Biocidbehandlade varor

Är du ansvarig för import, tillverkning eller försäljning av en vara som är behandlad med en biocidprodukt? Här kan du läsa om de EU-regler som gäller för biocidbehandlade varor.

Sportskor

Sportskor är ett exempel på en vara som ibland behandlas med biocider.

Faktablad om regler för biocidbehandlade varor.

Faktabladet om regler för biocidbehandlade varor på engelska.

En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Syftet med behandlingen är att ge varan en funktion, till exempel att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell. Andra exempel på varor som kan vara behandlade är byggmaterial, båtar målade med båtbottenfärg, impregnerat virke, skor, madrasser, städmaterial, vitvaror med mera.

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning.

Regler för tillverkare och importörer

Du har ansvar för att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Dessutom får varor som tillverkas inom EU endast behandlas med tillåtna biocidprodukter. Detta gäller från och med den 1 mars 2017.

Ett verksamt ämne är tillåtet inom EU om det är godkänt för rätt produkttyp och användning. Under en övergångsperiod är ett ämne också tillåtet om det är under utvärdering och finns med i EU:s granskningsprogram 1062/2014 eller om en ansökan om godkännande för rätt produkttyp har lämnats in i tid till Echa enligt övergångsbestämmelserna i EU:s biocidförordning (artikel 94). Du kan själv ta reda på ett verksamt ämnes status genom att söka i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas.

Läs mer om verksamma ämnen i biocidprodukter.

Läs mer om övergångsbestämmelserna i EU:s biocidförordning, artikel 94.

Krav på märkning

En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information till konsumenten. Detta gäller alla varor som

  • säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion
  • är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet.

Den behandlade varan ska också märkas med relevant bruksanvisning och försiktighetsåtgärder, om detta är nödvändigt för att skydda människor, djur och miljö.

Om varan tillverkas inom EU är det tillverkaren som har ansvaret för märkningen. Om varan importeras till EU är det importören som har ansvaret.

Märkningen måste finnas på de officiella språken i de medlemsstater där varan säljs, till exempel måste informationen finnas på svenska om varan säljs i Sverige. Märkningen ska ge information om

  • att varan innehåller en biocidprodukt
  • vilka verksamma ämnen som ingår i produkten
  • syftet med behandlingen, alltså hur de verksamma ämnena bidrar till varans funktion
  • relevanta bruksanvisningar och eventuella försiktighetsåtgärder, till exempel om den som använder varan ska göra något särskilt för att skydda människor eller miljö
  • eventuella nanomaterial i biocidprodukten. Nanomaterial är extremt små partiklar som kan ingå i biocidprodukter och de ska i så fall namnges på varan.

Läs mer i EU:s biocidförordning, artikel 58.

Information till konsumenter

Ditt företag måste ge information om biocidbehandlingen av varan om någon konsument efterfrågar det. Informationen ska ges kostnadsfritt, inom 45 dagar. Du måste också kunna visa att biocidbehandlingen har den effekt som är tänkt.

Regler för återförsäljare

Du som säljer en biocidbehandlad vara måste kontrollera att varan är märkt på rätt sätt. Var observant om en vara beskrivs som ”luktfri” eller ”antibakteriell”, det kan betyda att varan måste märkas. Om du inte själv vet om varan är behandlad på något sätt ska du kontakta din leverantör eller tillverkaren av varan. De är skyldiga att ge dig den information du behöver.

Syftet med märkningen är att informera konsumenterna om att varan innehåller ämnen som kan vara skadliga och hur den ska användas på ett säkert sätt för hälsa och miljö.

Läs mer i vårt faktablad Regler för biocidbehandlade varor.

Faktabladet Regler för biocidbehandlade varor på engelska.

Läs mer om biocidbehandlade varor på Echas webbplats.