Jeans i klädaffär

Det finns gränsvärden för kemiska ämnen i varor, till exempel kläder, skor och andra varor av textil och läder.

Varor av textil och läder – kort om regler

Innehållsförteckning:

Den här informationen riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer varor av textil och läder och vill veta vilka kemikalieregler dina produkter kan omfattas av. Det finns regler för alla varor där textil eller läder ingår, som till exempel kläder,
sängkläder, väskor, skor, inredning eller leksaker.

Textil kan innehålla många olika kemiska ämnen. En del av dem kan orsaka problem för vår hälsa och för miljön.
Ibland uppstår problemen vid tillverkning och användning av textilen, men det kan också vara vid tvätt och när materialet återvinns eller blir till avfall. En vara som innehåller textil eller läder kan omfattas av många olika kemikalieregler. Alla dessa regler gäller parallellt.

Vilket ansvar har jag?

Du som tillverkar, importerar och säljer varor av textil eller läder har ansvar för att produkterna är säkra och att de uppfyller kraven i reglerna. Det gäller även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Om du köper dina varor direkt från en tillverkare eller leverantör utanför EU är det extra viktigt att du ställer krav på varorna du köper, så att du är säker på att de följer EU:s regler.

Vad gäller för min produkt?

Kemikaliereglerna för varor av textil och läder finns i flera olika regelverk. De gäller samtidigt för en och samma produkt. Ofta anger reglerna hur mycket av ett visst farligt ämne som får finnas i produkterna. Krav på märkning finns bara i de fall då varan du säljer är behandlad med en så kallad biocid och varan marknadsförs som till exempel "luktfri" eller "antibakteriell".

Reach-förordningen

I Reach-förordningen finns bland annat regler om förbud och haltgränser för kemiska ämnen i varor. Det finns också krav på att lämna information om innehåll av särskilt farliga ämnen. Dessa regler gäller också för varor av textil och läder.

  • Du måste informera dina kunder om varorna innehåller vissa särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Exempel på sådana ämnen är MCCP ( så kallade) mellankedjiga klorparaffiner i plastbelagd textil eller konstläder. Varor som innehåller sådana ämnen kan du också behöva anmäla till den så kallade SCIP-databasen, se information under avsnittet om avfallsdirektivet.
  • Om du tillverkar eller importerar produkter som innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen i stora volymer, så kan du behöva anmäla detta till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
  • För vissa kemiska ämnen i textil och läder finns det förbud och gränsvärden, så kallade begränsningar. Dessa gäller även vid import och finns i bilaga XVII till Reach. Några exempel är azofärgämnen, nonylfenoletoxilat, formaldehyd, kinolin och sexvärt krom.
  • Om du ska tillverka produkter av textil och läder inom EU så behöver du ha tillstånd för att använda vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller framgår av Reach-förordningens bilaga XIV.

Här kan du kan läsa mer om Reach och kraven på varor.

Avfallsdirektivet

Om dina produkter innehåller särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i Reach, så kan du också behöva lämna information till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det är för att de som hanterar avfall ska veta om innehållet och hur de ska hantera avfallet. Skyldigheten att anmäla till SCIP-databasen gäller företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder. Kravet finns i avfallsdirektivet.

Här kan du läsa mer om kravet på att lämna information till SCIP-databasen.

Förordningen om långlivade organiska föreningar (POP)

Den så kallade POPs-förordningen förbjuder eller begränsar tillverkning, användning och utsläppande på marknaden av ämnen som är särskilt problematiska på grund av sina hälso- och miljöfarliga egenskaper. Förordningen gäller också för varor av textil och läder. Exempel på förbjudna ämnen är kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). De kan förekomma i konstläder. Andra exempel är vissa så kallade bromerade flamskyddsmedel och fluorerade ämnen som bland annat använts för impregnering.

Här kan du läsa mer om POPs-förordningen.

Leksaksdirektivet

Leksaker av textil och läder omfattas också av leksaksdirektivet. Ett generellt krav i leksaksdirektivet är att kemiska ämnen i leksaker inte får innebära någon risk för barnens hälsa. Bland de särskilda kemikaliekraven finns till exempel gränsvärden för vissa flamskyddsmedel i leksaker för små barn och förbud mot ämnen som kan ge cancer, påverka arvsmassan och fortplantningen. Direktivet innehåller också krav på CE-märkning, viss annan märkning och dokumentation.

Här kan du läsa mer om reglerna i leksaksdirektivet.

