Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Utvärderingen av ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel blev försenad. EU-kommissionen har därför administrativt förlängt nuvarande godkännande till den 15 december 2023. På den här sidan hittar du även aktuell information om vad som gäller för enskilda medel med glyfosat i Sverige. Sedan oktober 2021 gäller ett förbud för användning av växtskyddsmedel i vissa områden, vilket berör medel med glyfosat.

Godkännande av ämnet glyfosat inom EU

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen, men beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

EU-kommissionen har administrativt förlängt godkännandet av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel till den 15 december 2023 eftersom utvärderingen av ämnet blev försenad. Förseningen berodde på det mycket omfattande material med synpunkter som kom in under samråden.

I juli 2023 presenterade Efsa sina slutsatser från utvärderingen. Därefter är det nu EU-kommissionen som ska fatta beslut om glyfosat i samråd med medlemsländernas regeringar. I det arbetet har EU-kommissonen den 19 september 2023 presenterat ett utkast med förslag till förnyat godkännande för glyfosat. Förslaget hittar du i EU-kommissionens information om glyfosat på deras webbplats.

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om förseningen av utvärderingen av glyfosat i nyhet från Efsa Länk till annan webbplats.

År 2017 föreslog EU-kommissionen att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i ytterligare fem år. Förslaget fick stöd av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer efter omröstning. Sverige som medlemsland deltog i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Ett konsortium bestående av nio företag lämnade år 2019 in en ansökan om förnyat godkännande för glyfosat. EU:s medlemsländer kom då överens om att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt skulle ansvara för utvärderingen av glyfosat vid omprövning av godkännandet. Ländernas arbete med utvärderingen har kunnat följas på EU-kommissionens webb.

De fyra länderna är klara med sin gemensamma utvärdering och deras utkast till bedömningsrapport och förslag till klassificering lämnades i juni 2021 till de europeiska myndigheterna Echa och Efsa för granskning och publicering. Den 23 september 2021 publicerade Efsa och Echa bedömningsrapporten och förslaget till klassificering. Samtidigt öppnade de båda myndigheterna för offentligt samråd. Samrådet var öppet fram till den 22 november 2021 och då fanns det möjlighet för tredje part samt övriga medlemsländer att lämna synpunkter och information. De kommentarer och synpunkter som har kommit in besvaras och ytterligare material som har skickas in granskas. Därefter organiserar Efsa och Echa expertdiskussioner.

Läs mer om utvärderingens förslag om glyfosat i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

Läs mer om utvärderingsgruppens arbete på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Medel med glyfosat godkända i Sverige

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste vara godkänt i varje land där det ska användas. Det är Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännanden för växtskyddsmedel som ska användas i Sverige.

I avsnitten nedan framgår vad som gäller för enskilda medel. Mer information om besluten för enskilda medel, till exempel ändrade användningsvillkor, hittar du i vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats..

Nya produktgodkännanden

Under år 2019 och 2020 har det beslutats om nya godkännanden för produkterna Credit Xtreme med registreringsnummer 5602, Gallup 360-K med registreringsnummer 5550 och KRYPT 540 med registreringsnummer 5551. De innehåller alla glyfosat som verksamt ämne och är godkända till den 15 december 2023.

Förnyade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om förnyat produktgodkännande för nio produkter. De sju förnyade produktgodkännandena, som beslutades innan glyfosat fick administrativt förlängt godkännande, gäller till den 15 december 2023. De två förnyade produktgodkännandena, som har beslutats efter den administrativa förlängningen, gäller till 2024-12-15. Produkterna har i de flesta fall fått nya registreringsnummer och till viss del ändrade användningsvillkor. Det betyder att produkter med äldre registreringsnummer ska fasas ut. Anståndsperioderna för utfasning av produkter med äldre registreringsnummer är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabell 1 och 2 kan du se vad som gäller för enskilda produkter.

