Kläder i en affär.

Tillverkare eller importör av varor

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar varor ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Tänk på ett en vara ofta omfattas av flera lagstiftningar som gäller parallellt. Här ser du vad som gäller för dig och dina varor.

Kemikalieregler för varor finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera regelverk som gäller parallellt. Det gäller till exempel leksaker, elektronik och textilier.

Du som tillverkar eller importerar varor behöver veta att varorna uppfyller kemikaliereglerna, eftersom du är ansvarig för de varor du säljer. Därför behöver du ta reda på vilka regler som gäller och ha koll på vad dina varor och material innehåller. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav vid inköp och ha en god kontakt med dina leverantörer ökar möjligheten att du får den information du behöver.

Läs mer om hur du ställer kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor

Vad är en vara?

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är leksaker, kläder, cyklar, möbler och hemelektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Informera om särskilt farliga ämnen i varor

Om du tillverkar eller importerar varor och säljer dem vidare ansvarar du för att informera dina kunder om varorna innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne, ett så kallat SVHC-ämne. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Listan kallas kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen och kravet på information

Läs mer i vårt faktablad "Informera dina kunder om farliga ämnen i varor"

Registrera ämnen till Echa

Om du tillverkar eller importerar varor kan du behöva om registrera ämnen som ingår i varorna. Det gäller om följande villkor är uppfyllda:

  • mängden av ämnet i dessa varor överstiger totalt 1 ton per tillverkare eller importör och år
  • ämnet om ämnet är avsett att avges från varan, till exempel som doft i en handduk

Anmäla ämnen till Echa

Om du tillverkar eller importerar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan du behöva om anmäla ämnena till Echa. Det gäller om följande villkor är uppfyllda:

  • mängden av ämnet i dessa varor överstiger totalt 1 ton per tillverkare eller importör och år
  • ämnet ingår i dessa varor i en koncentration på över 0,1 viktprocent.

Läs mer om anmälan och registrering enligt Reach-förordningen

Alla som levererar varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen på kandidatförteckningen måste sedan 5 januari 2021 anmäla dessa varor till en databas (SCIP-databasen) hos Echa. Regeln finns i EU:s direktiv om avfall.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor till SCIP-databasen

Innehåller varan ämnen som är begränsade i Reach?

För vissa typer av varor finns förbud eller gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får finnas i varan. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Det kan också finnas villkor kopplat till en begränsning, till exempel kan varan behöva märkas på ett visst sätt innan den släpps ut på marknaden. Det innebär att du måste kontrollera att varorna uppfyller kraven i begränsningsreglerna för att få sälja dem. Uppgifter om vilka ämnen som är begränsade finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach

Innehåller varan ämnen som kräver tillstånd enligt Reach?

Om du tillverkar varor som innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper kan du behöva tillstånd för din användning. Kravet på tillstånd gäller ämnen som finns i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Läs mer om tillstånd enligt Reach

Ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Regler med haltgränser för kvicksilver, bly, kadmium, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB eller PBDE samt mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP i elektrisk och elektronisk utrustning finns i det så kallade RoHS-direktivet. Där finns också krav på teknisk dokumentation och CE-märkning av sådan utrustning.

Läs mer om reglerna för elektrisk och elektronisk utrustning, RoHS-direktivet

Ämnen som är förbjudna i varor – POPs

Ett antal långlivade organiska ämnen med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper är förbjudna att användas i varor. Sådana ämnen är till exempel perfluoroktansyra (PFOA) som används vid impregnering av textil, läder och pappersförpackningar samt kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Reglerna finns i EU-förordningen om långlivade organiska föroreningar (POPs).

Läs mer om POPs-förordningen

Är varorna behandlade med biocider?

Om du tillverkar eller importerar en biocidbehandlad vara ansvarar du för att varan uppfyller kraven i EU:s biocidförordning. En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Reglerna omfattar bland annat krav på att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Dessutom finns särskilda märkningskrav för biocidbehandlade varor. Exempel på biocidbehandlade varor är träningskläder eller köksredskap som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Läs mer om reglerna för biocidbehandlade varor

Regler om leksaker

Det så kallade leksaksdirektivet reglerar kemiska ämnen i leksaker. Reglerna innebär bland annat förbud mot ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka reproduktionen. För ett 20-tal ämnen, främst metaller, finns en gräns för hur mycket som får läcka ut (migrera) ur leksaken. Det finns även regler för vissa doftämnen och krav på teknisk dokumentation och CE-märkning i direktivet.

Läs mer om reglerna för leksaker

Produktsäkerhetslagen

Varor som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Omfattas din vara av ytterligare regler?

Beroende på vilken typ av vara du tillverkar eller importerar kan det finnas ytterligare kemikaliekrav i andra EU-gemensamma regler. Exempelvis finns regler för tungmetaller i förpackningar och haltgränser för kadmium och kvicksilver i batterier.

Läs mer på sidan om EU-gemensam lagstiftning

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i varor. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsningen av formaldehyd i träbaserade skivor och kvicksilver i vissa varor.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

För vissa varor finns ytterligare kemikalieregler hos andra myndigheter, till exempel:

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett 50-tal olika EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Där kan du söka efter information om hur ämnena i dina varor är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Länk till EUCLEF, sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 maj 2023