Riktvärden för ytvatten

Riktvärdena för ytvatten anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne. De är ett verktyg vid bedömning av miljökvaliteten i svenska vattendrag. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för dessa riktvärden.

Riktvärden för växtskyddsmedel används för utvärdering av växtskyddsmedelshalter i ytvatten inom den nationella miljöövervakningen. Riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten har på uppdrag av Naturvårdsverket tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne i vattnets ekosystem.

Du hittar information om riktvärdena på Naturvårdverkets webbsida om Miljöövervakning på jordbruksmark under rubriken "Mätningar av växtskyddsmedel". Där finns även en länk till ett dokument med själva riktvärdena.

Här hittar du information om riktvärdena hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Mer information

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister hittar du information om enskilda växtskyddsmedel och hur de får användas. Länk till annan webbplats.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 15 november 2022