Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Innehållsförteckning:

Inspektion eller tillsyn innebär att vi på Kemikalieinspektionen kontrollerar att ditt företag följer de kemikalieregler som gäller för kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor som ditt företag sätter ut på marknaden eller säljer. Syftet med inspektionerna är att se till att produkter på den svenska marknaden är säkra för både människor och miljö.

Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som ansvarar för tillsyn av lagar och regler på Kemikalieområdet i Sverige. Andra myndigheter som kan utöva tillsyn av kemikaliereglerna är länsstyrelsen och kommunen. Det finns dessutom andra myndigheter som kan inspektera ditt företag med avseende på andra regelverk.

Läs mer om hur tillsynsansvaret är fördelat mellan olika myndigheter.

Därför inspekteras ditt företag

Det kan finnas flera olika anledningar till att just ditt företag inspekteras:

 • Företaget tillhör en viss bransch eller säljer en viss typ av produkter som Kemikalieinspektionen har valt att fokusera på, till exempel på grund av att det kan finnas farliga ämnen i produkterna.
 • Företaget är beläget i en viss region som vi har valt att fokusera på i ett projekt.
 • Företaget har aldrig inspekterats förut, eller det var länge sedan.
 • Vi har fått in tips om brister i någon eller några av företagets produkter, till exempel från andra tillsynsmyndigheter eller konsumenter.

Här kan du läsa mer om våra tillsynsprojekt.

Det här kontrollerar Kemikalieinspektionens inspektörer

Det är företaget som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som har ansvar för att efterleva kraven i kemikalielagstiftningen. Arbetet för Kemikalieinspektionens inspektörer går till stor del ut på att kontrollera att företaget förmedlar korrekt och bra information till sina kunder, till exempel om produkters farlighet och hur den som använder produkten ska skydda sig själv och miljön. Vi kontrollerar också att företaget har tillräcklig kunskap om och rutiner för att uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen. En inspektion är vanligtvis inriktad på antingen kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor.

När vi kommer på inspektion ställer vi frågor om exempelvis vilka rutiner företaget har för att klassificera och märka kemiska produkter, hur ni ser till att säkerhetsdatablad levereras till kunderna eller hur ni informerar era kunder om eventuellt innehåll av särskilt farliga ämnen i varor. Vi gör även stickprovskontroller där vi granskar och kontrollerar innehållet i några av era produkter.

Här är några fler exempel på sådant som inspektören kan kontrollera:

Här kan du läsa mer om de lagar och regler som vi kan komma att kontrollera under en inspektion.

Så går en inspektion till

Ibland sker tillsynen skriftligt, via brev eller mejl, men den kan även inkludera ett besök på plats i företagets lokaler eller ett digitalt möte. Om ni har ett lager vill vi gärna se produkterna där. Det är också viktigt att rätt personer finns tillgängliga vid inspektionen för att kunna svara på frågor.

Inför en inspektion av ett företag som säljer kemiska produkter begär vi vanligtvis att få se säkerhetsdatablad och förpackningsmärkningar i förväg. På så sätt kan tiden under själva mötet ägnas åt att diskutera eventuella brister som vi har hittat, informera och svara på frågor.

Vi ställer samma typ av frågor oavsett om vi gör en digital inspektion eller om vi träffar er på plats på ert företag. Om vi gör en skriftlig inspektion granskar vi till exempel säkerhetsdatablad och förpackningsmärkning och skickar därefter ett inspektionsmeddelande till er. Givetvis har ni alltid möjlighet att kontakta oss via e-post eller telefon om ni har några frågor.

Om inspektionen är inriktad på varor så ställer vi frågor för att få en bild av vilka förutsättningar ni har för en bra kemikaliekontroll. Vi ställer också frågor om hur ni lever upp till reglerna om förbjudna ämnen i varorna.

Ibland skickas produkter på analys till ett laboratorium. Om det rör sig om varor gör vi ofta en inledande kontroll med ett så kallat XRF-instrument som kan mäta exempelvis tungmetaller i ytan på ett material. Om instrumentet påvisar förekomst av ett begränsat ämne skickar vi varan vidare till ett ackrediterat laboratorium för att göra en haltbestämning. Om vi har tillgång till analysresultaten vid inspektionstillfället så går vi igenom dem med er.

Efter inspektionen

Efter inspektionen skickar vi ett inspektionsmeddelande till ditt företag. Om vi inte har hittat några brister som behöver åtgärdas så avslutar vi tillsynsärendet direkt efter inspektionen. Om det finns brister så listas dessa i inspektionsmeddelandet. Vi kan komma att ställa krav på rättelse genom att skriva ett föreläggande om bristerna inte åtgärdas frivilligt. Ett föreläggande innebär att krav ställs på ett företag att åtgärda olika saker. Kraven som ställs i ett föreläggande kan överklagas.

Några exempel på allvarliga brister:

 • Märkning eller säkerhetsdatablad saknas eller är inte på svenska.
 • Företaget är inte anmält till Kemikalieinspektionens produktregister.
 • Barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning saknas.
 • Företaget saknar tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.
 • En vara innehåller ett förbjudet ämne.
 • Företaget har överlåtit en vara utan att informera mottagaren om att den innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som är upptaget på kandidatförteckningen.
 • Företaget har sålt otillåtna bekämpningsmedel.

Straff- och sanktionsregler

Överträdelser av vissa regler inom Kemikalieinspektionens område är straffsanktionerade enligt miljöbalken. Det innebär att om bestämmelserna inte följs kan de leda till en sanktion, till exempel böter. Kemikalieinspektionen har därför i dessa fall en skyldighet att anmäla misstanke om miljöbrott till polis- eller åklagarmyndigheten. Det är åklagaren som beslutar om eventuella rättsliga åtgärder.

Läs mer om straff- och sanktioner i kapitel 29 och 30 i miljöbalken på Riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Vissa överträdelser är i stället förenade med miljösanktionsavgift. I dessa fall får företaget ett beslut om miljösanktionsavgift. Det är en avgift som beslutas av tillsynsmyndigheten vid vissa specifika överträdelser av reglerna. Dessa överträdelser listas i förordningen om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.. Avgiften kan variera mellan 5 000 och 20 000 kronor beroende på vad överträdelsen gäller. Myndigheten är skyldig att fatta beslut om miljösanktionsavgift även om företaget har åtgärdat bristerna efter inspektionen. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen har skett oavsiktligt.

Senast uppdaterad 13 september 2023