Kort om tungmetaller i förpackningsmaterial

Innehållsförteckning:

Alla förpackningar som släpps ut på marknaden och allt förpackningsavfall inom EU omfattas av reglerna i förpackningsdirektivet. I direktivet finns regler för hur mycket av vissa tungmetaller förpackningarna får innehålla.

Se regler för tungmetaller i förpackningsmaterial.

Förpackningsdirektivet

I det så kallade förpackningsdirektivet (94/62/EG) finns regler för hur mycket av vissa tungmetaller förpackningar får innehålla. Reglerna innebär att summan av koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga 100 mikrogram per gram.

Syftet med direktivet är att harmonisera EU:s bestämmelser om hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall. Det är viktigt för att säkerställa en hög miljöskyddsnivå, men även för att säkerställa en fungerande inre marknad inom EU.

Förpackningsdirektivets bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter Länk till annan webbplats..

Förpackningsdirektivet innehåller även bestämmelser om omhändertagande och återvinning av förpackningsavfall. Läs mer om lagar och regler om avfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vilka förpackningar omfattas?

Reglerna omfattar alla förpackningar som släpps ut på marknaden och allt förpackningsavfall inom EU, oavsett vilka material som har använts och vilken sektor det kommer från.

Fler regler som gäller för förpackningsmaterial

Förpackningar är en typ av vara som även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk, till exempel Reach-förordningen och POPs-förordningen. Läs mer om regler för varor.

Det finns också regler för hur förpackningar till farliga kemiska produkter ska vara utformade i CLP-förordningen. Läs mer om reglerna i CLP-förordningen som gäller förpackningar.

Senast uppdaterad 27 mars 2023