Flaskor med ogräsmedel

Regler för dig som säljer växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Det finns särskilda regler för dig som säljer växtskyddsmedel, och som gäller parallellt med de allmänna reglerna för kemiska och biotekniska produkter. De medel du säljer måste vara godkända och märkta på rätt sätt, och det krävs en särskild utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel. Du måste även kontrollera att dina kunder har rätt behörighet för att få köpa och hantera de medel du säljer. Försäljningen ska dokumenteras och rapporteras.

Växtskyddsmedel måste vara godkända

Varje växtskyddsmedel måste ha ett produktgodkännande från Kemikalieinspektionen för att du ska få ta in det till Sverige, och för att du ska få marknadsföra, sälja och använda det här. Som växtskyddsmedel räknas alla produkter som

  • innehåller antingen minst ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som verksam beståndsdel, och
  • marknadsförs i syfte att skydda växter eller växtprodukter, för att bekämpa oönskad växtlighet eller för att påverka växters livsprocesser (utom som näring eller biostimulant).

I Bekämpningsmedelsregistret finns alla växtskyddsmedel som är godkända i Sverige. Här finns även information om hur länge du får sälja, använda eller lagra medel som inte längre är godkända.

Gå till Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att hitta godkända växtskyddsmedel. Länk till annan webbplats.

Märkning, rådgivning och information

Den information som ska ges vid försäljning av växtskyddsmedel har tre delar:

  • Växtskyddsmedlets märkning (etikett och bruksanvisning).
  • Rådgivning av behörig person om de enskilda medlen och deras användning.
  • Information till privatpersoner om risker och säker hantering av växtskyddsmedel .

Märkning av växtskyddsmedel

För växtskyddsmedel innefattar begreppet "märkning" både etiketten och bruksanvisningen. Märkningen av ett växtskyddsmedel görs ofta av den som är innehavare av produktgodkännandet för medlet hos Kemikalieinspektionen. Men det är du som säljer växtskyddsmedlet som ansvarar för att kontrollera att märkningen är korrekt. Användaren är skyldig att följa anvisningarna i märkningen.

Märkningen av växtskyddsmedel ska vara på svenska. På etiketten ska det finnas ett fyrsiffrigt, svenskt registreringsnummer. Ibland finns det i stället ett så kallat PHT-nummer, som visar att medlet är godkänt för så kallad parallellhandel i Sverige. PHT-numret ersätter då registreringsnumret.

Läs mer på vår sida om Märkning av växtskyddsmedel.

Här finner du vår broschyr om märkning av växtskyddsmedel

Rådgivning av behörig person om enskilda medlen

För att få sälja växtskyddsmedel måste företaget ha en person tillgänglig som har gått en behörighetsutbildning och har ett giltigt utbildningsbevis. Personens uppgift är att vid själva försäljningstillfället kunna besvara kundens frågor om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. Kravet gäller för alla som distribuerar och säljer växtskyddsmedel, oavsett behörighetsklass och även vid försäljning via e-handel.

Personen med utbildningsbevis måste inte finnas fysiskt på plats, utan får vara tillgänglig via telefon. Det är bra att tydligt informera kunden om möjligheten till rådgivning och hur kunden kan nå rådgivaren. Kunden ska kunna få rådgivning vid de tider på dygnet som försäljningen sker.

Läs mer om utbildningskravet för distributörer av växtskyddsmedel.

Information till privatpersoner om risker och hantering

Privatpersoner får använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 3, men de behöver inte ha utbildning i säker hantering av växtskyddsmedel. Därför ska du som säljer växtskyddsmedel till allmänheten alltid ge kunden information om säker hantering och risker. Du ska särskilt ge information om faror, exponering, korrekt lagring, spridning, säkert bortskaffande och lågriskalternativ.

Som distributör kan du själv välja hur informationen ska lämnas. Du kan till exempel sätta upp väl synliga anslag vid hyllan och/eller kassan, eller dela ut ett informationsblad i kassan. Vid e-handel kan informationen till exempel ges i form av en text som visas innan köpet kan genomföras.

Marknadsföring

Viss information ska alltid finnas med i reklam för växtskyddsmedel. Reglerna finns dels i EU:s CLP-förordning, dels i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Reklam för växtskyddsmedel ska alltid innehålla följande text: "Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning." Uttryck som kan leda till underskattning av farorna med produkten får inte förekomma i reklamen. Exempel på sådana uttryck är "ogiftig", "ofarlig", ”naturligt”, ”miljövänlig” eller liknande.

Om du säljer växtskyddsmedel via internet måste du informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

Läs mer om vad som gäller vid e-handel

Kontroll av köpare, rapportering och avgifter

Kontroll av köparens behörighet

Växtskyddsmedel i behörighetsklass 1 och 2 får bara säljas till köpare som uppfyller någon av dessa punkter:

  • den som köper växtskyddsmedel har ett användningstillstånd eller har någon hos sig som har ett användningstillstånd, eller
  • den som köper växtskyddsmedlet avser att överlåta det vidare och har någon hos sig som har ett giltigt utbildningsbevis.

Registerhållning, rapportering och avgifter

Du som säljer växtskyddsmedel är skyldig att föra register över försäljningen under fem år och du ska på begäran göra detta tillgängligt för en tillsynsmyndighet.

Det är den som är innehavare, eller dennes representant, som ansvarar för att rapportera in mängduppgifter till Kemikalieinspektionen och som betalar in årsavgiften för medlen till oss.

Läs mer om Kemikalieavgift för bekämpningsmedel

Här hittar du reglerna

Reglerna om utbildning och rådgivning kring medlen av behörig person, om information till allmänheten och om krav på köpare finns i 2 kap. 26-29 §§ i den svenska bekämpningsmedelsförordningen (2014:425) Länk till annan webbplats..

EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009 och tillhörande märkningsförordning (EU) nr 547/2011

Läs mer om märkning i CLP-förordningen – förordning (EG) nr 1272/2008

Senast uppdaterad 8 februari 2024