En kvinna sitter på en blå gymboll i plast, omgiven av färgglada träningsredskap i plast samt ett par gympaskor och en rosa vattenflaska i plast.

Det finns gränsvärden för många olika kemiska ämnen som kan finnas i varor av plast och gummi.

Varor av plast och gummi – kort om regler

Innehållsförteckning:

Den här informationen riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer varor av plast och gummi och vill veta vilka kemikalieregler som dina produkter kan omfattas av. Det finns regler för alla varor där plast eller gummi ingår, som till exempel elektronik, inredning, väskor, skor, träningsredskap eller leksaker. Varor av plast och gummi kan även omfattas av fler kemikalieregler än de vi tar upp här, till exempel om de innehåller andra material.

Plast kan innehålla många olika kemiska ämnen. I alla plastmaterial finns särskilda molekyler som kallas för polymerer. Polymererna är långa kedjor som är uppbyggda av byggstenar som kallas för monomerer. Förutom polymeren kan plast också innehålla olika tillsatsämnen. Det kan antingen vara rester från produktionen eller ämnen som är tillsatta för att ge materialet specifika egenskaper, till exempel göra det mjukare, flamsäkert eller ge det en viss färg. En del av tillsatsämnena kan orsaka problem för vår hälsa och för miljön vid tillverkning och användning, men också när materialet återvinns eller blir till avfall. En vara som innehåller plast eller gummi kan omfattas av många olika kemikalieregler. Alla dessa regler gäller parallellt. Här kan du läsa mer om plast.

Vilket ansvar har jag?

Du som tillverkar, importerar och säljer varor av plast eller gummi har ansvar för att produkterna är säkra och att de uppfyller kraven i reglerna. Det gäller även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Om du köper dina varor direkt från en tillverkare eller leverantör utanför EU är det extra viktigt att du ställer krav på varorna du köper, så att du är säker på att de följer EU:s regler.

Vad gäller för min produkt?

Kemikaliereglerna för varor av plast och gummi finns i flera olika regelverk. De gäller samtidigt för en och samma produkt. Ofta anger reglerna hur mycket av ett visst farligt ämne som får finnas i produkterna.

Reach-förordningen

I Reach-förordningen finns bland annat regler om förbud och haltgränser för kemiska ämnen i varor. Det finns också krav på att lämna information om innehåll av särskilt farliga ämnen. Dessa regler gäller också för varor av plast och gummi.

  • Du måste informera dina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen som är EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Exempel på sådana ämnen som kan finnas i plast är vissa ftalater (mjukgörande ämnen), flamskyddsmedel, klorparaffiner (mjukgörande och flamskyddande ämnen), PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) ADCA (ett jäsmedel) och vissa metaller. Varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan du också behöva anmäla till den så kallade SCIP-databasen. Mer information om SCIP-databasen finns längre ned på den här sidan under avsnittet om avfallsdirektivet.
  • Om du tillverkar eller importerar produkter som innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen i stora volymer, så kan du behöva anmäla detta till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
  • För vissa kemiska ämnen i plast och gummi finns det förbud och gränsvärden, så kallade begränsningar. Dessa gäller även vid import och finns i bilaga XVII till Reach. Några exempel är kadmium, vissa polyaromatiska kolväten (PAH:er), DEHP och flera andra ftalater som är mjukgörande tillsatsämnen.
    Längst ner på den här sidan hittar du exempel på ämnen som är begränsade och som kan finnas i plast.
  • Om du ska tillverka produkter av plast och gummi inom EU så behöver du ha tillstånd för att använda vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller framgår av Reach-förordningens bilaga XIV.

Här kan du kan läsa mer om Reach och kraven på varor. Länk till annan webbplats.

Avfallsdirektivet

Om dina produkter innehåller särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i Reach, så kan du också behöva lämna information till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det är för att de som hanterar avfall ska veta om innehållet och hur de ska hantera avfallet. Skyldigheten att anmäla till SCIP-databasen gäller företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder. Kravet finns i avfallsdirektivet.

