Glyfosat

Innehållsförteckning:

Glyfosat är ett ämne som används i växtskyddsmedel för att bekämpa ogräs. Det är det mest använda verksamma ämnet i växtskyddsmedel i världen. EU-kommissionen har beslutat att glyfosat ska fortsätta att vara godkänt i växtskyddsmedel inom EU till och med den 15 december 2033.

Glyfosat får fortsätta användas i växtskyddsmedel

Enligt EU:s Växtskyddsmedelsförordning måste alla verksamma ämnen vara godkända på EU-nivå. Verksamma ämnen kallas de ämnen som ger växtskyddsmedel deras avsedda effekt. Den senaste utvärderingen av glyfosat inleddes 2020 och hösten 2023 lade EU-kommissionen fram ett förslag till förnyat godkännande för glyfosat. Medlemsstaternas omröstningar om förslaget fick inte en kvalificerad majoritet, varken för eller emot. Det innebar att ansvaret för att ta ett beslut övergick till EU-kommissionen. Den 28 november fattade EU-kommissionen beslut om att ämnet får fortsätta att användas i växtskyddsmedel. Godkännandet gäller till och med 15 december 2033.

Läs EU-kommissionens beslut om förnyat godkännande för glyfosat som verksamt ämne. Länk till annan webbplats.

Läs mer om det förnyade godkännandet för glyfosat i Kemikalieinspektionens nyhet.

Bedömningar som låg till grund för beslutet

Till grund för beslutet låg utvärderingen från fyra medlemsländer som EU utsett, slutsatserna från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) samt den faroklassificering av glyfosat som gjordes av EU:s kemikaliemyndighet (Echa). Efsas bedömning var att inga kritiska problemområden kunde identifieras när det gäller effekterna av glyfosat på miljön och på människors och djurs hälsa. Slutsatsen blev att rätt hanterat så kan glyfosat användas utan att det uppstår oacceptabla risker.

Det här är glyfosat

Glyfosat är ett verksamt ämne i ogräsmedel. Glyfosat verkar genom att hämma en livsprocess som finns hos alla växter. Växtskyddsmedel med glyfosat kan därför inte användas mot ogräs i växande lantbruksgrödor eftersom det även dödar grödorna.

Växtskyddsmedel med glyfosat används

 • på åkrar innan grödan kommit upp ur jorden eller efter att grödan skördats och förts bort
 • utanför åkermark för att döda oönskad växtlighet på till exempel banvallar eller grusplaner
 • mot vissa invasiva växter.

Glyfosat kan även användas för att vissna ner grödor för att underlätta skörden. I Sverige är det sedan länge otillåtet att använda glyfosat för nedvissning av spannmål. Därför hittas inte resthalter av glyfosat i svenskodlade spannmålsprodukter. I många andra länder inom EU har det däremot varit tillåtet att använda glyfosat för att vissna ner grödor. I det nu förnyade godkännandet står att inga grödor får nedvissnas med växtskyddsmedel som innehåller glyfosat.

I Sverige finns sedan oktober 2021 ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, kolonilotter och på skolgårdar. Medel med glyfosat omfattas av förbudet.

Så går utvärderingsprocessen av verksamma ämnen till

Godkännanden av verksamma ämnen inom EU är alltid tidsbegränsade. För att få ett förnyat godkännande ska ämnena riskbedömas och utvärderas på nytt med viss regelbundenhet. Det är Efsa som koordinerar processen för utvärdering av verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Utvärderingen görs av en eller flera medlemsstater som EU utsett och diskuteras också av experter från alla medlemsländernas behöriga myndigheter, inklusive Norge och Schweiz). Baserat på slutsatserna från Efsas process lägger EU-kommissionen fram förslag till beslut. Om utvärderingen visar att kraven för godkännande uppfylls föreslår kommissionen ett förnyat godkännande. Om medlemsstaternas omröstning inte leder till en kvalificerad majoritet för eller emot Kommissionens förslag behöver Kommissionen själva ta ett beslut grundat på den vetenskapliga bedömningen.

