Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Försäljning och privat användning av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Bestämmelserna är nationella och finns i en svensk förordning och i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Det krävs tillstånd både för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Tillståndreglerna finns i §§ 7-15 i förordning 2008:245 och i 4 kapitlet i KIFS 2017:7.

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Särskilt farliga kemiska produkter

Med särskilt farliga kemiska produkter menas de som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008, CLP-förordningen, tillhör någon av faroklasserna och farokategorierna:

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor.

Akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 och/eller 3

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor. Signalord: "Fara". 

 

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor.

Cancerogenitet i farokategori 1A eller 1B, Mutagenitet i könsceller i farokategori 1A eller 1B eller Reproduktionstoxicitet i farokategori 1A eller 1B

Faropiktogram GHS08: Hälsofara. Signalord: "Fara". 

 

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.Specifik organtoxicitet - enstaka exponering i farokategori 1

Faropiktogram GHS08: Hälsofara. Signalord: "Fara".

 

Faropiktogram GHS05: Frätande.

Frätande på hud i farokategori 1A

Faropiktogram GHS05: Frätande. Signalord: "Fara".

 

Läs mer om klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008, CLP-förordningen.

Hur söker jag tillstånd?

Du som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter särskilt farliga kemiska produkter ska ansöka om tillstånd. Om du som privatperson behöver sådana produkter för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål måste du också ansöka om tillstånd och du ska ha fyllt 18 år för att kunna få ett tillstånd.

Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet. Ett beviljat tillstånd gäller som regel i fem år.

Du ansvarar själv för att söka om tillstånd och att hålla reda på när det behöver förnyas. Länsstyrelsen försäkrar sig bland annat om att du som söker tillståndet har tillräcklig kompetens för att hantera produkterna och att lokalerna är korrekt utformade. Länsstyrelsen har även möjlighet att ställa villkor i tillståndet och återkalla ett givet tillstånd.

På länsstyrelsernas webbplats kan du få mer information om ansökan om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter.

Länsstyrelsernas webbplats.

Undantag från tillståndskravet

Det finns vissa undantag från tillståndskravet för särskilt farliga kemiska produkter:

  • Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av natrium- och kaliumhydroxid (som ämnen eller ingående i blandningar), explosiva varor eller eldningsoljor.
  • Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av bränslen avsedda för motordrift. För metanolprodukter som används som bränsle för motordrift krävs dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse, men inte för privat hantering.
  • Yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1 A.

Anteckningsskyldighet

Om du säljer tillståndspliktiga produkter ska du föra anteckningar över

  • datum för försäljningen
  • produktens namn och volym
  • vem som köpt produkten och dennes adress
  • om köparen är yrkesmässig eller privat.

De produkter som är undantagna från tillståndsplikten är även undantagna från anteckningsplikten. Observera att vid försäljning av metanolprodukter avsedda som bränsle för motordrift ska du alltid föra anteckningar, även vid försäljning till privatpersoner. Även för frätande produkter i farokategori 1A som kräver tillstånd vid privat hantering, till exempel koncentrerade syror, ska anteckningar föras.

Översyn av reglerna

2011 hade Kemikalieinspektionen ett regeringsuppdrag att se över de nationella tillståndsreglerna.

Se Rapport 2/12 – Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.

Kemikalieinspektionen har nu genomfört en översyn av reglerna när det gäller vilka faroklasser som ska betraktas som särskilt farliga kemiska produkter och därmed omfattas av tillståndsreglerna. I översynen ingick också att se över befintliga undantag med hänsyn till hälsorisker vid hantering och dagens användning och behov. De ändringar som är resultat av översynen finns i KIFS 2017:7.

Länk till PM om översyn av faroklasser och undantag

Kemikalieinspektionen arbetar nu med en fortsatt översyn av undantaget för natrium- och kaliumhydroxid där även förbudet mot flytande produkter för rensning av avlopp i 15 § förordning 1998:944 behöver beaktas. Förbudet i förordningen innebär att vissa sådana produkter inte får säljas i Sverige.

Länk till förbudet i förordning 1998:944

Tillstånd enligt Reach

Observera att det även finns EU-gemensamma regler om tillstånd för användning av ämnen med särskilt farliga egenskaper i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006.

Läs mer om tillstånd enligt  Reach.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej