Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning

Innehållsförteckning:

Här hittar du tabeller som sammanfattar vilka verksamma ämnen som undantas från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Förbudet och undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021. Här finns även information om hur du hittar de medel som får användas i de förbjudna områdena.

Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam. För dig som är privatperson hänvisar vi till våra sidor med råd och information till privatpersoner. Där kan du också hitta information om vilka typer av medel du fortfarande får använda, samt en länk till information om vilka medel som du som privatperson inte längre får använda.

Här kan du som privatperson läsa mer om det nya förbudet mot växtskyddsmedel

Hur fungerar undantagen?

Användning av växtskyddsmedel på vissa områden är förbjuden från 1 oktober 2021 enligt 2 kap. 37 §, p 2-6 i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Men Kemikalieinspektionen får ge undantag från det nya förbudet för verksamma ämnen som har begränsade risker. Växtskyddsmedel som innehåller de undantagna ämnena är tillåtna att använda på de områden som det nya förbudet omfattar. Användningen måste alltid vara förenlig med växtskyddsmedlets produktvillkor. Observera också att Kemikalieinspektionens ämnesundantag inte gäller på ängs- och hagmark, där ett generellt förbud mot växtskyddsmedel gäller sedan tidigare.

Så kallade "allmänkemikalier för växtskyddsändamål" samt NIS (nematoder, insekter och spindeldjur) berörs inte av det nya förbudet, eftersom de inte definieras som växtskyddsmedel i EUs växtskyddsmedelsförordning, (EG) nr 1107/2009.

De ämnen i växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen undantagit innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön. De finns förtecknade i två olika lagtexter:

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordning (EU) nr 540/2011,
  • verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till KIFS 2022:3. De flesta av dessa är ämnen som EU bedömer kan bli godkända som lågriskämnen i framtiden.

Växtskyddsmedel för privatpersoner begränsas till medel med samma undantagna ämnen

Kemikalieinspektionen har beslutat att från 17 maj 2021 är det endast de undantagna ämnena med begränsad risk som får ingå i nya eller förnyade produktgodkännanden av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3, som privatpersoner får använda.

Var hittar jag vilka växtskyddsmedel jag får använda på förbudsområdena?

En knapp tredjedel av de undantagna kemiska ämnena, och under hälften av de undantagna mikroorganismerna förekommer idag i godkända växtskyddsmedel i Sverige. I juni 2022 publicerade Jordbruksverket en sammanställning "Växtskyddsmedel med begränsad risk" över de godkända medel i Sverige som innehåller de undantagna ämnena. Där hittar du de medel som får användas inom förbudsområdena. För reglerna kring eventuellt behov av spridningstillstånd hänvisar vi till Naturvårdsverkets information och vägledning om spridning av växtskyddsmedel.

Här hittar du Jordbruksverkets publikation "Växtskyddsmedel med begränsad risk", från juni 2022. Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets publikation visar vilka medel som var tillåtna i juni 2022. För att kontrollera om det skett några ändringar därefter i hur medlet får användas hänvisar vi till Bekämpningsmedelsregistret. Information läggs också ut under året på våra webbsidor för Aktuella beslut, för respektive år. Du kan också prenumerera på vår nyhetsutskick "Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen" där vi listar information av intresse för främst användare och inspektörer, se följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Beskrivning av ämnestabellerna

I vår sammanställning av samtliga undantagna ämnen nedan redovisas kemiska ämnen och mikroorganismer i varsin tabell. I tabellerna finns:

  • ämnesnamnet så som det anges i lagtexten. Om ämnesnamnet är ett annat i Bekämpningsmedelsregistret så anger vi även det, i parentes.
  • uppgift om i vilken lagtext ämnet är förtecknat. Ämnen som finns i båda lagtexterna redovisas i tabellerna som förtecknade i (EU) nr 540/2011.
  • uppgifter om det finns/inte finns godkända växtskyddsmedel i Sverige som innehåller ämnet och som får användas inom förbudsområdena, alltid endast om användningen är förenlig med medlets produktvillkor.

Tabellerna kan sorteras genom att klicka i kolumnrubrikerna.

Vi kan inte garantera att vår sammanställning som den visas här på webbsidan vid varje tidpunkt är fullständig och korrekt. För vilka undantag som gäller vid varje tidpunkt hänvisar vi därför till de ovan nämnda författningarna och till Bekämpningsmedelsregistret.

Tabell med kemiska ämnen

Tabell 1. Kemiska verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne - kemiskt

Lagtext

Finns ämnet i växtskyddsmedel i Sverige?

Aluminiumammoniumsulfat

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Askorbinsyra

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

FEN 560 (bockhornsklöverfrö i pulverform)

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fett: Restprodukter från destillering av fett

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Fettsyror C7–C20: Pelargonsyra

KIFS 2022:3

Godkända medel finns. (Produkter som även innehåller glyfosat är ej undantagna)

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C7-C18 och C18 omättade kaliumsalter

(Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Fettsyror C7–C20: Kaprinsyra

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Fettsyror C7–C20: Kaprylsyra

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Fettsyror C7–C20: Laurinsyra

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fettsyror C7–C20: Oljesyra

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C8-C10 metylestrar

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fettsyror C7–C20: Metyloktanoat

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fettsyror C7-C20: Metyldekanoat

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fiskolja

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Fjärilsferomoner med raka kolkedjor

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Fårtalg

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Gibberellinsyra

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Gibberelliner
(Gibberelliner GA4/G7)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Heptamaloxiloglukan

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Hydrolyserade proteiner

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Järn(II)sulfat
(Järn(II)sulfat, Järn(II)sulfatheptahydrat)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Kalciumkarbonat

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Kaliumvätekarbonat

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Kvartssand

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.
(Godkännande krävs för medel för viltavskräckning.)

Maltodextrin

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Prohexadion
(Prohexadionkalcium)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Rapsolja och rybsolja

KIFS 2022:3

Inga godkända (finns produkter som även innehåller pyretriner, dessa är ej undantagna från förbudet).

Svavel

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Urea

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Vitlöksextrakt

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Ättiksyra

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

24-Epibrassinolid

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

ABE-IT 56 (beståndsdel av lysat av Saccharomyces cerevisiae stam DDSF623)

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Blodmjöl

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Cerevisan

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

COS-OGA

(EU) 540/2011

Godkända medel finns (NYTT januari 2023)

Järn(III)fosfat

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Järnpyrofosfat

(EU) 540/2011

Godkänt medel finns

Laminarin

(EU) 540/2011

NYTT: Godkänt medel finns (fr o m 16 november 2023)

Lavandulylsenecioat

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Natriumvätekarbonat

(EU) 540/2011

Inga godkända medel (dock ännu godkänd som allmänkemikalie för vissa växtskyddsändamål. Se Jordbruksverkets sammanställning för användningsområden).

Vattenextrakt från groddade fröer av söt Lupinus albus

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.


Tabell med mikroorganismer

Tabell 2. Verksamma ämnen som är mikroorganismer och som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne – mikroorganism

Lagtext

Finns ämnet i Växtskyddsmedel i Sverige?

Adoxophyes orana GV, stam BV-0001

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Bacillus firmus I-1582

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Bacillus subtilis stam QST 713
(Bacillus amyloliquefaciens QST 713)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stammarna ABTS-1857 och GC-91

(B. thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) stam AM65-52

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stammarna ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 och EG 2348

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Beauveria bassiana stammarna ATCC 74040 och GHA

(B. bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4)

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Candida oleophila stam O

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

(C. pomonella granulovirus isolat V15 (GV-0013)

(EU) 540:2011

Godkända medel finns.

Gliocladium catenulatum, stam J1446

Se Clonostachys rosea stam J1446 

(EU) 540:2011

Godkända medel finns.

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Lecanicillium muscarium (tidigare Verticillium lecanii) stam Ve 6

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Pythium oligandrum M1

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Trichoderma asperellum (tidigare T. harzianum) stammarna ICC012, T25 och TV1

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Trichoderma asperellum (stam T34)

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) stammarna IMI 206040 och T11

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Trichoderma atroviride stam I-1237

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Trichoderma gamsii (tidigare T. viride) stam ICC080

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Trichoderma harzianum stammarna T-22 och ITEM 908

KIFS 2022:3

Godkända medel finns.

Zucchinigulmosaikvirus, svag stam

KIFS 2022:3

Inga godkända medel.

Akanthomyces muscarius Ve6 (tidigare Lecanicillium muscarium stam Ve6)

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Ampelomyces quisqualis stam AQ10

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Bacillus amyloliquefaciens stam AH2

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Bacillus amyloliquefaciens stam IT-45

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Bacillus subtilis stam IAB/BS03

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Clonostachys rosea stam J1446
(tidigare Gliocladium catenulatum stam J1446)

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Isaria fumosorosea Apopka stam 97 (tidigare Paecilomyces fumosoroseus)

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Pasteuria nishizawae Pn1

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Pepinomosaikvirus, milt isolat VC 1

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Pepinomosaikvirus, milt isolat VX 1

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Pepinomosaikvirus, stam EU, milt isolat Abp1 och
pepinomosaikvirus, stam CH2, milt isolat Abp2

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Pepinomosaikvirus, stam CH2, isolat 1906

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Phlebiopsis gigantea stam FOC PG 410.3

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Phlebiopsis gigantea stam VRA 1835

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Phlebiopsis gigantea stam VRA 1984

(P. gigantea (Fr.) Jül. stam 1984)

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Purpureocillium lilacinum stam PL11

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Saccharomyces cerevisiae stam LAS02

EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis stam K61)

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.

Trichoderma atroviride stam AGR2

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Trichoderma atroviride stam AT10

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Trichoderma atroviride stam SC1

(EU) 540/2011

Inga godkända medel.

Verticillium albo-atrum (tidigare Verticillium dahliae) stam WCS850

(EU) 540/2011

Godkända medel finns.


Senast uppdaterad 8 april 2024