Användning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Du får bara använda växtskyddsmedel som är godkända. Men även om ett växtskyddsmedel är godkänt kan användningen medföra risker. För att minska riskerna ingår det villkor för användning i produktens godkännande. Du som använder växtskyddsmedel måste alltid följa villkoren i märkningen och de regler som finns för spridning.

Villkor för att minska riskerna

Vid användning av växtskyddsmedel finns det risk att medlet sprids vidare i miljön utanför det avsedda spridningsområdet. Medlet kan genom slarv eller oavsiktlig spridning via vind och vatten få en större spridning än vad som är avsett. Resultat från provtagningar visar att rester av växtskyddsmedel ibland påträffas i ytvatten och grundvatten, där de kan orsaka negativa effekter på växter, djur eller andra organismer som inte är avsedda att bekämpas.

För att minska riskerna med växtskyddsmedel beslutar Kemikalieinspektionen om villkor för användningen av enskilda växtskyddsmedel. Beslut om villkor är en del av beslutet för ett produktgodkännande.

Läs mer om villkor för användning

Av märkningen ska det framgå hur ett växtskyddsmedel får användas, det vill säga vilka villkor för användning som gäller för just det medlet. Det ska också framgå av märkningen vilka farliga egenskaper som medlet kan ha.

Läs mer om märkning av växtskyddsmedel

I bekämpningsmedelsregistret kan du se vilka användningsvillkor som har beslutats för enskilda växtskyddsmedel godkända i Sverige.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Du får använda ett växtskyddsmedel så länge som det är godkänt eller har en godkänd anståndsperiod för utfasning. Om medlet upphör att vara godkänt beslutar Kemikalieinspektionen så gott som alltid om en anståndsperiod för utfasning av medlet. I beslut om anstånd anges datum för hur länge medlet får fortsätta att säljas, användas, lagras och bortskaffas. Anståndsperioderna framgår av KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel, och går även att se i bekämpningsmedelsregistret.

Läs mer om utfasning av växtskyddsmedel

Regler för användning av växtskyddsmedel

Utöver villkor för användning som beslutas för enskilda växtskyddsmedel finns det regler för användning av växtskyddsmedel. Du hittar reglerna i den svenska förordningen om bekämpningsmedel och i föreskrifter hos andra myndigheter som till exempel Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Observera att på vissa områden, som bland annat ängs- och hagmark, runt bostäder och i parker är användning av växtskyddsmedel förbjuden, med vissa undantag. Regeln finns i 2 kap. 37 § bekämpningsmedelsförordningen (2014:425). Den innebär att även om ett växtskyddsmedel är produktgodkänt av Kemikalieinspektionen för en viss användning, så kan all användning av medlet vara otillåten på vissa områden på grund av användningsförbudet.

Läs mer i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Läs mer om förbudet mot växtskyddsmedel på vissa områden

Skyddsavstånd vid spridning

Om du ska sprida ett växtskyddsmedel utomhus måste du hålla lämpliga skyddsavstånd för att skydda omgivningen utanför området där bekämpningen ska ske. Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Läs mer om skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel

Tillstånd för spridning

Om du ska sprida ett växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde krävs det ett särskilt tillstånd som du söker hos kommunen. I Naturvårdsverkets föreskrifter finns det även regler för sådana tillstånd.

Läs mer om tillstånd för spridning i vattenskyddsområden

Hållbar användning av bekämpningsmedel

Inom EU finns ett direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel. Direktivet är ett komplement till övriga regler om växtskyddsmedel och syftar till att det ska finnas gemensamma minimikrav för användning av växtskyddsmedel inom EU.

Direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Sveriges handlingsprogram för att minska riskerna

För att minska riskerna för människa och miljö med växtskyddsmedel har regeringen beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning i jordbruket och trädgårdsnäringen för åren 2023–2027. Handlingsplanen innehåller bland annat ett mål som syftar till att begränsa växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter. Jordbruksverket har ansvarat för att ta fram förslaget till handlingsplan, i samarbete med bland annat Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Läs mer om och hitta Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel hos regeringen. Länk till annan webbplats.

Mer information hos andra

Jordbruksverket Länk till annan webbplats. utfärdar bland annat föreskrifter om kunskapskrav och tillstånd för att få använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1 och 2.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. kontrollerar resthalter av bekämpningsmedel i grödor och dricksvatten.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. utfärdar regler om spridning och hantering av växtskyddsmedel i miljön.

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) Länk till annan webbplats. är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel.

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) Länk till annan webbplats. är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och andra intressenter inom området biologisk bekämpning.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Länk till annan webbplats. har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats. har generella regler för yrkesarbetare men även särskilda föreskrifter om hantering av bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad 13 juni 2023