Byggprodukter

Innehållsförteckning:

Ibland kan den som bygger eller renoverar i sitt hem komma i kontakt med skadliga kemikalier. Här kan du få råd om sådant som kan vara bra att tänka på när du bygger och renoverar. Du kan också läsa om några särskilda byggprodukter.

Råd om byggprodukter

 • Titta på varningsmärkningen och följ instruktionerna på produktens förpackning så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.
 • Följ de rekommendationer som finns för olika byggprodukter. Du bör till exempel respektera de torktider som rekommenderas för produkten. Om du tillsätter en ny byggprodukt så att den hamnar i direkt kontakt med en annan byggprodukt som inte har hunnit torka ordentligt kan det ske kemiska reaktioner mellan de båda byggprodukterna som annars inte skulle ha skett. Då kan det komma ut farliga kemiska ämnen i luften som inte skulle ha bildats om den ena byggprodukten hade fått torka ordentligt först.
 • Det är bra att ventilera noga och vänta ett antal dygn innan man flyttar in i ett nyrenoverat rum.
 • Låt inte barn leka i de utrymmen och i samma rum som du renoverar.
 • Förvara kemiska produkter som du använder under renoveringen utom syn- och räckhåll för barnen.
 • Vissa miljömärkningar kan innebära ett ökat skydd för hälsan och miljön. Det är bra att ha koll på vad miljömärkningarna innebär så att du kan göra ett medvetet val när du handlar.
 • Det finns också speciella hälso- och miljöbedömningssystem på byggproduktsområdet, exempelvis BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus, men dessa system är inte kostnadsfria.
 • Du har rätt att få information om byggvaror, som exempelvis golv, tapeter, lister, innertak, eluttag, kablar, heltäckningsmattor och köksinredning, innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns på EU:s så kallade kandidatförteckning. Läs mer om din rätt att få information.

Målarfärg

I målarfärg kan det finnas hälso- och miljöskadliga ämnen. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på produktens förpackning så att du vet att du hanterar målarfärgen på ett säkert sätt. De flesta målarfärger består av pigment, bindemedel, lösningsmedel och olika tillsatser.

Pigment är kemiska ämnen som ger färgen dess kulör. Många av de traditionellt använda pigmenten är skadliga, både för målaren och för miljön, men har idag till stor del ersatts av mindre skadliga pigment.

Bindemedel är den del som binder ihop pigmenten, stelnar färgen när den strukits på och får den att torka och fästa vid underlaget. Målarfärg brukar benämnas baserat på vilken typ av bindemedel som använts, till exempel oljefärg eller akrylfärg.

Lösningsmedel har till uppgift att reglera färgens viskositet, det vill säga färgens konsistens. Lösningsmedlet är till för att göra färgen mer lättflytande så att den går lätt att stryka på. Tidigare användes mest organiska lösningsmedel, som exempelvis lacknafta eller terpentin. Organiska lösningsmedel ger bra resultat, men kan orsaka problem hos den som använder produkten i form av torr hud och hudsprickor. Organiska lösningsmedel kan också vara skadligt att andas in, man kan känna sig dåsig och omtöcknad när man målar med sådan färg.

Idag är det vanligare med vattenbaserade färger, men de är tyvärr inte heller helt fria från risker. För att vattenbaserad färg ska vara hållbar innehåller den konserveringsmedel. Många konserveringsmedel kan ge hudallergi i form av eksem, vilket blivit ett problem framför allt för yrkesmålare.

Tillsatser kan ha många olika funktioner i färgen. Vilka tillsatser som används beror på vilken typ av färg det är och vad den ska användas till. Exempel på typiska tillsatser är vidhäftningsmedel, rostskyddsmedel och konserveringsmedel. Lägg inte till antimögelmedel, eller andra tillsatser, till färgen på eget initiativ utan använd bruksfärdig färg. Färgtillverkarna tillsätter de medel som är godkända för ändamålet.

