Märkning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Växtskyddsmedel inom EU ska märkas både enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning med tillhörande märkningsförordning och EU:s CLP-förordning. De båda regelverken gäller parallellt.

Märkning enligt EU:s växt­skydds­medels­förordning

Alla produkter som är växtskyddsmedel enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning ska vara märkta enligt den förordningen. Det innebär bland annat att kraven i EU:s märkningsförordning för växtskyddsmedel ska vara uppfyllda. I bilaga I till märkningsförordningen finns en lista på de uppgifter som ska ingå i märkningen för ett växtskyddsmedel. Det gäller bland annat uppgifter om godkända användningsområden, villkor för användning och dosering. De uppgifter i märkningen som ingår i Kemikalieinspektionens beslut om godkännande för produkten måste överensstämma med beslutet.

Om utrymmet på förpackningen inte räcker till får en del av uppgifterna lämnas på ett informationsblad som ska följa med varje förpackning. Ett sådant informationsblad ingår i och är en del av märkningen.

Företag som släpper ut växtskyddsmedel på marknaden ska säkerställa att medlen är märkta på korrekt sätt. Den som använder ett växtskyddsmedel är alltid skyldig att följa de villkor som framgår av medlets märkning.

Märkning enligt CLP-förordningen

Växtskyddsmedel som är godkända enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning ska vara klassificerade, förpackade och märkta enligt den så kallade CLP-förordningen. Det innebär att växtskyddsmedel ska vara märkta både enligt CLP-förordningen och EU:s växtskyddsmedelsförordning med tillhörande märkningsförordning. Märkning enligt CLP-förordningen ska ge information om vilka farliga egenskaper som medlet har och hur du som användare ska skydda hälsan och miljön när du använder det. Information om farliga egenskaper är även viktig för att kunna göra ett produktval.

Läs mer om klassificering, märkning och förpackning enligt CLP-förordningen

Information vid e-handel

Enligt regler i både CLP-förordningen och EU:s växtskyddsmedelsförordning finns det krav på att viss information ska finnas med i reklam, till exempel vid marknadsföring via internet.

Om du säljer växtskyddsmedel via internet måste du informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet. Dessutom ska reklam för ett växtskyddsmedel innehålla följande text: "Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning."

Uttryck som kan leda till underskattning av farorna med produkten får inte förekomma i reklamen. Exempel på sådana uttryck är "ogiftig", "ofarlig", ”naturligt”, ”miljövänlig” eller liknande.

Läs mer om vad som gäller vid e-handel

Märkningens innehåll

Märkningen av växtskyddsmedel ska vara på svenska för att medlet ska få säljas eller överlåtas i Sverige.

I broschyren Märkning av växtskyddsmedel hittar du information om vilka uppgifter som ska finnas med i märkningen och se exempel på hur märkningen kan se ut.

Läs mer i broschyren Märkning av växtskyddsmedel

Här hittar du reglerna

EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009 och tillhörande märkningsförordning (EU) nr 547/2011

CLP-förordningen – förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 november 2023