Stora containrar staplade på varandra.

Du är exportör om du exporterar kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor till ett land utanför EU/EES.

Exportör

Innehållsförteckning:

Du är exportör om du exporterar kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor till ett land utanför EU/EES. Som exportör har du ansvar för att de produkter du exporterar uppfyller kraven i relevanta kemikalielagstiftningar. Tänk på att en och samma produkt kan omfattas av flera olika lagstiftningar.

Som exportör kan du behöva se till att de produkter du exporterar uppfyller de kemikalieregler som gäller i de länder du exporterar till. Tänk på att du som är exportör samtidigt kan vara tillverkare, importör eller distributör inom EU/EES och att dina produkter därför även kan behöva uppfylla de kemikalieregler som gäller här.

Kemiska produkter och varor – vilken är skillnaden?

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. Beroende på om produkten som du exporterar är en kemisk produkt eller en vara gäller olika kemikalieregler.

Kemisk produkt

Flaskor med tändvätska, lampolja etcetera.

Tändvätska, rengöringsmedel och lacknafta är exempel på kemiska produkter.

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Tänk på att förpackningen, till exempel flaskan eller burken, till en kemisk produkt betraktas som en vara och därmed omfattas av regler för varor.

Vara

Kläder, skor, ett skärp, en plånbok och en mobiltelefon.

Kläder, lädervaror och mobiltelefoner är exempel på varor.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Regler i mottagarlandet

Som exportör behöver du se till att de produkter du exporterar uppfyller kemikaliereglerna i de länder du exporterar till. Kraven på produkterna kan alltså se olika ut beroende på vilka länder dina kunder är etablerade i. Därför behöver du ta reda på vilka regler som gäller och säkerställa att de produkter du exporterar uppfyller kraven i mottagarländerna.

Vi rekommenderar att du kontaktar relevant myndighet i respektive mottagarland för att få information om vilka kemikaliekrav som gäller för de produkter du ska exportera. För att få hjälp med att hitta rätt myndighet och kontaktuppgifter i mottagarlandet kan du kontakta Kommerskollegium Länk till annan webbplats. som är ansvarig myndighet i Sverige för utrikeshandel.

EU-regler

Det finns även EU-lagstiftning som gäller för dig som säljer produkter till länder utanför EU/EES. Till exempel ställer PIC-förordningen krav på att du anmäler och lämnar produktinformation för vissa farliga kemiska produkter och varor som du exporterar.

Anmäl din export i förväg

Enligt PIC-förordning kan du som exportör behöva anmäla din export till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om du planerar att exportera vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel till ett land utanför EU. Mottagarlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå importen. Vissa kemikalier och varor är förbjudna att exportera, till exempel hexabromcyklododekan (HBCDD) och fluorescerande lampor som innehåller kvicksilver.

Märkning och säkerhetsdatablad

Enligt PIC-förordningen ska märkningen på kemiska produkter och säkerhetsdatablad motsvara de krav som ställs i CLP- och Reach-förordningen. Dessutom ska bekämpningsmedel uppfylla särskilda märkningskrav som finns i biocid- och växtskyddsmedelsförordningarna.

Informationen ska i möjligaste mån lämnas på de officiella språken eller på ett eller flera av de viktigaste språken i mottagarlandet.

Här kan du läsa mer om PIC-förordningen. Länk till annan webbplats.

Registrera ämnen hos Echa

Om du tillverkar ämnen kan du behöva registrera ämnena enligt Reach-förordningen Länk till annan webbplats.. Det gäller även ämnen som endast är avsedda för export. Kravet gäller om du tillverkar minst 1 ton per ämne och år.

Svenska regler

Anmäl till produktregistret

Reglerna om anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister gäller även om du tillverkar ämnen eller blandningar som endast ska exporteras utanför EU/EES. Du måste anmäla din verksamhet senast när du startar den och du måste lämna in en produktanmälan för alla anmälningspliktiga kemiska produkter där den tillverkade volymen är minst 100 kg per produkt och år.

Här kan du läsa mer om anmälan till Produktregistret Länk till annan webbplats..

Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Reglerna om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter innebär att företag som är etablerade i Sverige och som yrkesmässigt hanterar och överlåter kemiska produkter ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där företaget bedriver sin verksamhet. Reglerna gäller även vid export av särskilt farliga kemiska produkter, det vill säga produkter som levereras från Sverige till länder utanför EU/EES.

Här kan du läsa mer om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Regler hos andra myndigheter

Din produkt kan även omfattas av lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för. Det kan till exempel gälla Naturvårdsverkets regler om avfall, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regler om transport av farligt gods och Tullverkets regler om klassificering av varor i rätt varukod.

Det finns även regler som gäller ditt företag, som exempel måste du registrera ditt företag som exportör hos Tullverket.

På Tullverkets webbplats finns mera information om vad som krävs av dig som exportör. Länk till annan webbplats.

Hitta rätt myndighet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2023