, med registreringsnummer 5246. Återkallelsen träder i kraft i april 2024. Medlet får säljas fram till 31 oktober 2024 och användas till 31 oktober 2025.

Du hittar besluten om återkallande och utfasning i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Två nya lågriskprodukter mot svampsjukdomar

(2023-03-14)
Två lågriskprodukter har godkänts med det verksamma ämnet COS-OGA. Det är ett nytt verksamt lågriskämne på den svenska marknaden, och fungerar genom att stärka växtens eget försvar. De nya produkterna heter FytoSave med registreringsnummer 5861, som används mot mjöldagg i växthusodlingar av vissa grönsaker, och FytoSol med registreringsnummer 5873, mot potatisbladmögel.

Läs mer om de nya lågriskprodukterna på vår webbsida Aktuella beslut 2023

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(2023-03-14)
Produkten Roundup Plug, som innehåller glyfosat som verksamt ämne, får sitt produktgodkännande förnyat med oförändrat registreringsnummer, 5831. Det förnyade godkännandet gäller till och med 15 december 2024. Produkter med det äldre registreringsnumret 5718 är fortsatt under utfasning, i enlighet med tidigare beslut.

Produkten Roundup PowerMax, som innehåller glyfosat som verksamt ämne, får sitt produktgodkännande förnyat till och med 15 december 2024. I samband med förnyelsen får produkten nya villkor och nytt registreringsnummer 5869. Produkter med det äldre registreringsnumret 5830 kommer att fasas ut.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter med glyfosat.

Observera att produkter som innehåller glyfosat omfattas av förbudet mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser, som till exempel hemträdgårdar och allmänna platser.

Läs mer om förbudet på Kemikalieinspektionens webb.

Växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor

(2023-03-02)
Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Galera. Medlet får strängare användningsvillkor eftersom det innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Syftet är att minska risken för att känsliga grödor skadas. Klopyralid ingår i ämnesgruppen pyralider och används i lantbruket för att bekämpa ogräs. Under de senaste åren har framför allt fritidsodlare rapporterat om växtskador orsakade av pyralidrester i gödsel och växtrester från lantbruket.

Läs mer om beslutet för växtskyddsmedlet Galera i Kemikalieinspektionens nyhet.

Läs mer om pyralider på Kemikalieinspektionens webb.

Nöddispenser beviljade för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

(2023-02-20)
För femte året i rad beviljar Kemikalieinspektionen nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar på grund av de omfattande skadorna för skogsbruket. Kemikalieinspektionen har möjlighet att ge nöddispenser men det ska endast vara en tillfällig lösning. Trots att myndigheten sedan 2019 har informerat de sökande företagen om att de måste hitta en långsiktig lösning så har inga sådana åtgärder vidtagits. En möjlig långsiktig lösning är att en ansökan om godkännande av feromonerna som verksamma ämnen tas fram i samarbete med skogsnäringen.

Läs mer om de beviljade dispenserna i Kemikalieinspektionens nyhet.

Förhandlingar pågår om ny EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

(2023-01-24)
Förhandlingar pågår om EU-kommissionens förslag att ersätta direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) med en ny förordning. En förordning innebär en förstärkning i och med att reglerna kommer att gälla direkt i alla medlemsländer utan att först behöva införas i nationella regelverk. Syftet med förslaget är att minska användningen och riskerna med växtskyddsmedel för människans hälsa och miljön. Det ska bland annat ske genom att främja användning av integrerat växtskydd och alternativa metoder, som till exempel icke-kemiska bekämpningsmedel.

Förhandlingar mellan medlemsländerna påbörjades hösten 2022 och fortsätter under våren 2023. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ansvarar för olika delar av regelverket och ger stöd i förhandlingarna.

Läs mer på regeringens webbplats om EU-kommissionens förslag till ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Godkännandet för glyfosat förlängs till 15 december 2023

(2022-12-07)
Godkännandet av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel har förlängts till den 15 december 2023. EU-kommissionen antog den 2 december 2022 en administrativ förlängning av det nuvarande godkännandet för glyfosat, i avvaktan på att den pågående utvärderingen av ämnet blir färdig.

Den 10 maj meddelade Echa och Efsa att på grund av förseningar i utvärderingsprocessen av glyfosat, som verksamt ämne i växtskyddsmedel, har tidpunkten för när dessa myndigheter kan meddela sina slutsatser skjutits fram. Förseningarna beror på det mycket omfattande material med synpunkter som har kommit in under samråden. Efsa förväntas nu presentera sina slutsatser i juli 2023, istället för till hösten 2022 som tidigare har meddelats. Därefter är det EU-kommissionen som fattar beslut om glyfosat i samråd med medlemsländernas regeringar.

Läs mer om utvärderingen av glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om förseningen av utvärderingen av glyfosat i nyhet från Efsa Länk till annan webbplats.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, december 2022 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 maj 2023