Liten planta mellan två händer.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel.

Växtskyddsmedel för hemträdgården

Innehållsförteckning:

Växtskyddsmedel är medel som du kan använda för att skydda dina växter mot ohyra och sjukdomar, eller för att få bort oönskade växter och ogräs i trädgården. I Sverige är det bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedel fungerar genom att skada och påverka levande organismer. Därför kan de även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa.

Några snabba råd om växtskyddsmedel

 • Använd i första hand andra metoder för att få en livskraftig och frisk odling.
 • Använd bara växtskyddsmedel när det är nödvändigt.
 • Välj medel med så låga risker som möjligt.
 • Om du vill handla växtskyddsmedel på nätet, kontrollera först att medlet har ett svenskt registreringsnummer.
 • Du får bara använda godkända medel, och följ alltid anvisningarna på etikett och i bruksanvisning. Då blir din användning säker för människors hälsa och för miljön.
 • Läs mer om vilka växtskyddsmedel du får använda under rubriken Medel du kan använda och förbjudna medel.

Köp bara växtskyddsmedel om du verkligen behöver

För att du ska få använda ett växtskyddsmedel i Sverige måste medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Innan ett växtskyddsmedel godkänns bedömer vi vilka risker medlet har för hälsa och miljö. Vi ger sedan villkor för hur medlet ska användas på ett säkert sätt. Men eftersom växtskyddsmedel alltid kan innebära vissa risker för hälsa och miljö är det bra att bara använda dem när det är nödvändigt.

Förebygg problem och bekämpa utan växtskyddsmedel

Det finns mycket du kan göra för att stärka och skydda din trädgård utan hjälp av växtskyddsmedel.

Skydda din trädgård till exempel genom att:

 • välja motståndskraftiga plantor,
 • gödsla och vattna efter grödans behov,
 • beskära träd och buskar och hålla dem rena från påväxt,
 • använda odlingsväv.

Bekämpa genom att:

 • duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss,
 • släng eller bränn växtdelar angripna av larver eller sjukdomar så inte skadegörarna kan överleva i jorden eller komposten,
 • rensa bort ogräsen ofta och medan de är små.

Produkter som du får använda för växtskydd, trots att de inte är växtskyddsmedel

Det finns tre sorters produkter som får användas för växtskydd utan att vara godkända växtskyddsmedel.

Produkter som verkar fysiskt

Produkter som fungerar som en fysisk barriär, eller till exempel genom att värma upp det man vill bekämpa, har ett fysiskt verkningssätt. Eftersom deras effekt inte beror på ett kemiskt ämne eller en mikroorganism så behöver de inte godkännas som växtskyddsmedel av oss. Typiska exempel är staket, nät, höga kanter eller annat som mekaniskt hindrar en skadegörare från att komma åt växten du vill skydda. Även hetvatten eller flamning mot ogräs är fysisk/fysikalisk bekämpning.

Biologisk bekämpning med nyttodjur

Vissa maskar (så kallade nematoder), insekter och spindeldjur kan användas för att bekämpa växtskadegörare. Exempel är nematoder mot sniglar, och insekter och kvalster som angriper olika växtskadedjur. Dessa djur används idag mest i yrkesmässig växthusodling, men är tillåtna att användas även av privatpersoner. Naturvårdsverket godkänner vilka sådana djurarter som får användas i Sverige.

Listan över godkända arter finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Bekämpning med godkända allmänkemikalier

EU har beslutat att några utvalda kemikalier med lägre risker ska vara är tillåtna för viss användning inom växtskydd, utan att vara godkända växtskyddsmedel. Ett villkor är att produkterna inte får marknadsföras för att användas som växtskydd. Idag är drygt tjugo olika hushållskemikalier och andra ämnen EU-godkända som "allmänkemikalier för växtskyddsändamål". Några exempel är nässelextrakt, fruktsocker, solrosolja och vinäger.

Något som du behöver ta reda på innan du använder en viss EU-godkänd allmänkemikalie är på vilket sätt och för vilken gröda som du får använda den. De godkända allmänkemikalierna är alltså enbart godkända för specifika användningar och de får enbart användas på det sätt som EU bedömt är säkert för hälsa och miljö, till exempel bara i en viss gröda, mot en viss svampsjukdom eller insekt, och med en begränsad dos. Du hittar informationen om tillåten användning i en sammanställning som Jordbruksverket gör varje år.

Information om hur du får använda de godkända allmänkemikalierna för växtskydd hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Använd inte vanliga kemiska produkter för växtskydd hemma

På nätet kan det ibland förekomma felaktiga råd och tips om att använda vanliga produkter i hemmet för växtskydd i trädgården. Vanliga produkter kan innebära risker när de används i odlingar och sprids i miljön. Kravet på att en produkt måste vara godkänd för att få användas som växtskyddsmedel gäller därför även för vanliga hushållsprodukter som till exempel rengöringsmedel. Kravet gäller oavsett om produkten har naturligt ursprung eller ej. Skälet till detta är skyddet för hälsa och miljö.

Exempel på produkter som inte får användas för växtskydd är Neem-produkter mot skadegörare och vanligt salt (natriumklorid) mot växtlighet.

Köp enbart godkända växtskyddsmedel

Du får bara använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Följande gäller för växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen:

 • de har svensk etikett och bruksanvisning,
 • de har ett fyrsiffrigt registreringsnummer eller ett nummer som börjar med koden PHT-,
 • de finns med i Bekämpningsmedelsregistret. Där kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt att använda.

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister kan du kontrollera om det växtskyddsmedel som du vill köpa är godkänt för användning i Sverige. I registret kan du hitta växtskyddsmedel som är godkända men också medel som tidigare har haft ett godkännande, men som inte längre har det. Därför behöver du vara uppmärksam på om det växtskyddsmedel som du hittar i bekämpningsmedelsregistret fortfarande är godkänt, eller om tiden för godkännandet för det registreringsnummer som står på din förpackning kanske har gått ut. I registret står hur länge respektive medel med utgånget registreringsnummer får användas.

I vårt bekämpningsmedelsregister hittar du uppgifter om växtskyddsmedel som är eller har varit godkända i Sverige

Kemikalieinspektionen bedömer riskerna med växtskyddsmedel

Innan ett växtskyddsmedel kan få ett godkännande av Kemikalieinspektionen bedömer vi vilka risker medlet har för hälsa och miljö. I samband med att ett medel blir godkänt ger vi också villkor för hur medlet ska användas för att vara säkert. Hur du får använda medlet står på förpackningen och i bruksanvisningen. Genom att följa anvisningarna använder du medlet som det är tänkt att användas, vilket är viktigt både för att inte medlet ska riskera att orsaka skada på hälsa och miljö, och för att du ska få en god effekt av det.

När ny kunskap om risker kommer fram så händer det att Kemikalieinspektionen beslutar att ett växtskyddsmedel inte längre får säljas i Sverige eller får nya villkor för säker användning. Medel med registreringsnummer som inte längre är tillåtna att använda ska du göra dig av med på ett säkert sätt. Lämna in dem på din kommuns återvinningscentral, efter de rutiner som gäller i din kommun. Häll aldrig ut överblivet medel i avloppet.

Det här är ett växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel fungerar oftast genom att skada eller skrämma bort levande organismer som man vill bli av med i sin trädgård. Medlen innehåller antingen ett kemiskt ämne eller en mikroorganism (svamp, bakterie eller virus) som ger produkten den växtskyddande effekten.

En produkt räknas som ett växtskyddsmedel om den:

 • marknadsförs för att skydda växter, eller för att bekämpa oönskad växtlighet, och
 • innehåller ett kemiskt ämne eller en mikroorganism (svamp, bakterie eller virus) som ger produkten den växtskyddande effekten.

Kontrollera om medlet är godkänt i Sverige när du e-handlar

Om du vill köpa ett växtskyddsmedel på internet, kontrollera först att medlet har ett gällande svenskt registreringsnummer. Om det inte finns på förpackningen så är inte medlet godkänt i Sverige. Vid e-handel ska du alltid få all faroinformation om produkten redan innan du genomför köpet. Titta på villkoren för hur produkten får användas innan du köper produkten för att avgöra om du kan använda produkten på det sätt som du vill.

Alla växtskyddsmedel som ska användas i Sverige måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Det är därför inte tillåtet för privatpersoner att ta in växtskyddsmedel till Sverige från andra länder. Det gäller även om du beställer en produkt via e-handel.

