Målare som rollar en vägg.

Som användare av kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor ansvarar du för att läsa och följa produktinformationen.

Slutanvändare

Innehållsförteckning:

Du är slutanvändare om du lagrar och använder kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor i din yrkesmässiga verksamhet utan att sälja dem vidare. Exempel på slutanvändare är bilverkstäder, hantverkare, städfirmor och lantbrukare. Tänk på att du som slutanvändare av en produkt är ansvarig för att din användning är tillåten. Välj en leverantör som du har förtroende för och som kan hjälpa dig att välja produkter som är tillåtna och som uppfyller kemikalielagstiftningen. Tänk på att du som slutanvändare även är importör om du köper dina produkter från leverantörer utanför EU/EES.

Kemiska produkter och varor – vilken är skillnaden?

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. Beroende på om du är slutanvändare av en kemisk produkt eller en vara ställs det olika krav på dig i olika regelverk. En och samma kemiska produkt eller vara kan omfattas av flera regelverk.

Kemisk produkt

Flaskor med tändvätska, lampolja etcetera.

Tändvätska, rengöringsmedel och lacknafta är exempel på kemiska produkter.

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Tänk på att förpackningen, till exempel flaskan eller burken, till en kemisk produkt betraktas som en vara och därmed omfattas av regler för varor.

Vara

Kläder, skor, ett skärp, en plånbok och en mobiltelefon.

Kläder, lädervaror och mobiltelefoner är exempel på varor.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Ditt ansvar att läsa och följa information

För kemiska produkter lämnas vanligen produktinformation i form av märkning på förpackningen och i säkerhetsdatablad. Produktinformationen ska informera användaren om farorna med produkten och hur den kan hanteras på ett säkert sätt. Information om säker användning finns ofta även i bruksanvisningen. För bekämpningsmedel finns också information om villkor för användning och dosering i bruksanvisningen. Som yrkesmässig slutanvändare ska du läsa och följa informationen för att hantera produkten på ett säkert sätt.

Se till att du får märkning och säkerhetsdatablad på svenska när du köper in produkter från leverantörer inom EU/EES, det har du rätt att få.

Läs mer om märkning på förpackningar

Läs mer om märkning av biocidprodukter

Läs mer om märkning av växtskyddsmedel

Läs mer om säkerhetsdatablad

För varor finns vanligtvis ingen produktinformation om säker användning i form av märkning eller säkerhetsdatablad. Men om du använder varor som innehåller särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen ska du få information från din leverantör så att varorna kan användas på ett säkert sätt. Det gäller om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne, ett så kallat SVHC-ämne. Informationen ska minst åtminstone omfatta ämnets namn. Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö, den så kallade kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen

I EU:s biocidförordning finns krav på märkning av biocidbehandlade varor. En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Exempel på biocidbehandlade varor är vissa fasadfärger, kylvätskor eller skärbrädor som påstås vara antibakteriella. Som slutanvändare ska du läsa och följa bruksanvisningen.

Läs mer om biocidbehandlade varor

Om du använder ett bekämpningsmedel

Du får endast använda bekämpningsmedel, det vill säga biocidprodukter och växtskyddsmedel, som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända bekämpningsmedel har i regel ett fyrsiffrigt registreringsnummer angivet på produktens förpackning. I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för bekämpningsmedel. Behörighetsklassen visar vem som får använda bekämpningsmedlet. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt, medan medel i klass 3 får användas av alla. För vissa behörighetsklasser krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren.

Som användare av bekämpningsmedel ska du följa bestämmelserna om användarklasser och användningsvillkor som finns angiven på produktens förpackning. Du kan kontrollera dessa uppgifter i vårt bekämpningsmedelsregister med hjälp av det registreringsnumret som finns på förpackningen.

Läs mer om bekämpningsmedel

Läs mer om behörighetsklasser och utbildningskrav för biocidprodukter

Läs mer om behörighetsklasser för växtskyddsmedel

Är användningen begränsad enligt Reach?

För vissa ämnen eller blandningar finns förbud eller andra begränsningar för att få använda och släppa ut dem på marknaden. Det innebär att ämnena, blandningarna eller varorna är helt eller delvis förbjudna eller omfattas av särskilda användningsvillkor. Det gäller till exempel kreosotimpregnerat virke, asbestfibrer och sexvärt krom i cement.

För att du som slutanvändare ska kunna följa krav och villkor i begränsningsreglerna rekommenderar vi att du ställer tydliga kemikaliekrav vid inköp och informerar din leverantör om hur du tänkt använda produkten. På så sätt ökar möjligheten att du får den produkt och den information du behöver för att följa krav och villkor i begränsningsreglerna.

Uppgifter om vilka ämnen och blandningar som är begränsade finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begräsningar enligt Reach

Behöver du ansöka om tillstånd enligt Reach?

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö får inte användas utan tillstånd från den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Exempel på ett sådana ämnen är trikloretylen och vissa kromföreningar. Ämnena finns upptagna i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Som slutanvändare kan du i vissa fall utnyttja en leverantörs tillstånd. Du behöver inte ansöka om tillstånd ifall någon aktör längre upp i distributionskedjan har fått tillstånd och din användning av ämnet uppfyller villkoren i leverantörens tillstånd. Om du utnyttjar den här möjligheten måste du inom tre månader från första leveransen av ämnet meddela Echa att du utnyttjar din leverantörs tillstånd.

Läs mer om tillstånd enligt Reach

Anmäl till produktregistret

Du som köper kemiska produkter från en leverantör utanför Sverige kan behöva anmäla verksamheten och produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister. Du måste anmäla verksamheten senast när du startar den och du måste lämna in en produktanmälan om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg.

Läs mer om anmälan till produktregistret

Köper du kemiska produkter eller varor från länder utanför EU/EES betraktas du även som importör. Generellt sett är kraven mer omfattande för dig som importerar produkter jämfört med om du köper från en leverantör inom EU/EES.

Här ser du vad som gäller för importörer

Omfattas produkten av specifika regler?

Beroende på vilken typ av kemisk produkt eller vara du använder kan det finnas krav i specifika produktregler. Vissa av dessa är EU-gemensamma regler som begränsar farliga ämnen, till exempel kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i kemiska produkter och varor och flyktiga organiska föreningar (VOC) i färger och lacker.

Läs mer på sidan om EU-gemensam lagstiftning

Det finns även ett antal nationella regler för kemiska produkter som endast gäller i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är förbud av användning av metylenklorid och begränsning av formaldehyd i träbaserade skivor, till exempel spånskivor.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett olika 50-tal EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Där kan du kan söka efter information om hur ämnena i dina produkter är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning (EUCLEF) på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplats Länk till annan webbplats.

Skyldighet att informera din leverantör

Som slutanvändare av kemiska produkter eller varor ska du informera din leverantör om ny information om farliga egenskaper framkommit vid användning. Om de skyddsåtgärder som finns beskrivna i produktinformationen är otillräckliga ska du också meddela detta till din leverantör.

Läs mer om företagens roller i Reach – se Nedströmsanvändare

Du ansvarar för din verksamhet

Du som använder kemiska produkter eller varor har ett ansvar att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in. Undvik farliga kemiska produkter och varor som kan ersättas av mindre farliga eller använd alternativa tekniker. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen. Ta hjälp av din leverantör för att få den information du behöver för att kunna göra det lättare för dig att välja en produkt som uppfyller dina krav.

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som Kemikalieinspektionen har tagit fram och som hjälper dig att välja bort farliga ämnen och produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö.

Gå till PRIO - ett verktyg för substitution

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Läs mer om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken omfattas krav på egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Läs mer om verksamhetsutövares egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tänk också på att det finns regler hos andra myndigheter som innebär att du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet eller dina produkter. Du kan till exempel behöva göra en anmälan till kommunen för att få starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter enligt regler i miljöbalken. Därför kan det vara bra att du kontaktar miljökontoret i din kommun innan du startar din verksamhet.

Senast uppdaterad 5 juni 2024