Här kan du läsa mer om kravet på att lämna information till SCIP-databasen. Länk till annan webbplats.

Förordningen om långlivade organiska föroreningar – POPs-förordningen

Den så kallade POPs-förordningen förbjuder eller begränsar tillverkning, användning och utsläppande på marknaden av ämnen som är särskilt problematiska på grund av sina hälso- och miljöfarliga egenskaper. Förordningen gäller också för varor av plast och gummi. Exempel på förbjudna ämnen är kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), vissa bromerade flamskyddsmedel och vissa fluorerade ämnen som kan förekomma i plast.

Här kan du läsa mer om POPs-förordningen. Länk till annan webbplats.

Leksaksdirektivet

Leksaker av plast och gummi omfattas också av leksaksdirektivet. Ett generellt krav i leksaksdirektivet är att kemiska ämnen i leksaker inte får innebära någon risk för barnens hälsa. Bland de särskilda kemikaliekraven finns till exempel gränsvärden för vissa flamskyddsmedel i leksaker för små barn, N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen, och förbud mot ämnen som kan ge cancer, påverka arvsmassan och fortplantningen. Direktivet innehåller också krav på CE-märkning, viss annan märkning och dokumentation. Det är viktigt att tänka på att leksaker även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk som Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här kan du läsa mer om reglerna i leksaksdirektivet. Länk till annan webbplats.

Elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS-direktivet

RoHS-direktivet gäller för elektriska och elektroniska produkter. Dit hör produkter som drivs av ström eller batteri. Många av dessa har till exempel höljen och kablar av plast och komponenter inuti elektroniken som kan innehålla plast. I RoHS-direktivet finns det haltgränser för

  • metallerna kvicksilver, kadmium, bly och sexvärt krom
  • de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE
  • ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP, som används för att göra plast mjuk.

I direktivet finns också krav på CE-märkning samt viss annan märkning och dokumentation. Det är viktigt att tänka på att elektronik även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk som Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här kan du läsa mer om RoHS-direktivet. Länk till annan webbplats.

Biocidförordningen

Ibland är produkter av plast eller gummi biocidbehandlade för att motverka bakterie- eller mögeltillväxt. I EU:s biocidförordning finns regler som innebär att du har ansvar för att varorna du säljer endast är behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Det finns också regler om vilka biocidprodukter som får användas om behandlingen sker inom EU.

En vara som är behandlad med en biocidprodukt för att skydda själva varan är en så kallad biocidbehandlad vara. Det kan till exempel vara en skärbräda eller ett par boxningshandskar. För sådana varor finns det krav på att man ska informera kunden och i vissa fall även märka varan.

Här kan du läsa mer om kraven för biocidbehandlade varor. Länk till annan webbplats.

Förpackningsdirektivet

Många plastvaror säljs förpackade. Innehållet av vissa tungmetaller i förpackningsmaterial regleras i förpackningsdirektivet. Reglerna innebär att summan av metallerna bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser i förpackningar. Det är viktigt att tänka på att förpackningar även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk som Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här kan du läsa mer om förpackningsdirektivet. Länk till annan webbplats.

Produktsäkerhetsdirektivet

Varor som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Du kan läsa mer om produktsäkerhetslagstiftningen på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur ser jag till att min produkt följer reglerna?

Du som säljer plast- och gummivaror har ansvar för att produkterna uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver bland annat ha koll på om dina produkter innehåller några farliga ämnen som är förbjudna eller som du behöver informera dina kunder om. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Se till att få information från din leverantör så du vet att varorna uppfyller alla krav som lagstiftningen ställer.

Läs mer om att ställa krav på leverantörer av varor. Länk till annan webbplats.

Vad händer om min produkt inte uppfyller kraven i lagstiftningen?

