Försäljare av målarfärger och andra kemiska produkter.

Du ska kunna informera dina kunder om hur produkterna ska hanteras på ett säkert sätt.

Distributör

Innehållsförteckning:

Om du är distributör och säljer kemiska produkter ska du se till att produkterna är korrekt märkta och förpackade och att de förvaras på rätt sätt. Om du säljer varor ska du kunna informera dina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen och hur de ska hanteras på ett säkert sätt. Säljer du bekämpningsmedel krävs det att de är godkända för att få säljas och användas i Sverige.

Distributör är ett samlingsbegrepp för exempelvis grossister, återförsäljare och detaljhandlare. Du är distributör om du köper in en kemisk produkt eller en vara från ett företag, antingen i Sverige eller inom EU, i syfte att sälja den vidare till konsumenter eller andra företag. Det gäller oavsett om du säljer direkt från ett lager, i butik, i varuhus eller via internet. Köper du kemiska produkter eller varor från länder utanför EU betraktas du även som importör.

Kemiska produkter och varor – vilken är skillnaden?

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. Beroende på om du är distributör av en kemisk produkt eller en vara ställs det olika krav på dig i olika regelverk. En och samma kemiska produkt eller vara kan omfattas av flera regelverk.

Kemisk produkt

Färgburkar med öppna lock som innehåller målarfärg i olika kulörer.

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Är du distributör av kemiska produkter? Se vad som gäller dig.

Vara

En ljusgrön cykelsadel med som är dekorerad med runda prickar i ljusare och mörkare gröna nyanser.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Är du distributör av varor? Se vad som gäller dig.

Du ansvarar för din verksamhet

Du som köper in kemiska produkter eller varor för lagring och vidare försäljning har ett ansvar att bedöma vilka risker produkterna kan medföra. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in. Säljer du produkterna vidare ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Undvik farliga kemiska produkter och varor som kan ersättas av mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen.

Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att välja bort farliga ämnen och produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö.

Gå till PRIO - ett verktyg för substitution

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Läs mer om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om din verksamhet är tillstånds- och anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas du av krav på egenkontroll och att upprätta en kemikalieförteckning enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Syftet med en kemikalieförteckning är att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och om de utgör någon risk.

Läs mer om verksamhetsutövares egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för regler i syfte att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor exempelvis med brandfarliga och explosiva varor. De ansvarar även för regler för farligt gods samt regler för att förhindra att kemikalier används i brottsligt syfte.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Tänk också på att det finns regler hos andra myndigheter som innebär att du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet eller dina produkter. Du kan till exempel behöva göra en anmälan till kommunen för att få starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter enligt regler i miljöbalken. Därför kan det vara bra att du kontaktar miljökontoret i din kommun innan du startar din verksamhet.

Senast uppdaterad 11 mars 2024