Händer med många armband runt handlederna.

Det finns gränsvärden för kemiska ämnen i smycken.

Smycken - kort om regler

Innehållsförteckning:

Den här informationen riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer smycken och vill veta vilka kemikalieregler som dina produkter kan omfattas av. Du känner säkert till att man kan få nickelallergi om smycken avger för mycket nickel. Men det finns även andra farliga ämnen som du måste ha koll på om du ska sälja smycken, till exempel bly och kadmium i smycken av metall.

Smycken är ofta gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen, till exempel metall, läder, textil, plast och gummi. Eftersom många smycken bärs nära huden och barn kan stoppa dem i munnen finns risk för att ämnen som är farliga för människor kan komma in i kroppen. Vissa ämnen är också farliga för miljön och riskerar att orsaka skada efter att smyckena har slängts och blivit avfall.

Vilket ansvar har jag?

Du som tillverkar, importerar och säljer smycken har ansvar för att produkterna är säkra och att de uppfyller kraven i reglerna. Det gäller även om du har köpt smyckena av någon annan och bara säljer dem vidare. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Om du köper dina smycken direkt från en tillverkare eller leverantör utanför EU är det extra viktigt att du ställer krav på produkterna du köper, så att du är säker på att produkterna följer EU:s regler.

Vilka regler gäller för min produkt?

Kemikaliereglerna för smycken finns i flera olika regelverk som gäller samtidigt för en och samma produkt. Ofta anger reglerna hur mycket av ett visst farligt ämne som får finnas i smyckena. Det finns inte något krav i kemikaliereglerna om att smycken ska vara märkta, även om en del företag väljer att göra det.

Reach-förordningen

Det är framför allt i den så kallade Reach-förordningen som regler för smycken finns. Till exempel finns det gränsvärden för flera farliga ämnen, så kallade begränsningar, och krav på när du ska informera dina kunder.

Förbud och gränsvärden

Om ett gränsvärde i Reach-förordningen gäller för ett smycke beror ofta på vilket material som smycket består av. Här är några exempel:

  • Smycken av metall har gränsvärden för nickel, kadmium och bly.
  • Smycken av läder eller textil har gränsvärden för sexvärt krom och azofärger.
  • Smycken av mjuk plast har gränsvärden för vissa mjukgörande ämnen, så kallade ftalater.

Här kan du läsa mer om begränsningar i Reach-förordningen.

Här kan du läsa mer om reglerna för nickel, kadmium och bly i smycken.

Information till kunder

I Reach-förordningen finns också regler om att företag måste informera sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Exempel på sådana ämnen är MCCP (mellankedjiga klorparaffiner) och flera olika ftalater som kan finnas i mjuk plast eller i gummi.

Här kan du läsa mer om regler för varor i Reach-förordningen. Länk till annan webbplats.

Avfallsdirektivet

Om smycket innehåller särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i Reach-förordningen, kan du också behöva lämna information till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Det är för att de som hanterar avfall ska få information om innehållet och veta hur de ska hantera avfallet. Exempel på sådana särskilt farliga ämnen är MCCP (mellankedjiga klorparaffiner) och vissa ftalater som kan finnas i plast och gummi. Kravet finns i avfallsdirektivet.

Här kan du läsa mer om kravet på att lämna information till SCIP-databasen.

Förordningen om långlivade organiska föreningar (POP)

I den så kallade POPs-förordningen finns förbud mot vissa långlivade, organiska kemiska ämnen i bland annat varor. De förbjudna ämnena har särskilt allvarliga miljöfaror, de bryts inte ner i miljön och kan spridas långa vägar till delar av världen där de varken tillverkats eller använts. POPs-förordningen innehåller bland annat ett gränsvärde för så kallade kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i varor. Ämnet kan finnas i plast eller gummi.

Läs mer om POPs-förordningen här. Länk till annan webbplats.

Förpackningsdirektivet

En del smycken säljs förpackade. I det så kallade förpackningsdirektivet finns regler för hur mycket tungmetaller förpackningarna får innehålla. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga en viss haltgräns. Kom ihåg att förpackningar även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk, till exempel Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här hittar du förpackningsdirektivet.

Produktsäkerhetsdirektivet

Varor som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Du kan läsa mer om produktsäkerhetslagstiftningen hos Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

Hur ser jag till att min produkt följer reglerna?

Du som säljer smycken har ansvar för att produkterna uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt smyckena av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver bland annat ha koll på om dina produkter innehåller några farliga ämnen som är förbjudna eller begränsade eller som du behöver informera dina kunder om. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Se till att få information från din leverantör så du vet att smyckena uppfyller alla krav som lagstiftningen ställer.

Läs mer om att ställa krav på leverantörer av varor.

Vad händer om min produkt inte uppfyller kraven i lagstiftningen?

Du får inte släppa ut smycken på EU-marknaden om de inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Kemikalieinspektionen eller en annan tillsynsmyndighet kan kräva att du rättar till det som är fel om du vill fortsätta att sälja produkten. Du kan få ett förbud mot fortsatt försäljning av den felaktiga produkten och kan behöva dra tillbaka den från dina kunder. För vissa överträdelser kan tillsynsmyndigheterna också besluta om en sanktionsavgift eller skicka in en anmälan om miljöbrott till Åklagarmyndigheten.

Här kan du läsa om Kemikalieinspektionens tillsyn.

Senast uppdaterad 2 februari 2024