Du får inte släppa ut varor av plast eller gummi på EU-marknaden om de inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Kemikalieinspektionen eller en annan tillsynsmyndighet kan kräva att du rättar till det som är fel om du vill fortsätta att sälja produkten. Du kan få ett förbud mot fortsatt försäljning av den felaktiga produkten och kan behöva dra tillbaka den från dina kunder. För vissa överträdelser kan tillsynsmyndigheterna också besluta om en sanktionsavgift eller skicka in en anmälan om miljöbrott till Åklagarmyndigheten.

Här kan du läsa om Kemikalieinspektionens tillsyn. Länk till annan webbplats.

Exempel på förbjudna ämnen i varor av plast och gummi

I tabellen finns några exempel på förbud som finns i bilaga XVII till Reach-förordningen, i POPs-förordningen, RoHS-direktivet och förpackningsdirektivet och som berör varor av plast och gummi. Observera att det bara är exempel på lagstiftningar och ämnen. För vart och ett av exemplen måste du läsa lagtexten för att få den fulla lydelsen av förbudet.

Tabell med några exempel på förbud som kan gälla för varor av plast och gummi.

Ämne

Kort om förbudet

Regelhänvisning

Kadmium och dess föreningar

I varor tillverkade av någon av dessa plaster: PVC, PUR, LDPE, CA, CAB, epoxihartser, MF-hartser, UF-hartser, UP, PET, PBT, transparent/allmänt användbar polystyren, AMMA, VPE, slagtålig polystyren, PP.

Reach bilaga XVII, post 23

Vissa polycykliska aromatiska
kolväten, PAH:er

I delar av plast eller gummi i varor som säljs till konsumenter, om delarna kan komma i kontakt med hud eller munhåla under långvarig eller upprepad kontakt

Reach bilaga XVII, post 50

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Butylbensylftalat (BBP)

Dibutylftalat (DBP)

Diisobutylftalat (DIBP)

I plast och gummi i leksaker, barnavårdsartiklar och andra varor

Reach bilaga XVII, post 51

Diisononylftalat (DINP)

Diisodecylftalat (DIDP)
Di-n-oktylftalat (DNOP)

I plast och gummi i leksaker och
barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen

Reach bilaga XVII, post 52

Perfluorkarboxylsyror med 9–14 kolatomer i kedjan (C9-C14 PFCAs),
deras salter och C9-C14 PFCA-besläktade ämnen

I varor

Reach bilaga XVII, post 68

33 cancerogena, mutagena
eller reproduktionstoxiska
ämnen, så kallade CMR-ämnen


Exempel på ämnen: diisopentylftalat, dihexylftalat.

I kläder eller tillbehör till kläder, andra textilier som kommer i kontakt med huden i motsvarande utsträckning som kläder, och skor. Gäller även varor av konstläder eller andra plastmaterial.

 

Reach bilaga XVII, post 72

Alkaner, C10-C13, klorerade

(klorparaffiner med kort kolkedja, SCCP)

 

I varor

POPs-förordningen, artikel 3.1 och bilaga 1

Hexabrombifenyl (HBB)
Hexabromcyklododekan (HBCDD)
DekaBDE med flera bromerade ämnen

I varor

POPs-förordningen, artikel 3.1 och bilaga 1

Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS)

I varor, halvfabrikat av produkter eller varor eller delar av dem

POPs-förordningen, artikel 3.1 och bilaga 1

Perfluoroktansyra (PFOA)
PFOA-salter
PFOA-besläktade föreningar

I varor

POPs-förordningen, artikel 3.1 och bilaga 1

Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)
PFHxS- salter
PFHxS-besläktade föreningar

I varor

POPs-förordningen, artikel 3.1 och bilaga 1

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Butylbensylftalat (BBP)

Dibutylftalat (DBP)

Diisobutylftalat (DIBP)

I homogent material i elektronik, bland annat i plast

RoHS-direktivet, artikel 4.1 och bilaga II

Polybromerade bifenyler (PBB)

Polybromerade difenyletrar (PBDE)

I homogent material i elektronik, bland annat i plast

RoHS-direktivet, artikel 4.1 och bilaga II

Bly och kadmium

I förpackningsmaterial

Förpackningsdirektivet, artikel 11

Senast uppdaterad 23 februari 2024