Barnhänder som pysslar med en pärlplatta.

Leksaker omfattas av regler i flera olika regelverk.

Leksaker - kort om regler

Innehållsförteckning:

Den här informationen riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer leksaker och som behöver veta vilka regler som din produkt omfattas av. Det finns en särskild lagstiftning för leksaker, det så kallade leksaksdirektivet. Men det finns även kemikaliekrav för leksaker i flera andra regelverk. Alla dessa regler gäller parallellt.

Leksaker kan innehålla många olika kemiska ämnen. Du som tillverkar, importerar och säljer leksaker har ansvar för att produkterna är säkra och att de uppfyller kraven i reglerna. Kraven på tillverkare är generellt sett mer omfattande men alla aktörer i leverantörskedjan har eget ansvar.

Om du importerar dina leksaker direkt från en tillverkare eller leverantör utanför EU, så är det viktigt att tänka på att det är ditt ansvar att ställa krav på de produkterna så att de följer EU:s regler.

Vad är en leksak?

Leksaker definieras som varor utformade för eller avsedda att användas för lek av barn under 14 år. Även om produkten också har andra syften kan den betraktas som en leksak i lagens mening, som till exempel en nalle fäst vid en nyckelring.

De flesta leksaker är varor, som exempelvis dockor, gosedjur och elektriska leksaksbilar. Men det finns även leksaker som är kemiska produkter, som målarfärg, modellera och såpbubblor. Beroende på om en leksak är en vara eller en kemisk produkt omfattas den av olika krav i olika regelverk.

En flicka blåser såpbubblor

Såpbubblor är ett exempel på en leksak som är en kemisk produkt.

Vad gäller för min produkt?

Det finns kemikaliekrav för leksaker i flera olika regelverk. En och samma produkt omfattas oftast av flera regelverk samtidigt. Här hittar du kort information om de olika regelverken.

Leksaksdirektivet

Leksaksdirektivet handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemiska ämnen, allmän säkerhet och elsäkerhet. Ett generellt krav i leksaksdirektivet är att kemiska ämnen i leksaker inte får innebära någon risk för barns hälsa. Dessutom finns förbud och haltgränser för många kemiska ämnen, till exempel gränsvärden för hur mycket av vissa ämnen som får läcka från olika typer av leksaksmaterial. Exempel på sådana ämnen är bly, nickel och bor. Ett annat exempel är förbud mot innehåll av ämnen som kan ge cancer, påverka arvsmassan eller fortplantningen. I direktivet finns också krav på CE-märkning, viss annan märkning och dokumentation.

Här kan du läsa mer om leksaksdirektivet.

Reach-förordningen

I Reach-förordningen finns bland annat regler om förbud och haltgränser för kemiska ämnen i varor och kemiska produkter. Det finns också krav på att lämna information om särskilt farliga ämnen i varor. Dessa regler gäller också för leksaker. I Reach-förordningen finns flera regler som du behöver ha koll på om du säljer leksaker:

  • För vissa ämnen i leksaker finns det förbud och gränsvärden, så kallade begränsningar. Exempel på sådana ämnen är vissa ftalater i leksaker av mjukgjord plast och vissa ämnen i textilier som kan ge cancer, påverka arvsmassan eller fortplantningen.
  • Det finns regler om att företag måste informera sina kunder om varor innehåller vissa särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Exempel på sådana ämnen är MCCP (mellankedjiga klorparaffiner) och flera olika ftalater som kan finnas i mjuk plast. De leksakerna kan du också behöva anmäla till den så kallade SCIP-databasen, se information under avsnittet om avfallsdirektivet.
  • Vissa leksaker som är kemiska produkter kan behöva ha säkerhetsdatablad som yrkesmässiga kunder ska få.
  • I vissa fall ska ämnen i leksaker registreras hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, men det är ovanligt för leksaker.

Här kan du hitta mer information om Reach-förordningen. Länk till annan webbplats.

Avfallsdirektivet

Om din leksak innehåller särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i Reach, så kan du också behöva lämna information till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Det är för att de som hanterar avfall ska veta om innehållet och hur de ska hantera avfallet. Skyldigheten att anmäla till SCIP-databasen gäller företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder. Kravet finns i Avfallsdirektivet.

Här kan du läsa mer om kravet på att lämna information till SCIP-databasen.

Förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP)

Den så kallade POPs-förordningen förbjuder eller begränsar tillverkning, användning och utsläppande på marknaden av ämnen som är särskilt problematiska på grund av sina hälso- och miljöfarliga egenskaper. Förordningen gäller också för leksaker. Till exempel finns förbud mot bromerade flamskyddsmedel, det smuts- och vattenavvisande ämnet perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Läs mer om POPs-förordningen här. Länk till annan webbplats.

RoHS-direktivet

Om leksaken är elektrisk, det vill säga om den innehåller batterier eller drivs med strömkabel, så måste den uppfylla kraven i RoHS-direktivet. I RoHS-direktivet finns det haltgränser för

  • metallerna kvicksilver, kadmium, bly och sexvärt krom,
  • de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE, samt
  • de så kallade ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP som används för att göra plast mjuk.

I direktivet finns också krav på CE-märkning, viss annan märkning och dokumentation.

Här kan du läsa mer om RoHS-direktivet. Länk till annan webbplats.

CLP-förordningen

En leksak som är en kemisk produkt ska vara klassificerad, märkt och förpackad enligt CLP-förordningen. Exempel på leksaker som är kemiska produkter är fingerfärger, såpbubblor, leror och slajm. Tillverkare och importörer av sådana leksaker kan också behöva anmäla uppgifter om ämnens klassificering och märkning till det så kallade klassificerings- och märkningsregistret hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Läs mer om CLP-förordningen här. Länk till annan webbplats.

Produktregistret

Den som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige kan behöva anmäla verksamheten och produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller även leksaker som är kemiska produkter.

Här kan du läsa mer om produktregistret. Länk till annan webbplats.

Förpackningsdirektivet

Många leksaker säljs förpackade. Innehållet av vissa tungmetaller i förpackningsmaterial regleras i förpackningsdirektivet. Reglerna innebär att summan av metallerna bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser i förpackningar. Det är viktigt att tänka på att förpackningar även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk som Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här hittar du förpackningsdirektivet.

Batteriförordningen

Om du säljer leksaker som innehåller batterier så behöver du känna till att det finns särskilda regler för batterier i den så kallade batteriförordningen. Reglerna innebär bland annat att batterier inte får innehålla tungmetallerna kvicksilver och kadmium över en viss halt. Det är viktigt att tänka på att batterier även omfattas av kemikalieregler i andra regelverk som Reach-förordningen och POPs-förordningen.

Här kan du läsa mer om batteriförordningen.

Produktsäkerhetsdirektivet

Varor som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Du kan läsa mer om produktsäkerhetslagstiftningen hos Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

Hur ser jag till att min produkt följer reglerna?

Du som säljer leksaker har ansvar för att produkterna uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt leksakerna av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver bland annat ha koll på om dina produkter innehåller några kemiska ämnen som är förbjudna eller begränsade eller som du behöver informera dina kunder om. Därför behöver du fråga om och ställa krav på produkter och material hos dina leverantörer. Du behöver också kontrollera att leksakerna är märkt enligt reglerna och att du har eller kan få tag i den dokumentation som krävs.

Förutom kemikalieregler finns även regler om allmän säkerhet, elsäkerhet och brännbarhet i leksaksdirektivet. Konsumentverket har det huvudsakliga ansvaret för regler och kontroll av leksakers allmänna säkerhetskrav. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet när det gäller leksakers kemiska egenskaper och brännbarhet. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för elsäkerheten hos leksaker. Du behöver säkerställa att leksaken uppfyller kraven som ställs i föreskrifter från alla tre myndigheter. Se till att få information från din leverantör så du vet att leksaken uppfyller alla krav som lagstiftningen ställer.

Läs mer om hur du kontrollerar om leksaker är säkra hos Konsumentverket (broschyr). Länk till annan webbplats.

Läs mer om att ställa krav på leverantörer av varor.

Vad händer om min produkt inte uppfyller kraven i lagstiftningen?

Du får inte släppa ut leksaker på EU-marknaden om de inte uppfyller kraven i lagstiftningen . Kemikalieinspektionen eller en annan tillsynsmyndighet kan kräva att du rättar till det som är fel om du vill fortsätta att sälja produkten. Du kan få ett förbud mot fortsatt försäljning av den felaktiga produkten och kan behöva dra tillbaka den från dina kunder. För vissa överträdelser kan tillsynsmyndigheterna också besluta om en sanktionsavgift eller skicka in en anmälan om miljöbrott till Åklagarmyndigheten .

Här kan du läsa om Kemikalieinspektionens tillsyn.

Senast uppdaterad 24 november 2023