Supervisor and steelworker with clipboard talking in steel mill

Tillverkare eller importör

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor behöver du veta vad pro­dukter­na innehåller och informera om säker användning. Du behöver säkerställa att produkten inte innehåller förbjudna ämnen och i vissa fall kan du behöva anmäla, registrera eller söka tillstånd för dina produkter. För bekämp­nings­medel krävs också att de är god­kända för att få säljas och användas.

Du är tillverkare om du själv tillverkar eller låter tillverka ett ämne, en blandning av ämnen eller en vara. Som tillverkare omfattas du av flera olika lagstiftningar beroende på vilken typ av produkt du tillverkar. Dina skyldigheter beror på vilken roll du har i leverantörskedjan och kan skilja sig beroende på vilken lagstiftning som tillämpas. Även du som återvinner eller tillverkar återvunna material betraktas som tillverkare. 

Läs mer om vilka skyldigheter som kan gälla dig som återvinner eller tillverkar återvinna material

Du är importör om du importerar ett ämne, en blandning av ämnen eller en vara från ett land utanför EU/EES och för in den till den inre marknaden. Den inre marknaden omfattar EU-länderna och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Som importör omfattas du av flera olika lagstiftningar, där dina skyldigheter och din roll kan se olika ut beroende på respektive lagstiftning. Om du för in en kemisk produkt eller en vara från ett annat EU/EES-land betraktas du inte som importör, utan som distributör.

Läs mer om skyldigheterna som kan gälla dig som är distributör.

Kemiska produkter och varor - vad är skillnaden?

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. Beroende på om du tillverkar eller importerar en kemisk produkt eller en vara ställs det olika krav på dig i olika regelverk. En och samma kemiska produkt eller vara kan omfattas av flera regelverk.

Kemisk produkt

Färgburkar med öppna lock som innehåller målarfärg i olika kulörer.

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Tillverkar eller importerar du kemiska produkter? Se vad som gäller dig.

Vara

En ljusgrön cykelsadel med som är dekorerad med runda prickar i ljusare och mörkare gröna nyanser.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.


Tillverkar eller importerar du varor? Se vad som gäller dig.

Du ansvarar för din verksamhet

Du som tillverkar eller importerar kemiska produkter eller varor har ett ansvar för att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Säljer du produkterna vidare ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in. Undvik farliga kemiska produkter och varor som kan ersättas av mindre farliga eller använd alternativa tekniker. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen.

Läs mer om substitution av farliga ämnen.

Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som Kemikalieinspektionen har tagit fram och som hjälper dig att välja bort farliga ämnen och produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö.

Gå till PRIO - ett verktyg för substitution

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser. I kraven ingår till exempel att du ska undersöka och bedöma kemiska risker på arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder. Reglerna finns i föreskrifterna (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker.

Läs mer om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om din verksamhet är tillstånds- och anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas du av krav på egenkontroll och att upprätta en kemikalieförteckning enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Syftet med en kemikalieförteckning är att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och om de utgör någon risk. 

Läs mer om verksamhetsutövares egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för regler i syfte att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor exempelvis med brandfarliga och explosiva varor. De ansvarar även för regler för transport av farligt gods samt regler för att förhindra att kemikalier används i brottsligt syfte.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Tänk på att det finns regler hos andra myndigheter som innebär att du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet eller dina produkter. Du kan till exempel behöva göra en anmälan till kommunen för att få starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter enligt regler i miljöbalken. Därför kan det vara bra att du kontaktar miljökontoret i din kommun innan du startar din verksamhet.

Senast uppdaterad 11 mars 2024