CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar och rättelser som inte finns med fullt ut i den konsoliderade versionen:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/197 Länk till annan webbplats.av den 19 oktober 2023, den tjugoförsta tekniska anpassningen, ATP21

Läs mer om ändringarna i ATP21

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1435 (pdf, 399 kB) Länk till annan webbplats. av den 2 maj 2023, den tjugonde tekniska anpassningen, ATP20.

Läs mer om ändringarna i ATP19 och ATP20, (ATP19 ingår i den senast konsoliderade förordningstexten ovan).

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten. Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om ändringar i CLP-förordningen

Den 5 december kom Europeiska rådet och Europaparlamentet överens om ändrade regler för hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Överenskommelsen syftar till stärkta och tydligare regler för information om farliga ämnen och blandningar som säljs inom EU.

Läs mer: Nya regler för hur kemikalier ska klassificeras, märkas och förpackas - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Fyra nya faroklasser i CLP

EU-kommissionen har publicerat en ändringsförordning till CLP som inför kriterier för klassificering och märkningskrav för fyra nya faroklasser, förordning (EU) 2023/707.

  • Hormonstörande egenskaper för människors hälsa
  • Hormonstörande egenskaper för miljön
  • Ämnen och blandningar som är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (PBT eller vPvB)
  • Ämnen och blandningar som är långlivade, mobila och toxiska eller mycket långlivade och mycket mobila (PMT eller vPvM) (v står för engelskans 'very')

Läs mer i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/707 (pdf, 925 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om ändringen med de nya faroklasserna Länk till annan webbplats.

Läs mer om de nya faroklasserna hos europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 mars 2024