Flaskor med ogräsmedel

Regler för dig som säljer växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Det finns särskilda regler för dig som säljer växtskyddsmedel. Reglerna handlar om att alla de medel du säljer måste vara godkända och märkta på rätt sätt samt att det krävs en särskild utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel. Du måste också kontrollera att dina kunder har rätt behörighet för att hantera de medel du säljer samt att du måste dokumentera och rapportera försäljningen.

Växtskyddsmedel måste vara godkända

Varje växtskyddsmedel måste ha ett produktgodkännande från Kemikalieinspektionen för att du ska få ta in det till Sverige, och för att du ska få marknadsföra, sälja och använda det här. Som växtskyddsmedel räknas alla produkter som

  • innehåller antingen minst ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som verksam beståndsdel, och
  • marknadsförs i syfte att skydda växter eller växtprodukter, eller för att bekämpa oönskad växtlighet.

I Bekämpningsmedelsregistret finns alla växtskyddsmedel som är godkända i Sverige. Här finns även information om hur länge du får sälja och använda medel som inte längre är godkända. Det finns utfasningstider både för överlåtelse och för användning, lagring och bortskaffning av medlen.

Gå till Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att hitta godkända växtskyddsmedel. Länk till annan webbplats.

Märkning, rådgivning och information

Den information som ska ges vid försäljning av växtskyddsmedel har tre delar:

  • Produktens märkning (etikett och bruksanvisning).
  • Rådgivning om de enskilda medlen och deras användning. Du själv eller någon annan person hos dig måste ha en särskild utbildning och på förfrågan kunna ge råd till kunden vid själva försäljningstillfället. Detta gäller vid all försäljning av växtskyddsmedel.
  • Information om risker och säker hantering. Sådan information måste du alltid ge aktivt till kunden vid försäljning till allmänheten.

Märkning av växtskyddsmedel

För växtskyddsmedel innefattar begreppet "märkning" både etiketten och bruksanvisningen. Märkningen av ett växtskyddsmedel görs av den som är innehavare av produktgodkännandet för medlet hos Kemikalieinspektionen. Du som säljer växtskyddsmedel ansvarar för att kontrollera att märkningen är korrekt. Användaren är skyldig att följa anvisningarna i märkningen.

Märkningen av växtskyddsmedel ska vara på svenska. På etiketten ska det finnas ett fyrsiffrigt, svenskt registreringsnummer. Ibland finns det i stället ett så kallat PHT-nummer, som visar att medlet är godkänt för så kallad parallellhandel i Sverige. PHT-numret ersätter då registreringsnumret.

Läs mer på vår sida om Märkning av växtskyddsmedel.

Här finner du vår broschyr om märkning av växtskyddsmedel

Rådgivning av utbildad personal vid försäljningstillfället

För att få sälja växtskyddsmedel måste företaget ha en person tillgänglig som har gått en behörighetsutbildning och har ett giltigt utbildningsbevis. Personens uppgift är att vid själva försäljningstillfället kunna besvara kundens frågor om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. Kravet gäller för alla som distribuerar och säljer växtskyddsmedel, oavsett behörighetsklass och även vid försäljning via e-handel.

Personen med utbildningsbevis måste inte finnas fysiskt på plats utan kan vara tillgänglig via telefon. Informera i så fall tydligt kunden om möjligheten till rådgivning och hur kunden enkelt kan nå rådgivaren. Kunden ska kunna få rådgivning vid de tider på dygnet som försäljningen sker. 

Regeln om utbildning och om rådgivning kring medlen av behörig person finns i 2 kap. 26 § bekämpningsmedelsförordningen (2014:425) Länk till annan webbplats..

Läs mer om utbildningskravet för distributörer av växtskyddsmedel.

Information om risker ska ges vid försäljning till allmänheten

Privatpersoner får använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 3, men de behöver inte ha utbildning i säker hantering av växtskyddsmedel. Därför ska du som säljer växtskyddsmedel till allmänheten alltid ge kunden information om säker hantering och risker. Du ska särskilt ge information om faror, exponering, korrekt lagring, spridning, säkert bortskaffande och lågriskalternativ.

Som distributör kan du själv välja hur informationen ska lämnas. Du kan till exempel sätta upp väl synliga anslag vid hyllan och/eller kassan, eller dela ut ett informationsblad i kassan. Vid e-handel kan det vara en text som kommer upp innan köpet kan genomföras.

Regeln om information till allmänheten finns i 2 kap. 29 § bekämpningsmedelsförordningen (2014:425) Länk till annan webbplats..

Marknadsföring

Viss information ska alltid finnas med i reklam för växtskyddsmedel. Reglerna finns i EU:s CLP-förordning och i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Reklam för växtskyddsmedel ska innehålla följande text: "Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning." Uttryck som kan leda till underskattning av farorna med produkten får inte förekomma i reklamen. Exempel på sådana uttryck är "ogiftig", "ofarlig", ”naturligt”, ”miljövänlig” eller liknande.

Om du säljer växtskyddsmedel via internet måste du informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

Läs mer om vad som gäller vid e-handel

Kontroll av köpare, rapportering och avgifter

Kontroll av köparens behörighet

Växtskyddsmedel i behörighetsklass 2 och 1 får bara säljas till köpare som uppfyller kraven i 2 kap. 28 § bekämpningsmedelsförordningen. Du får bara sälja ett växtskyddsmedel i klass 1 eller 2 till den som uppfyller någon av dessa punkter:

  • den som köper växtskyddsmedel har ett användningstillstånd eller har någon hos sig som har ett användningstillstånd, eller
  • den som köper växtskyddsmedlet avser att överlåta det vidare och har någon hos sig som har ett giltigt utbildningsbevis.

Registerhållning, rapportering och avgifter

Du som säljer växtskyddsmedel är skyldig att föra register över försäljningen under fem år och du ska på begäran göra detta tillgängligt för en tillsynsmyndighet.

Det är den som är innehavare eller dennes representant som ansvarar för att rapportera in mängduppgifter till Kemikalieinspektionen, och som betalar in årsavgiften för medlen till oss.

Läs mer om Kemikalieavgift för bekämpningsmedel

Här hittar du reglerna

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009 och tillhörande märkningsförordning (EU) nr 547/2011

CLP-förordningen – förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Senast uppdaterad 13 juni 2023