Tre män som målar botten på en båt.

Det är det viktigt att hålla koll på vilka båtbottenfärger du får använda så att du inte skadar den marina miljön.

Båtbottenfärger – om du måste måla

Innehållsförteckning:

Båtbottenfärger som innehåller biocider kan innebära en risk för vattenlevande organismer. Därför är det bra att i första hand välja andra alternativ när du ska skydda din båtbotten mot påväxt.

Påväxt av exempelvis alger, musslor och havstulpaner på båtbottnar kan vara ett problem då det ökar båtens motstånd i vattnet och därmed också båtens förbrukning av bränsle och utsläpp av avgaser. Men båtbottenfärger med biocider kan innebära utsläpp av skadliga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vattenlevande organismer. Därför är det bra att i första hand försöka hitta alternativ till båtbottenfärger med biocider.

Läs mer om biocider

Regler för båtbottenfärger

Alternativ till båtbottenfärger med biocider

Traditionella båtbottenfärger med biocider är giftiga för växter och djur som finns i vattnet runt båten. Alternativ till färger med biocider kan vara mekaniska metoder eller fysiskt verkande färger. För att minska riskerna för att bottenfärgen påverkar miljön kan du tänka på det här innan du målar:

 • Försök att undvika båtbottenfärger med biocider. Välj i första hand mekaniska metoder för att bli av med påväxten, som högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
 • En annan mekanisk metod är borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Men tänk på att om du målat med en ytmjuk bottenfärg eller en färg med biocider bör du avstå från borsttvättar som saknar uppsamling av slam under båten.
 • Andra mekaniska metoder att skydda skrovet är båtlyft, flytande skrovduk, pontoner, med flera.
 • Det finns också båtbottenfärger som enbart verkar på fysisk väg. Det kan till exempel handla om att färgen bildar en ytstruktur på skrovet där påväxten inte får fäste, och på så sätt hindrar havstulpaner, musslor och alger att växa fast på båtens skrov. Dessa färger kan i vissa fall vara ett alternativ till båtbottenfärger med biocider. Men även fysiskt verkande båtbottenfärger kan innehålla skadliga ämnen som läcker ut i miljön. Därför är det viktigt att du som är intresserad av att köpa en fysiskt verkande båtbottenfärg tittar på varningsmärkningen och läser informationen på produktens förpackning, så att du får kunskap om hur stora risker produkten innebär för hälsan och miljön, innan du köper den. Båtbottenfärger som enbart verkar på fysisk väg behöver inte vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.
 • Om du väljer en båtbottenfärg som innehåller biocider– använd enbart en godkänd båtbottenfärg med rätt användningsområde. Ett godkänt bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas. Följ instruktionerna som finns för produkten och använd medlet på rätt sätt.

Innan du köper en båtbottenfärg med biocider

Båtbottenfärger med biocider behöver godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Syftet med det är att skydda människor och miljö, eftersom båtbottenfärger med biocider kan påverka andra djur och växter än dem man vill bekämpa.

Om du vill köpa en båtbottenfärg med biocider behöver du först ta reda på om produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen. Det kan du ta reda på om du tittar på produktens förpackning.

Följande uppgifter ska finnas på en godkänd produkt:

 • Ett registreringsnummer.
 • Uppgifter om användningsvillkor.
 • Uppgifter om vilken behörighetsklass produkten tillhör.

Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla. Ingen särskild yrkesutbildning krävs. Produkter märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt. Man skiljer även på färger avsedda för fartyg och färger för fritidsbåtar.

Olika villkor på västkusten och ostkusten

Risken för påväxt av havstulpaner, musslor och alger kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet. Detta leder till att påväxten är kraftigare och att det finns fler påväxtarter på västkusten än på östkusten. Därför finns det olika regler för användning av båtbottenfärger med biocider på västkusten och östkusten.

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten

Du kan även hitta uppdaterad information om vilka båtbottenfärger som är godkända att använda i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

För Bottniska viken norr om Örskär eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger med biocider. Där får du enbart använda alternativ till båtbottenfärger med biocider.

Områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna

En kart över Sverige med markeringar över våra kuster som visar vilka olika båtbottenfärger som är tillåtna vid de olika kusterna.

Karta över områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda.

En större bild och textad version finns här

Här finns information till dig som vill importera eller sälja båtbottenfärger (antifoulingprodukter) i Sverige

Om användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats

Med användningsvillkoret ”huvudsaklig förtöjningsplats” syftar man på den egna, fasta, båtplatsen som du äger eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det inte finns godkända färger för dessa områden. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.

För båtar som har sin så kallade huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken, norr om Örskär, eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.

Innan du öppnar din förpackning med båtbottenfärg

När du har valt din båtbottenfärg och fått hem den finns det en hel del att tänka på innan du öppnar produktens förpackning. Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen. Färger med biocider innehåller ett eller flera verksamma ämnen, till exempel koppar. Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergiframkallande ämnen finnas i produkten, och det gäller även fysiskt verkande färger.

Gör så här för att minska risken för hälsa och miljö

 • Var försiktig när du målar eller tar bort färg.
 • Använd ögonskydd, täckande klädsel, handskar och ett munskydd mot exponering och inandning när du ska slipa bort gammal färg eller måla på ny färg.
 • Slipdamm och färgrester ska samlas upp, med hjälp av en presenning eller liknande, och ska behandlas som farligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen.
 • Det finns särskilda rekommendationer för hur du kan minska risken för hälsa och miljö när du tar bort färgen på din båt. Skyddsåtgärder beror på den metod du väljer att använda.
 • Läs mer om hur riskerna för hälsa och miljö kan minskas i Transportstyrelsens rekommendationer om sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov. Länk till annan webbplats.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan leda till skada eller förgiftning.

Läs om märkning och farosymboler

Mer information

Lyssna på vårt poddavsnitt om båtbottenfärger

Senast uppdaterad 24 april 2024