Mer om PIC-förordningen

Innehållsförteckning:

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC-förordningen) genomför Rotterdamkonventionen i EU. Förordningen reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera kemikalier till länder utanför EU. Importlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå import. Förordningen ställer också krav på produktinformation i form av märkning och säkerhetsdatablad. PIC står för Prior Informed Consent.

Gå till PIC-förordningen

Förordningen ska främja ett delat ansvar och samarbete i den internationella handeln med farliga kemikalier och skydda människors hälsa och miljön genom att information lämnas till utvecklingsländerna om hur farliga kemikalier kan lagras, transporteras, användas och omhändertas på ett säkert sätt. Faroinformationen (märkning och säkerhetsdatablad) ska motsvara de krav som ställs på kemiska produkter i Reach- och CLP-förordningen inom EU. Informationen i förpackningsmärkningen och i säkerhetsdatabladet ska i möjligaste mån lämnas på de officiella språken eller på ett eller flera av de viktigaste språken i destinationslandet.

Den 4 juli 2012 ersatte förordning (EU) 649/2012 om export och import av farliga kemikalier den ursprungliga förordning (EG) nr 689/2008. Den nya förordningen innehåller anpassningar av definitioner till Reach-förordningen, anpassningar till Lissabon-fördraget samt uppdatering av bilaga I där vissa ämnen har tagits bort

Förordning (EU) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier. Länk till annan webbplats.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier. Länk till annan webbplats.

Tekniska riktlinjer för tillämpning av den tidigare förordningen finns i meddelande från den Europeiska kommissionen: Communication from the Commission Länk till annan webbplats..

Exportören anmäler export utanför EU­ ­och importören godkänner den

Exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla om de tänker exportera vissa farliga kemikalier till ett land utanför EU. I en del fall måste mottagarlandet godkänna exporten i förväg.

Bilaga I till PIC-förordningen listar de kemikalier för vilka anmälan om export måste göras i förväg. Bilaga V innehåller en lista över kemikalier som är förbjudna att exportera.

PIC-förordningen kräver också att kemikalier som exporteras ska vara märkta med uppgifter om deras farlighet. De ska vara förpackade enligt EU:s klassificerings- och märkningsregler och ett säkerhetsdatablad ska finnas med.

Hur går exportanmälan till?

Om ämnet finns på bilaga I till PIC-förordningen ska exportören anmäla exporten genom ett webbformulär. Det krävs ett användarnamn och lösenord för att du som exportör ska kunna fylla i de nödvändiga uppgifterna i formuläret. Uppgifterna förs sedan in i ett nytt IT-system, databasen e-PIC, som den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa ansvarar för.

Du måste logga in via Echa Account-portalen innan du använder e-PIC för första gången. Echa måste skapa en så kallad Universal Identifier (LE UUID) för varje exportör och importör.

Gå till Echas REACH-IT Länk till annan webbplats..

Kontakta Echa Helpdesk för att få:

  • en Universal Identifier (LE UUID), antingen genom att registrera dig för ett Echa-konto eller genom att hänvisa till ett redan skapat Reach IT–konto.
  • ditt Reach IT-konto kan du välja att flytta till ett Echa-konto. Reach IT-kontot är fortfarande giltigt som förut, men du kan nu även använda samma konto för att logga in på e-PIC.

Logga in på e-PIC Länk till annan webbplats.

När exportören fyllt i uppgifterna i formuläret skickar Kemikalieinspektionen dem till rätt kontaktperson i mottagarlandet. När mottagarlandet skickat sitt svar med godkännande, aktiverar databasen ett särskilt tullnummer som exportören ska använda vid exporten. Detta gäller för kemikalier som står på del 2 och 3 i bilaga I. Om ämnet endast står med på del 1 i bilaga I behöver exportören inte vänta på godkännande utan kan göra exporten direkt. Godkännande behövs inte heller om kemikalien finns i del 3 i bilaga I och importlandet har publicerat ett positivt importsvar i det så kallade PIC-cirkuläret. Svaren publiceras i databasen för importsvar. Exportören måste dock alltid anmäla exporten i databasen.

Gå till database on import responses. Länk till annan webbplats.

Förordningen gäller inte vid export av kemikalier som förtecknas i bilaga I eller bilaga V (eller blandningar/varor som innehåller sådana ämnen) för forskning och analysändamål i mängder på 10 kg eller mindre per exportör, per år och per importland. Sådan export är alltså undantagen från kraven i förordningen, se artikel 2.3 i förordningen.

För att kunna utnyttja undantaget måste exportören begära ett särskilt referensnummer. Detta kallas att göra en särskild RIN-begäran (Reference Identification Number), se artikel 2.3 andra stycket. Exportören måste även göra en RIN-begäran i de fall då importlandet har gjort undantag från kravet på underrättelse eller vid brådskande export, se fler exempel i artikel 19.2.

Export är möjligt utan förhandsgodkännande

PIC-förordningen tar viss hänsyn till situationen som uppstår då svar uteblir från mottagarlandet. Export kan i sådana fall tillåtas under högst ett år utan att det först finns ett importbeslut från mottagarlandet. Kemikalien måste vara licenserad, registrerad eller auktoriserad i landet som importerar den och beslutet om att ge tillstånd för export måste exportlandet fatta i samråd med den Europeiska kommissionen. Det finns också en del lättnader i reglerna för viss export till länder som är medlemmar av OECD.

För att underlätta tullkontroll har Tullverket infört ett kodsystem som identifierar varje export. Exportörer ska ange dessa koder i sina exportdeklarationer.

Bevaka uppdateringar av bilaga 1

Bilaga 1 till förordningen uppdateras löpande när det kommer nya förbud inom EU, normalt minst en gång per år. Det är därför viktigt att gå igenom alla ändringar för att kontrollera om ett särskilt ämne kräver exportanmälan eller förhandsgodkännande från importlandet innan leveransen får ske.

För vissa kemikalier gäller andra regler

Förutom undantagen för forskning och analys undantas vissa kemikaliekategorier från PIC-förordningens regler. Det gäller främst sådana kemikalier som regleras genom särskild EU-lagstiftning, exempelvis droger, radioaktiva material, avfall, livsmedel och läkemedelsprodukter.

Kemikalieinspektionen deltar som utsedd nationell myndighet (Designated National Authority, DNA) i det EU-gemensamma arbetet att tillämpa Rotterdamkonventionens och EU-förordningens regler.

Läs mer om PIC-förordningen hos Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 maj 2023