Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

Innehållsförteckning:

EU:s nya gödselmedelsförordning ändrar EU:s växtskyddsmedelsförordning så att växtbiostimulanter definieras och undantas från växtskyddsmedelsförordningen. Ändringarna gäller från och med 15 juli 2019.

Ändring av EU:s växtskyddsmedelsförordning

I juni 2019 beslutades en ny förordning för EU-gödselmedel, förordning (EU) 2019/1009. Den nya gödselförordningen ändrar tillämpningsområdet för EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009. De artiklar som ändras i växtskyddsmedelsförordningen är artikel 2, 3 och 80. Ändringarna ska tillämpas från den 15 juli 2019.

En biostimulant har tidigare betraktats antingen som ett gödselmedel eller som ett växtskyddsmedel beroende på produktens syfte och funktion. Sådana produkter har därför omfattats antingen av EU:s tidigare gödselförordning nr 2003/2003 eller av EU:s växtskyddsmedelsförordning. I och med ändringarna i den nya förordningen för EU-gödselmedel blir det tydligare vad som är en växtbiostimulant och att dessa produkter inte betraktas som ett växtskyddsmedel utan ska undantas EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Det finns sedan tidigare godkända växtskyddsmedel i Sverige som uppfyller den nya definitionen av en växtbiostimulant. Dessa produkter kommer att betraktas som växtskyddsmedel tills dess att deras produktgodkännanden löper ut.

Det här innebär ändringarna i korthet

De nya bestämmelserna som ändrar EU:s växtskyddsmedelsförordning finns i artikel 47 i gödselmedelsförordningen nr 2019/1009. Ändringarna i EU:s växtskyddsmedelsförordning innebär i korthet:

  • Artikel 2.1.b ändras så att förordningens tillämpningsområde inte längre omfattar växtbiostimulanter.
  • I Artikel 3 läggs det till en definition av vad som är en växtbiostimulant.
  • I Artikel 80 införs en övergångsbestämmelse som innebär att ett produktgodkännande baserat på en ansökan som lämnats in före 15 juli 2019 fortsätter att gälla till det löper ut.

Här hittar du ändringarna i sin helhet

Den juridiskt gällande lydelsen av artiklarna är publicerade i artikel 47 till gödselmedelsförordningen nr 2019/1009. Den fullständiga lydelsen av artikel 47 är:

Artikel 47

Ändringar av förordning (EG) nr 1107/2009

Förordning (EG) nr 1107/2009 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1 b ska ersättas med följande:

"b) Att påverka växternas livsprocesser, t.ex. ämnen som påverkar deras växande på ett annat sätt än som näringsämne eller växtbiostimulant."

2. I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

"34. växtbiostimulant: en produkt som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten eller växtens rotzon:
a) Näringsutnyttjande.
b) Tolerans mot abiotisk stress.
c) Kvalitetsegenskaper.
d) Tillgänglighet till näringsämnen i jorden eller rotzonen."

3. I artikel 80 ska följande punkt läggas till:

"8. För en produkt som tidigare har beviljats produktgodkännande enligt artikel 32.1 baserat på en ansökan som lämnats in före den 15 juli 2019, och som efter detta datum omfattas av definitionen i artikel 3.34, ska denna förordning fortsätta att gälla under den period som anges i produktgodkännandet."

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter (pdf, 1240 kB) Länk till annan webbplats.
(senast konsoliderad 2019-06-25)

Senast uppdaterad 2 juni 2022