Regler för växtskyddsmedel

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här.

Alla ändringsförordningar och rättelser till växtskyddsmedels­förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Förordning som ändrar EU:s växtskyddsmedelsförordning

En förordning för EU-gödselprodukter, förordning (EU) 2019/1009, har ändrat tillämpningsområdet för EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009. Ändringarna finns i Artikel 47 i förordningen om EU-gödselprodukter.

Förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

EU-förordningar som grundar sig på EU:s växtskyddsmedelsförordning

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 Länk till annan webbplats. om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2013-07-01)

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. (konsoliderad 2018-05-24)

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel.
(senast konsoliderad 2022-11-21, med nya uppdaterade enhetliga principer)

De nya uppdaterade enhetliga principerna ska tillämpas efter den 21 november 2024, men får tillämpas redan nu. Om nya uppdaterade datakrav enligt förordning (EU) nr 284/2013 används ska även de nya uppdaterade enhetliga principerna tillämpas. Sökanden kan fram till och med den 21 november 2024 själva välja vilka datakrav de vill använda i sin ansökan, men måste vara konsekventa och kan inte ändra val av datakrav.

Kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2011-06-11. Inte längre i kraft.)

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (konsoliderad 2015-09-17)

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (senast konsoliderad 2022-11-21, med nya uppdaterade datakrav)

De nya uppdaterade datakraven ska tillämpas efter den 21 november 2024, men får tillämpas redan nu. Om de nya uppdaterade datakraven används ska även de nya uppdaterade enhetliga principerna enligt förordning (EU) nr 546/2011 tillämpas. Sökanden kan fram till och med den 21 november 2024 själva välja vilka datakrav de vill använda i sin ansökan, men måste vara konsekventa och kan inte ändra val av datakrav.

Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-14. Inte längre i kraft.)

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (konsoliderad 2014-11-17)

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (senast konsoliderad 2022-11-21, med nya uppdaterade datakrav)

De nya uppdaterade datakraven ska tillämpas efter den 21 november 2024, men får tillämpas redan nu. Sökanden kan fram till och med den 21 november 2024 själva välja vilka datakrav de vill använda i sin ansökan, men måste vara konsekventa och kan inte ändra val av datakrav.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 Länk till annan webbplats. om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (senast konsoliderad 2024-05-01)

Alla ändringsförordningar och rättelser till genomförandeförordningen (EU) nr 540/2011 hittar du i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats..

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 Länk till annan webbplats. om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2024-02-01)

Andra EU-förordningar om växtskyddsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 Länk till annan webbplats. om gränsvärden för bekämpnings­medels­rester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
(senast konsoliderad 2024-02-26)

Dokumentet är så stort att det inte kan laddas upp (139 MB) , men det går att se genom ovanstående länk.

Direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 2009/128 om hållbar användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. (senast konsoliderad 2019-07-26)

Direktivet är implementerat i den svenska förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och i KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel samt i föreskrifter hos Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Svenska regler

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur Länk till annan webbplats.
Upphävd men gäller fortfarande för produkter som godkändes före den 1 juli 2016

Senast uppdaterad 24 maj 2024