Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

Innehållsförteckning:

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den gäller från den 5 januari 2021.

Se reglerna om anmälan till SCIP-databasen

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas vägledning om vilken information du ska anmäla till SCIP-databasen finns nu på svenska.

Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan Länk till annan webbplats.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller från den 5 januari 2021. Den nya regeln finns i en ändring i Avfallsdirektivet och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

För dig som är ny på SCIP - grafisk bild på Echas webbplats  Länk till annan webbplats.

Läs mer om SCIP-databasen på Echas webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer om kandidatförteckningen i Reach

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Vem ska anmäla till SCIP?

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:

 • tillverkare
 • importörer
 • distributörer.

Ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU/EES är en importör. Ett företag som köper en vara av en leverantör inom EU räknas som distributör om företaget levererar varan vidare. Legotillverkare, montörer och underleverantörer är också exempel på leverantörer som omfattas av reglerna.

Bestämmelsen gäller inte:

 • företag som importerar en vara enbart för eget bruk
 • återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, till exempel butiker. Butiker som importerar varor från länder utanför EU/EES är dock skyldiga att anmäla till databasen.

Alla leverantörer – som omfattas av reglerna – i en distributionskedja har ansvar för att anmäla till SCIP. Echa har dock tagit fram metoder som ska förenkla rapporteringen för aktörer längre ner i distributionskedjan, till exempel distributörer och montörer. Det är bland annat möjligt att hänvisa till information som någon annan redan har skickat in till databasen genom så kallad Förenklad SCIP-anmälan ("Simplified SCIP Notification") och Hänvisning ("Referencing"). Du hittar mer information om hur du kan anmäla i stycket Hur förbereder jag och skickar in anmälan.

Echas information för varuleverantörer, delvis på svenska Länk till annan webbplats.

Läs mer om vem som ska anmäla i Echas frågor och svar om "Duty holders" för SCIP, på engelska Länk till annan webbplats.

Vilka uppgifter ska lämnas in?

Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska bland annat anmäla följande information till SCIP-databasen hos Echa:

 • varans namn, identifieringsnummer och varukategori
 • vilket ämne på kandidatförteckningen som finns i varan
 • komponent och material som ämnet finns i

Läs mer i Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan Länk till annan webbplats.

Läs mer i Echas frågor och svar om informationskraven för SCIP, på engelska Länk till annan webbplats.

När ska jag senast anmäla?

Kravet att anmäla till SCIP-databasen gäller från 5 januari 2021. Informationen ska lämnas senast när varan släpps ut på marknaden, det vill säga görs tillgänglig för någon annan. Enligt definitionen i reglerna släpper du ut en vara på marknaden varje gång du gör varan tillgänglig för eller överlåter den till någon annan.

Eftersom kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år är det bra att hålla sig informerad om vilka ämnen som kan komma att tas upp på förteckningen. Det kan du göra via Echas webb på deras sida "Registry of SVHC intentions until outcome".

Echas information om framtida ämnen på kandidatförteckningen, på engelska  Länk till annan webbplats.

Om ett ämne i din vara tas upp på kandidatförteckningen efter att du har gjort din anmälan, ska du uppdatera informationen i din anmälan. Det ska du göra senast vid nästa leverans efter att ämnet har tagits upp på kandidatförteckningen.

Läs mer om tidsgränserna för att anmäla i Echas frågor och svar om SCIP, på engelska Länk till annan webbplats.

Hur beräknar jag 0,1-procentgränsen i en vara?

Kravet att anmäla till SCIP-databasen gäller för varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen i Reach. I vår webbinformation om "Reach och varor" kan du läsa om hur du kan beräkna haltgränsen 0,1 procent i varor. Du hittar också mer information och exempel på hur du kan räkna i Echas vägledning till Reach-förordningen om krav för ämnen i varor.

Läs mer om hur du beräknar 0,1-procentgränsen i varor på vår webbsida "Reach och varor"

Echas vägledning om krav för ämnen i varor, på svenska Länk till annan webbplats.

Hur förbereder jag och skickar in anmälan?

På Echas webbplats finns information om hur du förbereder, sammanställer och skickar in din anmälan till SCIP-databasen.

Du förbereder din anmälan genom att samla de uppgifter som du behöver rapportera till Echa.

Läs mer om vad du behöver anmäla i Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan Länk till annan webbplats.

Läs mer i Echas frågor och svar om informationskraven för SCIP, på engelska Länk till annan webbplats.

Anmäl online, med hjälp av programmet IUCLID eller system-till-system

Du kan sammanställa dina data:

 • online i Echas molntjänst ("IUCLID Cloud"), eller
 • offline i programmet IUCLID, som du kan ladda ner från Echas webbplats

När du har sammanställt dina data online eller i programmet IUCLID kan du skicka in din anmälan via Echas anmälningsportal ("Echa Submission portal"). För att få tillgång till Echas molntjänster IUCLID Cloud och Echa Submission portal behöver du först skaffa ett Echa-konto.

Det är också möjligt att sammanställa data i ditt företags eget datasystem, och överföra data direkt till Echas anmälningsportal genom en tjänst "system-till-system".

 • Kontakta Echa för instruktioner om du vill anmäla "system-till-system".

Här hittar du verktygen för att anmäla till SCIP på Echas webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer i Echas manual "How to prepare and submit a SCIP notification", på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer om verktygen för att anmäla till SCIP i Echas frågor och svar, på engelska Länk till annan webbplats.

I Echas guide "Key tips for successful SCIP notifications" hittar du bland annat tips om hur du kan hänvisa till information som någon annan redan har skickat in, hur du kan förenkla och göra din anmälan mindre komplex och om hur du validerar din anmälan innan du skickar in den.

Få hjälp för att anmäla i Echas guide "Key tips for successful SCIP notifications", på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du kan hänvisa till information som någon annan har lämnat in i Echas frågor och svar, på engelska Länk till annan webbplats.

Det finns också testversioner av Echas IT-verktyg, där du kan bekanta dig med verktygen för att sammanställa data och skicka in anmälan till SCIP-databasen.

Läs mer om testversionerna och hur du får tillgång till dem på Echas webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om hur du skapar och skickar in anmälan i Echas webbseminarium november 2020, på engelska Länk till annan webbplats.

Hjälp med SCIP

På Echa webbsida "Hjälp med SCIP" hittar du bland annat stödmaterial, frågor och svar och ett kontaktformulär för att kontakta Echa om SCIP-databasen.

Läs mer på Echas webbsida om hjälp med SCIP Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 april 2021