Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Regeringen beslutade i mars 2021 om förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Kemikalieinspektionen får föreslå undantag från förbudet för verksamma ämnen som innebär begränsad risk och har därför beslutat vilka ämnen som ska undantas.

Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam. För dig som är privatperson hänvisar vi till våra sidor med råd och information till privatpersoner. Där kan du också hitta information om vilka typer av medel du fortfarande får använda, samt en länk till information om vilka medel som du som privatperson inte längre får använda.

Här kan du som privatperson läsa mer om det nya förbudet mot växtskyddsmedel

Regeringens förbud mot användning i vissa områden

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om en ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Ändringen innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden;

  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Förbudet började att gälla den 1 oktober 2021.

Regeringen beslutade också att Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag från förbudet. Undantag får bara ges för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa och miljön.

Läs mer om ändringarna i SFS 2014:425 på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ändringar av Kemikalieinspektionens föreskrifter

I enlighet med regeringens förordningsändring har Kemikalieinspektionen beslutat om ändringar i föreskrifterna (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel. De nya reglerna innebär dels undantag av verksamma ämnen med begränsade risker, och dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser.

Här hittar du KIFS 2022:3.

Läs mer om de nya reglerna i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

Undantag från förbudet

Kemikalieinspektionen har beslutat att följande ämnen ska undantas från regeringens förbud:

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen
  • verksamma ämnen som har förtecknats i bilaga 1 till KIFS 2022:3.

Ämnena som omfattas av artikel 22 finns i del D i bilagan till EU:s förordning 540/2011, där godkända verksamma ämnen med låg risk förtecknas. Dessutom finns fler undantagna ämnen i bilaga 1 till KIFS 2022:3. Det är ämnen som Kemikalieinspektionen bedömt har endast begränsad risk för människors hälsa och miljön, även om de inte för närvarande är godkända som lågriskämnen inom EU. Observera att alla ämnen på listan inte finns i godkända växtskyddsmedel på den svenska marknaden, vilket krävs för att de ska få användas.

Här hittar du sammanfattande tabeller över alla de verksamma ämnen som är undantagna.

I Jordbruksverkets nya publikation i juni 2022 "Växtskyddsmedel med begränsad risk" kan du se vilka medel som är godkända i Sverige, och som får användas inom förbudsområdena. Som alltid måste den tänkta användningen överensstämma med villkoren i produktgodkännandet, eller i eventuellt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA). För reglerna kring eventuellt behov av spridningstillstånd hänvisar vi till Naturvårdsverkets information och vägledning om spridning av växtskyddsmedel.

Här hittar du Jordbruksverkets förteckning " Växtskyddsmedel med begränsad risk", från juni 2022. Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets publikation visar vilka produkter som var tillåtna i juni 2022. För att kontrollera om det skett några ändringar därefter i hur medlet får användas hänvisar vi till Bekämpningsmedelsregistret. Information läggs också ut under året på vår webbsida för Aktuella beslut, för respektive år. Du kan också prenumerera på vår nyhetsutskick "Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen" där vi listar information av intresse för främst användare och inspektörer, se följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Behörighetsklasser

Kemikalieinspektionen har även beslutat att ändra kriterierna för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3. Det är den klass som innehåller medel som även privatpersoner får använda. Ändringen innebär att bara växtskyddsmedel med verksamma ämnen med begränsad risk kan placeras i klass 3. De ämnen som förekommer i produkter i klass 3 blir därmed desamma som de som undantas från förbudet.  

De beslutade kriterierna kommer att tillämpas vid nya produktgodkännanden och när det blir dags att förnya befintliga produktgodkännanden i klass 3. Det innebär att under en övergångsperiod kommer det att finnas sedan tidigare godkända växtskyddsmedel i klass 3 som får säljas, men som inte får användas inom de områden som omfattas av regeringens förbud.

Regeländringar hos andra myndigheter

Naturvårdsverket har regler för anmälan och tillstånd inför spridning av växtskyddsmedel. Även dessa regler påverkas av regeringens ändringar i förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2014:425, om förbud för användning i vissa områden.

Läs mer om ändrade regler för anmälan och tillstånd för spridning hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Regeringens beslut ger Naturvårdsverket möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter på de flesta typer av områden som förbudet omfattar. Naturvårdsverket vägleder även kommunerna om den möjlighet till dispens som finns vid särskilda skäl.

Läs mer hos Naturvårdsverket om möjlighet till undantag för bekämpning av invasiva arter Länk till annan webbplats.

Statens jordbruksverk får möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter på ängs- och betesmark. 

Regeringen har även beslutat att Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att stoppa karantänskadegörare eller för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter.

Senast uppdaterad 16 mars 2023