Biologiska bekämpningsmedel

Innehållsförteckning:

Ett biologiskt bekämpningsmedel är en bioteknisk organism och vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas. Sådana fiender kan vara mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar eller makroorganismer såsom nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur, så kallade NIS.

Biotekniska organismer

Biotekniska organismer är produkter som består av eller innehåller levande organismer och som har framställts i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte. Vissa biotekniska organismer kan vara genmodifierade organismer, GMO. Det är olika regler som gäller om den biotekniska organismen består av mikroorganismer eller makroorganismer.

Mikroorganismer som biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer ska, på samma sätt som kemiska bekämpningsmedel, vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer omfattas av EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Mikroorganismer som är genetiskt modifierade måste dessutom följa regler för genmodifierade organismer, GMO.

Läs mer om reglerna för genmodifierade organismer, GMO

Makroorganismer (NIS) som biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) behöver sedan den första juli 2016 inte ha ett godkännande för produkten från Kemikalieinspektionen. Däremot behöver den biologiska arten vara godkänd för att få användas som bekämpningsmedel. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att pröva och godkänna de arter av NIS som får användas som biologiska bekämpningsmedel.

Naturvårdsverket har hittills beslutat om godkännande av 34 arter för användning som biologiska bekämpningsmedel. Alla de arter som fanns i tidigare godkända bekämpningsmedel är nu istället godkända som art. Naturvårdsverket kan också besluta om villkor för användningen och vilka villkor som gäller för de olika arterna framgår av Naturvårdsverkets förteckning över godkända arter.

Läs mer om godkännande av NIS på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För genmodifierade NIS gäller särskilda regler och prövningen görs fortfarande av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om reglerna för genmodifierade organismer, GMO

Användning av biologisk bekämpning

Biologiska bekämpningsmedel används framförallt i växthus, men även på friland. Mikroorganismer används bland annat för betning av utsäde. Biologisk bekämpning ingår som en viktig komponent i integrerat växtskydd, som är en kombination av olika åtgärder mot skadegörare. Integrerat växtskydd är i sin tur en viktig del av hållbar användning av växtskyddsmedel inom EU.

De organismer som används för biologisk bekämpning lever vanligtvis bara så länge målorganismerna finns kvar. När de biologiska bekämpningsorganismerna dör bryts de snabbt ned i miljön. De skadeorganismer som bekämpas har svårt att bygga upp resistens mot medlet, eftersom verkningsmekanismerna kan vara komplicerade. Ett biologiskt medel är oftast mer specifikt än ett kemiskt, vilket minskar risken för skador på andra organismer än de som ska bekämpas.

Biologiska bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, får inte ha skadliga effekter på ekosystem utanför det område där de används. Därför ska sådana organismer som används för biologisk bekämpning antingen vara naturligt förekommande i svensk miljö, eller sakna förmåga att kunna etablera sig här.

Nematoder, insekter eller spindeldjur får oftast användas av var och en. Många mikroorganismer får bara användas yrkesmässigt.

Regler för biologiska bekämpningsmedel

Här hittar du reglerna för växtskyddsmedel

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 9 april 2024