Tungmetaller i förpackningsmaterial

Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.
(Senast konsoliderad 2018-07-04).

Ändringsdirektiv och rättelser

Alla ändringsdirektiv och rättelser till direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994.

Genomfört i svensk lagstiftning

Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Förpackningsdirektivet innehåller även bestämmelser om omhändertagande och återvinning av avfall. Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.