Din rätt till information när du köper ett växtskyddsmedel

När du som är privatperson köper ett växtskyddsmedel ska du alltid:

 • få information från den som säljer om säker hantering och om risker med växtskyddsmedel. Informationen får lämnas på det sätt som säljaren väljer, till exempel som ett anslag vid hyllan, ett informationsblad i kassan, eller ett pop-upfönster vid köp i en webbutik,
 • vid förfrågan kunna få råd av en person om de medel som du vill köpa och om hur de ska användas. Personen ska finnas på plats eller kunna nås per telefon vid själva köptillfället.

Medel du kan använda och förbjudna medel

Godkända växtskyddsmedel delas in i så kallade behörighetsklasser. De medel du som privatperson får använda ingår alla i behörighetsklass 3.

Medel i klass 3 har lägre risker eftersom de innehåller ämnen med låg eller begränsad risk. Några exempel på medel i klass 3 som du får använda är:

 • ogräsmedel med ättiksyra, pelargonsyra eller kaprin- och kaprylsyra
 • mossmedel med järnsulfat
 • snigelmedel med järnfosfat
 • svampmedel med svavel
 • insektsmedel med kaliumsalt av fettsyror (insektssåpa)
 • viltavskräckning med fårtalg eller blodmjöl.

Det finns ett nytt förbud i Sverige mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser. Förbudet infördes den första oktober 2021. Förbudet gäller bland annat i trädgårdar och runt bostadshus, på kolonilotter, på krukväxter hemma, och på vissa allmänna platser som skolgårdar, lekplatser och i parker.

Trots förbudet är det fortfarande tillåtet att på använda växtskyddsmedel på de här platserna, så länge medlen bara innehåller ämnen med låg eller begränsad risk. Det gäller t ex sådana medel som exemplen i punktlistan ovan visar. Hos Jordbruksverket hittar du en katalog över vilka växtskyddsmedel som får användas mot vilka skadegörare på de här områdena, eftersom de bara innehåller verksamma ämnen med begränsade risker.

Som privatperson får du använda de medel i Jordbruksverkets katalog som har Klass 3 angivet. Om du anlitar en yrkesverksam person, som har behörighetsutbildning och giltigt användningstillstånd för växtskyddsmedel, så kan den personen även få använda medel i katalogen som tillhör Klass 2L. Den yrkesverksamma personen ska kunna svara på om just det medlet får användas för det du behöver bekämpa, och även om något tillstånd kan krävas från kommunen.

Jordbruksverkets katalog ger en ögonblicksbild av vad som var tillåtet när den publicerades i juni 2022. Den uppdateras inte löpande, så tänk på att det kan komma ändringar innan nästa upplaga av katalogen och som påverkar om, och hur, produkten får användas. Sådana ändringar finner du i vårt Bekämpningsmedelsregister. En ändring som kommit sedan publiceringen är att insektssåpan Skadekryps Effekt nu får användas mot insekter och kvalster på alla typer av växter, och inte bara på bärbuskar, fruktträd och vin.

Här hittar du Jordbruksverkets katalog över medel med begränsad risker. Du som är privatperson får använda de medel som finns i Klass 3. Länk till annan webbplats.

Vissa medel får du inte längre använda

För dig som privatperson innebär det nya förbudet att du inte får använda följande:

 • ogräsmedel som innehåller ämnet glyfosat
 • insektsmedel som innehåller pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid.

Här hittar du en lista med exempel på 19 växtskyddsmedel som inte får användas där förbudet gäller efter 1 oktober 2021

Läs mer om förbudet på våra sidor som riktar sig till företag.

Speciella regler kan komma att gälla för bekämpning av invasiva växter som till exempel parkslide. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för sådana regler.

Läs mer om bekämpning av invasiva arter hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Rester av växtskyddsmedel via blommor och trädgårdsprodukter

Blommor, gödsel och jordförbättring kan ibland innehålla rester av växtskyddsmedel som inte är bra för många av växterna i din trädgård.

Så här kan du minska risken för att rester av växtskyddsmedel påverkar din odling:

 • Undvik att lägga krukväxter och snittblommor i din trädgårdskompost.
 • Fråga den du handlar gödning, jordförbättring eller jord av om de har mer information om det kan finnas rester av ogräsmedel, så kallade pyralider, i just de produkter som du vill köpa. De produkter som i en del fall kan innehålla pyralider är de som innehåller djurgödsel eller växtrester som råvara.

Läs mer här om rester av växtskyddsmedel via blommor och trädgårdsprodukter

Senast uppdaterad 24 april 2024