Skydda dig när du målar

Det kan finnas ämnen i färger som kan påverka din hälsa, allt från att du får torr hud till att du kan få en livslång allergi. Därför är det viktigt att du skyddar dig när du använder målarfärg. Har du en gång blivit allergisk mot konserveringsmedel kommer du att vara allergisk mot det ämnet livet ut. Det innebär att du kan få en allergisk reaktion när du använder andra produkter som innehåller konserveringsmedel som till exempel schampo, flytande tvål och hudkrämer.

 • Läs och följ varningsmärkningen på förpackningen.
 • Använd alltid handskar.
 • Tvätta av stänk som kommit på huden. Du ska inte torka bort färgstänk, för då gnuggar du in färgen i huden.
 • Vädra när du målar
 • Låt inte barnen vara med när du använder färger med organiska lösningsmedel som lösningsmedel, exempelvis lacknafta
 • Ställ inte penslar i blöt där barn kan komma åt dem.

Färg kan också innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Tänk därför på inte hälla färgrester i avloppet eller i hushållssoporna, utan lämna alltid färgrester och gamla färgburkar till miljöstationen.

Ställ frågor i butiken när du handlar färg så du kan göra ett medvetet val. Som konsument har du rätt att få veta om färgen kan ge effekter på hälsan eller på miljön. Välj gärna miljöbedömda produkter, för sådana produkter ställs det höga hälso- och miljökrav på produktens innehåll.

Trä

Träskyddsmedel och tryckimpregnerat virke kan innehålla hälso- och miljöskadliga ämnen såsom kreosot, arsenik, krom och koppar.

 • Om du ska bygga något för barn, exempelvis en sandlåda, är det bra att använda obehandlat virke och förstärka träet med olja istället för träskyddsmedel.
 • Använd inte träskyddsbehandlat virke inomhus.
 • Förvara träskyddsmedel utom syn- och räckhåll för barnen.
 • Titta efter varningsmärkningen och läs den tillhörande informationen så att du känner till faran med produkten och vet hur du ska hantera den på ett säkert sätt.

Om du ska köpa träskyddsbehandlat virke

När du ska handla träskyddsbehandlat virke ska den som säljer varan kunna lämna skriftlig information om följande:

 • Verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet.
 • Begränsningar i användningen.
 • Hur virket lämpligen bearbetas.
 • Hälsorisker och skyddsåtgärder.
 • Hur avfall från virket ska tas om hand.

Om du behöver använda ett träskyddsmedel ska du bara köpa de medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Läs mer om trä för utomhusbruk

Kreosotbehandlat trä

Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och luktar tjära. Kreosot framställs ur stenkolstjära och innehåller fler än 200 ämnen varav flera kan vara allergi- och cancerframkallande. I solsken kan virket svettas och de farliga ämnena läcka ut.

Det kan finnas kvar kreosotbehandlat virke på gamla lekplatser och i privata trädgårdar. Sådant virke, exempelvis gamla järnvägssliprar och ledningsstolpar, får inte längre användas på lekplatser. Som privatperson får du bara använda kreosotvirke som är behandlat före 2003. Det får inte heller användas till behållare för odling, i parker, trädgårdar eller anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kan komma i kontakt med huden.

Överblivet kreosotbehandlat virke betraktas som miljöfarligt avfall. Hör med din kommun vad som gäller för sådant avfall.

Här kan du läsa mer om träskydd med kreosot

Spånskivor

I spånskivor kan det finnas ett ämne som heter formaldehyd. Formaldehyd kan ingå i det lim som används när man tillverkar spånskivorna. Ämnet kan ge allergi och det finns regler för hur mycket som får läcka ut från varor. Fråga i butiken vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Läs om din rätt att få information

Mer information

Lyssna på vårt poddavsnitt om att bygga och renovera kemikaliesmart

Senast uppdaterad 5 juni 2024