Biocidförordningen

Ibland är produkter av textil eller läder biocidbehandlade för att de inte ska lukta illa eller för att motverka bakterietillväxt. I EU:s biocidförordning finns regler som innebär att du har ansvar för att varorna du säljer endast är behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Det finns också regler om vilka biocidprodukter som får användas för att behandla textil om behandlingen sker inom EU.

En vara som är behandlad med en biocidprodukt för att skydda själva varan är en så kallad biocidbehandlad vara. Det kan till exempel vara träningskläder som har behandlats med en biocid för att förhindra att plaggen börjar lukta illa eller tyg som behandlats för att förhindra att det förstörs av exempelvis mal. För sådana varor finns det krav på att man ska informera kunden och i vissa fall även märka varan.

Det finns också textilprodukter som har behandlats med en biocid för att skydda användaren av varan, till exempel friluftskläder eller hästtäcken som har behandlats för att hålla borta myggor, fästingar och knott. I de fall som biocidbehandlingen syftar till att skydda användaren av varan, har produkten i första hand en biocidfunktion och är då en biocidprodukt. Den här typen av produkter behöver vara godkända för att få säljas.

Här kan du läsa mer om kraven för biocidbehandlade varor.

Läs mer om varor som behandlats med biocider och som kräver godkännande

Förpackningsdirektivet

Många textil och lädervaror säljs förpackade. Innehållet av vissa tungmetaller i förpackningsmaterial regleras i förpackningsdirektivet. Reglerna innebär att summan av metallerna bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser i förpackningar. Det är viktigt att tänka på att förpackningar även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk som Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här hittar du förpackningsdirektivet.

Produktsäkerhetsdirektivet

Varor som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Du kan läsa mer om produktsäkerhetslagstiftningen hos Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

Hur ser jag till att min produkt följer reglerna?

Du som säljer textil- och lädervaror har ansvar för att produkterna uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver bland annat ha koll på om dina produkter innehåller några farliga ämnen som är förbjudna eller begränsade eller som du behöver informera dina kunder om. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Se till att få information från din leverantör så du vet att varorna uppfyller alla krav som lagstiftningen ställer.

Läs mer om att ställa krav på leverantörer av varor.

Vad händer om min produkt inte uppfyller kraven i lagstiftningen?

Du får inte släppa ut varor av textil och läder på EU-marknaden om de inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Kemikalieinspektionen eller en annan tillsynsmyndighet kan kräva att du rättar till det som är fel om du vill fortsätta att sälja produkten. Du kan få ett förbud mot fortsatt försäljning av den felaktiga produkten och kan behöva dra tillbaka den från dina kunder. För vissa överträdelser kan tillsynsmyndigheterna också besluta om en sanktionsavgift eller skicka in en anmälan om miljöbrott till Åklagarmyndigheten.

Här kan du läsa om Kemikalieinspektionens tillsyn.

Exempel på förbjudna ämnen i varor av textil och läder

Här är några exempel på förbud som finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och som berör varor av textil och läder. Observera att det här bara är exempel.

Ämne

Ämnets förekomst och funktion

Post i bilaga XVII

Nickel

Kan finnas i metallen i detaljer som blixtlås och spännen.

27

Vissa azofärgämnen

Färg.

43

Nonylfenoletoxilater, NFE

Används i textilproduktion bland annat för att tvätta ur överskottsfärg.

46 a

Sexvärt krom, CrVI

Kan finnas i läder som har kromgarvats.

47

Vissa polycykliska aromatiska
kolväten, PAH:er

Kan bildas vid tillverkning av plast eller gummi, t.ex. i belagda
textilier eller textil som består av plast, gummi eller konstläder.

50

Ftalaterna DEHP, DBP, BBP
och DIPB

Mjukgörare i plast eller gummi, t.ex. i belagda textilier eller
textil som består av plast, gummi eller konstläder.

51

Ftalaterna DINP, DIDP och
DNOP

Gäller bara för leksaker/
barnavårdsartiklar. Mjukgörare i plast och gummi, t.ex. i belagda textilier eller textil
som består av plast, gummi eller konstläder.

52

Perfluorkarboxylsyror med 9–14 kolatomer i kedjan (C9-C14 PFCAs), deras salter och C9-C14 PFCA-besläktade ämnen

Högfluorerade ämnen som används för impregnering.

68

33 cancerogena, mutagena
eller reproduktionstoxiska
ämnen, så kallade CMR-ämnen

Till exempel formaldehyd mot skrynklor och för att fixera färgen.

72

Senast uppdaterad 11 december 2023