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om utvärderingsgruppens arbete på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Växtskyddsmedel måste alltid vara godkända i det land de ska användas

När ett verksamt ämne får ett förnyat godkännande inom EU så behöver även alla produkter med ämnena utvärderas på nytt i de medlemsstater där de ska användas. En ansökan om förnyat produktgodkännande ska skickas in inom 3 månader efter det att godkännandet av det verksamma ämnet som ingår i växtskyddsmedlet har förnyats och ska tillämpas. Företag som vill fortsätta att sätta ut växtskyddsmedel med glyfosat på den svenska marknaden måste därför ansöka senast den 15 mars 2024 om ett förnyat produktgodkännande hos Kemikalieinspektion.

Läs mer om svenska växtskyddsmedel som innehåller glyfosat Länk till annan webbplats.

Tidslinje glyfosat

 • Tidigt 1970-tal: Glyfosat börjar användas som verksamt ämne i växtskyddsmedel.
 • 1975: Första växtskyddsmedlet med glyfosat godkänns i Sverige.
 • 2017: EU-kommissionen föreslår att godkännandet för glyfosat ska förlängas. Förslaget får inte stöd av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer. EU-kommissionen fattar beslut om att förlänga godkännandet för glyfosat i fem år.
 • Juni 2020: En utvärdering av en ansökan om förnyat godkännande av glyfosat startar. EU-kommissionen beslutar att en grupp av fyra medlemsländer ska hjälpas åt med den mycket omfattande utvärderingen. Sverige är ett av länderna som deltar och Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet i Sverige.
 • Juni 2021: Utvärderingsgruppen lämnar över sin rapport till EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet och EU:s kemikaliemyndighet. Utvärderingsgruppen har gjort en omfattande vetenskaplig utredning av ämnets effekter på människor och djurs hälsa och på miljön. Slutsatsen i rapporten är att glyfosat uppfyller kriterierna för ett förnyat godkännande och att glyfosat kan användas utan att det uppstår oacceptabla risker när ämnet hanteras enligt godkända användningsvillkor.
 • September 2021: EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet publicerar ett förslag till bedömningsrapport och EU:s kemikaliemyndighet ett klassificeringsförslag för glyfosat. Förslagen grundar sig på resultatet från de fyra ländernas utvärdering. Publiceringen sker i samband med de offentliga samråd som äger rum för att ge andra myndigheter, intresseorganisationer, industrin och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och information.
 • Oktober 2021: Sverige förbjuder användning av växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, kolonilotter och skolgårdar. Bara medel med begränsade risker får användas på sådana platser. Medel med glyfosat omfattas av förbudet och får inte längre användas av privatpersoner.
 • Maj 2022: EU:s kemikaliemyndighet (Echa) meddelar att deras riskbedömningskommitté RAC gjort bedömningen att glyfosat inte ska klassificeras som cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt. Glyfosat får alltså inte någon förändrad klassificering.
 • December 2022: EU-kommissionen fattar beslut om en så kallad administrativ förlängning av glyfosats godkännande till och med den 15 december 2023. Utvärderingsprocessen har dragit ut på tiden på grund av det omfattande material med synpunkter som kommit in under samråden.
 • Juli 2023: Efsa lämnar sina slutsatser till EU-kommissionen.
 • September 2023: EU-kommissionen publicerar ett förslag till beslut om ett förnyat godkännande på 10 år för glyfosat, med delvis nya villkor för användning.
 • Oktober 2023: Omröstning om förslaget bland medlemsstaterna leder inte till kvalificerad majoritet, varken för eller emot. Förslaget lyfts till en omprövningskommitté.
 • November 2023: Förslaget får inte kvalificerad majoritet i omprövningskommittén, varken för eller emot.
 • November 2023: EU-kommissionen beslutar att ge glyfosat ett förnyat godkännande som verksamt ämne till och med den 15 december 2033.

 

Senast uppdaterad 6 december 2023