Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Tungmetaller i förpackningsmaterial

Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser.

Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Förpackningsdirektivet innehåller även bestämmelser om omhändertagande och återvinning av avfall. Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 mars 2022