Tabell 1. Produkter som fått förnyat produktgodkännande med nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Äldre reg nr

Nytt produkt­namn

Nytt reg nr

Gäller till och med

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

Gallup Hi-Aktiv

5517

2023-12-15

Barclay Gallup Biograde 360

4812

Gallup Biograde 360

5518

2023-12-15

Glypper

5043

-

5519

2023-12-15

Roundup Ultra

3937

-

5773

2023-12-15

Roundup Flex

5065

-

5844

2023-12-15

Roundup Flick

5297

-

5845

2023-12-15

Glyphomax 480

5109

-

5750

2023-12-15

Roundup PowerMax

5869

-

5830

2024-12-15

Roundup Plug

5831(oförändrat)

-

5831(oförändrat)

2024-12-15

Tabell 2. Utfasning av produkter med äldre registreringsnummer

Produkt­namn

Äldre reg nr

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

2019-06-30

2020-06-30

Barclay Gallup Biograde 360

4812

2019-06-30

2020-06-30

Glypper

5043

2019-06-30

2020-06-30

Roundup Ultra

3937

2022-12-31

2023-12-31

Roundup Flex

5065

2023-04-30

2024-04-30

Roundup Flick

5297

2023-04-30

2024-04-30

Glyphomax 480

5109

2023-04-30

2024-04-30

Roundup PowerMax

5296

2023-04-30

2024-04-30

Roundup PowerMax

5830

2023-07-31

2024-07-31

Roundup Plug

5718

2023-04-30

2024-04-30

Godkännanden som upphör

För produkterna Roundup E, Roundup Gel, Roundup Gel Max, Roundup Q och Roundup Terrace, som hade en administrativ förlängning till den 31 oktober 2021, har företagen valt att återta sina ansökningar om förnyade produktgodkännanden.

För produkterna Glypro Bio och Glyphomax Bio, som hade en administrativ förlängning till 2021-03-31, har företagen valt att återta sina ansökningar om förnyat produktgodkännande.

För produkterna Jablo (inklusive Spectra PHT-0011-4972) och Roundup Gold ST, som var administrativt förlängda till 31 juli 2020, valde företagen att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.

För produkten Envision, som var administrativt förlängd till 31 december 2019, valde företaget att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.

För sju produkter med glyfosat valde företagen redan från början att inte ansöka om förnyat produktgodkännande.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat om anståndsperioder för utfasning av samtliga ovanstående produkter. Anståndsperioderna är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabell 3 ser du vilka tider som gäller för varje enskild produkt.

Tabell 3. Produkter med godkännanden som upphör och fasas ut

Produkt­­namn

Reg nr

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Roundup Terrace

4996

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Q

4562

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Gel Max

5305

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Gel

5066

2022-04-30

2023-04-30

Roundup E

5118

2022-04-30

2023-04-30

Glypro Bio

4753

2021-06-30

2022-06-30

Glyphomax Bio

4457

2021-06-30

2022-06-30

Jablo

Gäller även för Spectra, som har ett parallell­handels­tillstånd

4972

2021-01-31

2022-01-31

Roundup Gold ST

4969

2021-01-31

2022-01-31

Envision

4490

2020-06-30

2021-06-30

Roundup G

4036

2019-07-01

2020-07-01

Kvick Down Bio

4367

2019-07-01

2020-07-01

Glyfonova Bio

4471

2019-07-01

2020-07-01

Touchdown Premium

4472

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio Spray

Gäller även för Keeper Total S som har parallell­handels­tillstånd och för Combat Spray som är ett ytterligare namn.

4489

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio

Gäller även för Keeper Total K som har parallell­handels­tillstånd och för Combat som är ett ytterligare namn.

4504

2019-07-01

2020-07-01

Resolva Weedkiller

5244

2019-07-01

2020-07-01

Clinic Up, som har ett parallell­handels­tillstånd knutet till Barclay Gallup Biograde 360, reg nr 4812, fasas också ut

-

2019-07-01

2020-07-01

Begränsningar för medel med glyfosat i Sverige

Regeringen har beslutat om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Beslutet kommer att beröra växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och som är godkända för användning i dessa områden.

Läs mer om regeringens förbud mot växtskyddsmedel i vissa områden.

Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Användning av glyfosat i Sverige

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel för yrkesmässig användning i Sverige . År 2017 var försäljningen av glyfosat i Sverige 485 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.

Senast uppdaterad 20 september 2023