Tjänster och databaser

Innehållsförteckning:

Fråga Kemikalieinspektionen

Läs frågor och svar eller ställ din egen fråga till våra regelrådgivare på Kemikalieinspektionen. Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

Produktregistrets e-portal

Du som har ett företag som tillverkar eller för in kemiska produkter i Sverige måste lämna information om dina produkter till Kemikalieinspektionens produktregister. Det gör du genom att använda produktregistrets e-portal.

Bekämpningsmedelsregistret

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om över 3 000 nu godkända och tidigare godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige.

PRIO – ett verktyg för substitution

PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.

Företagsregistret

I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till Kemikalieinspektionens produktregister.

Flödesanalyser

I flödesanalyser finns fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data. Flödesanalyserna är en del av Sveriges officiella statistik.

KemI-stat

KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

Echas klassificerings- och märkningsregister

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen inklusive harmoniserade klassificeringar (tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen) och namnen på harmoniserade ämnen översatta till samtliga EU-språk.

Sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning – EUCLEF

Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har samlat information om kemiska ämnen på EU-marknaden i databasen Search for Chemicals. Uppgifterna består av information som företag har skickat in till Echa enligt skyldigheter i Reach, CLP-, biocid- samt PIC-förordningarna. Sök kemiska ämnen efter ämnesnamn, EG-nummer, CAS-nummer, molekylformel, regelområde eller klassificering med mera.

Informationen i Echas databas Search for Chemicals har utökats med sökverktyget EUCLEF (EU Chemical Legislation Finder). Med hjälp av EUCLEF kan du söka efter information om hur ett ämne är reglerat inom EU. Verktyget ger även tillgång till kemikalielagstiftning som ligger utanför Echas ansvarsområde, som exempelvis EU-regler för kosmetiska produkter, växtskyddsmedel, avfall, leksaker och livsmedel.

SPIN-databasen

SPIN-databasen innehåller information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen som finns på marknaden. Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher som ämnet används.

Ämnesregistret

Ämnesregistret innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer. Omkring 100 000 av dessa har även ett EINECS-nummer. Cirka 305 000 kemiska namn är sökbara.

Senast uppdaterad 8 maj 2023