Tungmetaller i förpackningsmaterial

Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.
(Senast konsoliderad 2018-07-04).

Ändringsdirektiv och rättelser

Alla ändringsdirektiv och rättelser till direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994.

Genomfört i svensk lagstiftning

Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Förpackningsdirektivet innehåller även bestämmelser om omhändertagande och återvinning av avfall. Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej